Съдържание

Посетители

В момента има 298  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„ОНИКС-2014” ЕООД - гр. СМОЛЯН

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на “Производствена площадка за добив и преработка на инертни материали (пясъци и чакъли ) землище на с. Крупник, община Симитли, стопанисвана от „ОНИКС-2014” ЕООД - гр. СМОЛЯН

 

В изпълнение на Заповед № 256/02.07.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 18.07.2019 г. е извършена комплексна проверка на обекта, по документи и на място.

1. Цел на проверката:

Установяване степента на съответствие на дейността с изискванията на нормативната база по компоненти на околната среда-„Почви“ и „Води“.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта:

-ТМСИ;
-замърсени и/или нарушени площи извън границите на обекта;
-пречиствателно съоръжение за отпадъчни води=

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения:

Обектът е с предмет на дейност-добив и първична преработка на подземни богатства -пясъци и чакъли.
По време на проверката са представени : съгласувателно писмо на Министерство на енергетиката за съгласуване на Годишен работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находище „Черничево“, Годишен работен проект за 2019 г., преписка за преотреждане на земеделски земи в границите на концесионната площ и протокол от изпитване на отпадъчни води.
За 2018 г. е извършен минимален добив /два работни дни/, ТМСИ не е работила, извършвана е продажба на налични материали. За 2019 г. е предвиден добив, съгласно годишния работен проект.

3.1 Компонент “Почви”

Проверката е извършена за установяване съответствието на обекта с изискванията на Закона за почвите / обн. ДВ бр. 89 от 2007 г. с изм. и доп./
По контура на характерните гранични точки на концесионната площ, са налични трайни знаци. Не се констатират нарушени и замърсени земи, извън площта. В ход е процедура за промяна предназначението на земите в границите на концесионната площ.

3.2 Компонент “Води”

За производствената база на „ОНИКС-2014“ ЕООД, разположена в м. „Ормана“, земл. на с. Крупник, общ. Симитли, са издадени Разрешително № 43120063/14.03.2016 г. за заустване на отпадъчни промишлени води от ТМСИ и Решение № ПД-01-29/10.02.2017 г. за изменение на разрешителното, от директора на БД“Западнобеломорски район“ Благоевград.
Във връзка с изпълнение на собствения мониторинг за 2018 г. е внесен доклад в РИОСВ-Благоевград. Резултатите от мониторинга /лабораторни протоколи/ се изпращат своевременно в РИОСВ-Благоевград. За 2018 г .е представен протокол от изпитвателна лаборатория. Не са установени превишения на индивидуалните емисионни ограничения ИЕО.
По време на проверката е представен протокол за изпитване на отпадъчни води от м. февруари 2019 г. Резултатите показват, че се спазват заложените в разрешителното за заустване ИЕО.
ТМСИ не работи ритмично. За 2019 г. е работила във времето 21.02-28.02, 01.03.-08.03.и 20.05-22-05.
По време на проверката ТМСИ не работи, не се формират отпадъчни води, няма заустване.
Видимо, водите в утаителите са пречистени /утаени/.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

В резултат на извършената проверка, се налага извода, че обектът отговаря на изискванията определени в нормативната база, по компоненти „Почви“ и „Води“.