Съдържание

Посетители

В момента има 769  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„АЙ ПРИНТ“ ЕООД – с. Марикостиново

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „АЙ ПРИНТ“ ЕООД – с. Марикостиново, общ. Петрич, Обект: „Цех за студен офсетов листов печат“, разположен в с. Марикостиново, Е79, База Мантар, общ. Петрич

 

На основание Заповед № 111/19.03.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 04.04.2019 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Цех за студен офсетов листов печат“, разположен в с. Марикостиново, Е79, База Мантар, общ. Петрич, стопанисван от „АЙ ПРИНТ“ ЕООД, с. Марикостиново, общ. Петрич.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., с посл.изм.и доп.).

1. Цел на проверката
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Основната дейност на предприятието е изготвяне на хартиени материали (брошури, реклами, учебни помагала и др.) чрез студен офсетов листов печат. Продукцията основно се предлага на гръцкия пазар.
Провериха се следните съоръжения и производствени помещения:
- Помещение за съхранение на суровини;
-Производствен участък за извършване на многоцветен/едноцветен студен листов печат;
-Производствен участък за лепене, сортиране, изрязване и ламиниране на продукцията;
-Производствен участък за сгъване на листове;
-Склад за съхранение на ОХВС;
-Места за съхранение на отпадъци;
-Климатични системи и водоохлаждащ агрегат.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 15-28/04.04.2019 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл.изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството е със статут „потребител надолу по веригата“ на химикали, съгласно Европейски регламент (ЕО) № 1907/2006 г. Налични са ИЛБ които не са актуални.
Поддържа се досие по чл. 36 от REACH в което е нужно да се допълни информация във формат на табл. 3 и табл. 4 и да се актуализира информацията от табл. 2 от Заповед № РД-268/11.05.2018 г.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Съхранението на ОХВС се осъществява в обособен склад, с ограничен достъп, осветен, вентилиран, наличен е праг за предотвратяване на евентуални разливи, попълва се дневник за контролиране на температурата в склада. Химикалите се съхраняват в оригинални опаковки. Не се наблюдават разливи и разсипвания. Складът е с указателна табела. Към момента на проверката няма отговорно лице, упълномощено от Управителя да отговаря за съхранението на ОХВС.
Не се предоставя документация по чл. 4, т. 7-12 от Наредбата, която да е актуална към момента на проверката. Изготвена е оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, която съдържа вещества, които не са налични в склада и в употреба, а не се съдържа информация за смеси, съхранявани към момента на проверката.

3.2.Компонент „Атмосферен въздух”

Дружеството извършва студен листов офсетов печат, който не попада в обхвата на Приложение № 1 от Наредба № 7/2003 г. (ДВ, бр. 96/2003 г., посл.изм.и доп.).
За охлаждане на една от машините за офсетов листов печат се използва двукръгов водоохлаждащ агрегат, съдържащ 2х7,8 кг охлаждащ агент R22.
На обекта за климатизация на производствените помещения и офиса се експлоатират общо 7 бр. колонни климатици, като 1(един) от тях е новомонтиран. Гореописаното оборудване подлежи на проверки за течове, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и Регламент (ЕО) 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой. При проверката се представят 8 бр. Досиета на системите, от записите в които е видно, че проверките за течове се извършват с необходимата честота. Досиетата са изготвени във формата на Приложение № 3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба № 1/2017 г. (ДВ, бр. 20/2017 г.).
Проверките за течове се извършват от лице, притежаващо валиден документ за правоспособност, издаден от ББКМ.
Оборудването е етикетирано, съгласно изискванията на чл. 12 от Регламент 517/2014.
В РИОСВ-Благоевград е представена информация за календарната 2018 г. по Приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба № 1/2017 г.

3.3. Фактор „Отпадъци“
Дружеството има утвърдени работни листове за отпадъците, които се образуват от производствената му дейност. За същите са обособени места за разделно съхранение, които са обозначени с кодовете на съхраняваните отпадъци.
На обекта се представят три броя отчетни книги за отпадъци по приложение № 1 от Наредба № 1 (ДВ, бр. 51/2014 г.). Заверени са първоначално на 01.06.2016 г., както и към момента на проверката. Водени са редовно. При проверката се представя екземпляр от годишен отчет за отпадъците, изготвен за календарната 2018 г. Изпратен е в срок в ИАОС-гр. София
Предаването на отпадъци се удостоверява с писмени договори с лица притежаващи документи по чл. 35 от Засона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.), идентификационни документи (за опасните отпадъци), приемо-предавателни протоколи. Транспортирането на отпадъците извън обекта се извършва от заинтересованите лица, приемащи ги за последващо третиране.
При проверката не е представена заповед на управителя на дружеството за определяне на отговорно лице за опасните отпадъци.
За битовите отпадъци обекта се обслужва на база писмен договор. От страна на РИОСВ-Благоевград е издадено становище по доклад за основно охарактеризиране.
При проверката извършена през 2017 г. е установено, че дружеството се явява задължено лице по чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012, с изм.и доп.). По време на проверката се представят удостоверения за членуване към организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки за 2018 г. и 2019 г. Не се представят други документи, свързани с изпълнението на задължението за продуктова такса „опаковки“ за 2018 г. и от началото на 2019 г., в това число за произход на влаганите в производствения процес суровини/материали; месечни справки-декларации; документи за заплащане на задълженията.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници 
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., с посл.изм.и доп.) са дадени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.