Съдържание

Посетители

В момента има 297  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„Матанд“ ЕООД - с. Елешница

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Матанд“ ЕООД - с. Елешница

 

На основание Заповед №220/05.06.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 20.06.2019 г. се извърши проверка на място на „Мандра за преработка на мляко”, находяща се в с.Елешница, общ. Разлог.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания по компонент „Атмосферен въздух“, фактор „Отпадъци“ и направление „Опасни химични вещества“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на Мандра за преработка на мляко, включваща:
- производствени цехове;
- парокотелна централа;
- стационарно хладилно и климатично оборудване;
- места за съхранение на отпадъци;
- складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- преработка на мляко до млечни продукти- сирене, кашкавал, извара и масло. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №18-06/20.06.2019 г., в който са отразени следните констатации и обстоятелства:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Организирани източници от горивни процеси.
За технологични нужди и за отопление дружеството получава топлоносител от собствена парокотелна централа (ПКЦ). В ПКЦ са монтирани 2 бр. котли, преустроени да изгарят твърдо гориво(дърва и дървесни отпадъци). Основно се ползва котелът с топлинна мощност 1 128 кW. Котлите са със самостоятелни изпускащи устройства (комини).
Последните собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух са проведени през 2018 г. Резултатите от измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии (НДЕ), регламентирани в Приложение №7 към чл. 21 от Наредба №1/2005 (ДВ, бр.64/2005), серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид и прах. Резултатите от измерванията са валидни за 2018 г. и 2019 г.
3.1.2. Относно спазване на изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо ФПГ, както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.), Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО)№1005/2009, относно веществата които нарушават озоновия слой (ДВ, бр.2/2011 г.).
На обекта се експлоатира 1 бр. инсталация със съдържание на охлаждащ агент R22 9 броя стационарни инсталации съдържащи флуорсъдържащ парников газ R 404А в количества от 4, 5 до 80 кг.
При проверката се представят „Досиета на системите“ на всички хладилни и климатични инсталации, съгл. Приложение №3 към чл. 29 от Наредба №1/2017 г.. В Досиетата са отразени необходимия брой проверки за херметичност/течове, с честота определена в Регламент (ЕС) №517/2014 и Регламент (ЕО)№1005/2009. Проверките се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.
Оборудването е етикетирано съгласно изискванията на чл. 40 от Наредба №1/2017 г., чл. 12 от Регламент (ЕС) №517/2014 и в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2068/2015 на Европейският парламент и на Съвета, за формата на етикетите за продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове. Дружеството е уведомено, че съгл. Чл. 13 от Регламент (ЕС) №517/2014 от 01.01.2020 г. се забранява употребата на флуорсъдържащи парникови с потенциал на глобално затопляне над 2 500 или повече, за сервизно обслужване или поддръжка на хладилно оборудване с количество на зареждане от 40 тона СО2 еквивалент или повече.
Представен е в срок в РИОСВ- Благоевград годишен отчет, съгл. чл. 36 от Наредба №1/2017 г.
В момента на проверката се извършва монтаж на инсталация за производство на пелети. Инсталациите за производство на пелети подлежат на контрол, съгл. чл. 62 от Наредба №1/2005 г.

3.2. Фактор” Отпадъци”
„Матанд“ ЕООД има заверени работни листове за класификация на отпадъците за 6 бр. отпадъци, съгл. Наредба №2 (ДВ бр.66/2014 г.). На обекта е налична система за разделно съхраняване на класифицираните отпадъци. Представят се 2 бр. отчетни книги за отпадъците по Приложение №1 от Наредба № 1/2014 г., както и екземпляри от годишните отчети за отпадъци за календарните 2015 г., 2016 г., 2017 г. и 2018 г.
При проверката е установено генериране на отпадъци, за които дружеството не е провело процедура за класификация.
На обекта се извършва оползотворяване на дървесни отпадъци, с цел добив на топлинна енергия. На дружеството не е издаван регистрационен документ по реда на ЗУО (ДВ бр. 53/2012 г.).
Дружеството се явява задължено лице по чл. 59 от ЗУО, тъй като готовата продукция се пуска на пазара опакована. Задължението се изпълнява чрез организация- представя се при проверката удостоверение за членство.

3.3. Направление „Опасни химични вещества”
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 58/2017 г.) и подзаконовите нормативни актове свързани с него.
3.3.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и смеси. Употребяват се ОХВС при почистването и дезинфекцията на съдовете и помещенията. Представят се информационни листове за безопасност (ИЛБ), които са изготвени в съответствие с чл. 31 от Регламент REACH.
Към момента на проверката дружеството не извършва внос/износ на ОХВС извън ЕС.
Налично е досие по чл. 36 на REACH, което трябва да бъде допълнено с информацията съгласно Приложение 2 от Указания към Заповед №268/11.05.2018 г. на МОСВ.
3.3.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Извърши се проверка на складовите помещения за съхранение на употребяваните опасни химични вещества и смеси (натриева основа, азотна кисилина) за дезинфекция на съоръженията и помещенията. Помещенията са с ограничен достъп, вентилирани и осветени. ОХВС са в оригинални опаковки. Не се наблюдават разливи. Налична е документация по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата, която е актуална към момента на проверката. Изготвена е оценка на безопасността на съхранение на ОХВС.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на ЗУО и ЗЗВВХВС са направени предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.