Съдържание

Посетители

В момента има 320  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„ТОНАК“ ЕООД - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

 за извършена проверка на „ТОНАК“ ЕООД - гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 71/05.03.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 27.03.2019 г. се извърши проверка на място и по документи на търговски обект за санитария, железария и продукти за нанасяне на покрития, находящ се в гр. Благоевград, кв. „Еленово -2“, собственост на „ТОНАК“ ЕООД, гр. Благоевград.

1. Цел на проверката
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени обекти и дейности на обекта
Извършена е проверка на място и по документи на съхраняваните в магазина и пускани на пазара продукти за нанасяне на покрития (бои и авторепаратурни продукти).

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 12-20/27.03.2019 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

В своята търговска дейност дружеството извършва продажба на едро и дребно с продукти, спадащи към категория А „Бои и лакове“ и категория Б „Авторепаратурни продукти“ от Приложение №1 на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторпаратурни продукти (ДВ бр 20/2007 г., с изм. и доп.).
Всички продукти, които се предлагат в търговския обект са етикетирани, съгласно изискванията на Приложение № 5, към чл. 5 и отговарят на нормите за максимално допустимо съдържание на летливи органични съединения (ЛОС), регламентирани в Приложение №2, към чл.3, ал. 1 от наредбата, съобразно категорията и подкатегорията им.
Дружеството ежегодно в законоустановения срок представя в РИОСВ – Благоевград информация за пуснатите на пазара през предходната календарна година продукти от обхвата на Наредбата.

3.2. Направление „Опасни химични вещества”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.), подзаконови нормативни актове свързани с него и провеждането на контрол по спазване изискванията на Европейски регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) в частта Приложение ХІV (Списък на вещества, подлежащи на разрешаване) и Приложение ХVІІ (Ограничения при производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия), както и провеждането на контрол по спазване на Европейски регламент (ЕО) 850/2004 относно устойчивите органични замърсители (УОЗ), на основание чл. 27, ал. 1, в изпълнение на чл. 25(1), т. 8, т. 9 , т.14 и т. 15 от ЗЗВВХВС(ДВ, бр. 10/2000 г., с посл.изм.и доп.).
Дружеството се явява „дистрибутор“ съгласно определенията на чл. 3 от REACH. В своята дейност предлага на пазара артикули, които се доставят в търговския обект от дистрибутори и вносители от Република България. Производителите на наличните артикули са от границите на ЕС и извън него.
На територията на обекта са налични актуални информационни листове за безопасност, предоставени от доставчиците/вносителите на съответните продукти.
Съхранението на ОХВС се осъществява в помещение, което е осветено, вентилирано, с налични адсорбенти. Не се наблюдават разливи, смесите се съхраняват в оригинални опаковки.
Съгласно предоставената документация се установи, че на обекта не са налични вещества/смеси съдържащи вещества то Приложение ХІV и ХVІІ на REACH и при производството на продаваните смеси не се употребяват вещества, проявяващи свойства на устойчиви органични замърсители (УОЗ).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.