Съдържание

Посетители

В момента има 565  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„Завод за телефонна апаратура“ АД - гр. Банско

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Завод за телефонна апаратура“ АД - гр. Банско

 

На основание Заповед № 267/05.07.2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 30.07.2019 г. се извърши проверка на място на обект “Завод за телефонна апаратура”, находящ се в гр. Банско, ул. “Цар Симеон” № 82, експлоатиран от “ЗТА”АД, гр.Банско.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с посл. изм. и доп.)

1. Цел на проверката
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в тях.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.
Основната дейност на дружеството е производство на телекомуникационни съоръжения и електроника.
Извършената проверка включва контрол на следните инсталации и помещения:
- цех „Металопресов“;
- цех „Покрития“, включващ три участъка (нанасяне на галванични покрития, прахово боядисване и мокро боядисване);
- стационарно оборудване със съдържание на ФПГ;
- помещения за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- цех „Електронен“.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 23-08/30.07.2019 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”

3.1.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и в смеси. Употребяваните опасни химични вещества и смеси са класифицирани в различни категории на опасност като запалими, корозивни и сгъстени газове, съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP).
Дружеството не извършва директен внос или износ на ОХВС, поради което няма задължения за регистриране и нотифицирането им в ECHA.

Налична е информация по чл. 36 от REACH, но е нужно да се добави информацията по Приложение 2 от Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на МОСВ.
Предоставени са информационни листове за безопасност за употребяваните вещества и смеси, предоставени от доставчиците и вносителите на хартиен носител.
3.1.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.).
Извършена е проверка на местата за съхранение на ОХВС.Складовете са с осигурен транспортен достъп, вентилирани, осветени и отделени от битови и производствени помещения. Налични са пожарогасителни средства и подходящи адсорбенти. Достъпът до складовите помещения е ограничен за външни лица.
Със Заповед са упълномощени лица, отговорни за съхранението на ОХВС и имащи право на достъп до съответните складове. Разработени са инструкции по чл. 4, т. 8-11, както и инструкции за безопасно съхранение на категориите на опасни химични вещества и смеси.
Изпълняват се задълженията за осъществяване на собствен контрол. Същият се удостоверява писмено.
Изготвена е оценка на безопасността на съхранението на ОХВС, съгласно формáта заложен със Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на Министъра на околната среда и водите.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

3.2.1. Организирани източници на емисии от производствени процеси.
- Галваничен участък към цех „Покрития“ - автоматична линия за кисело и алкално поцинковане и 2 бр. ръчни линии за поцинковане и пасивация на алуминий, обхванати от бордова аспирация. Отпадъчните газови потоци преди изпускането им в атмосферния въздух, постъпват за пречистване в скрубер. Инсталациите за отлагане на метални покрития подлежат на контрол чрез измервания, съгласно изискванията на Наредба № 1/2005 г.(ДВ, бр. 64/2005 г.). Спазват се изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6/1999г. (ДВ, бр.96/1999 г. с изм. и доп.), относно честота на провеждане на СПИ.
- Участъци за нанасяне на прахови и мокри покрития към цех „Покрития“
Праховите покрития се нанасят, посредством пистолети в камери, съоръжени със пречиствателни съоръжения (хартиени филтри), същите са без изход в атмосферния въздух. Прахово боядисаните детайли се изсушават в сушилни .
В участъка за нанасяне на мокри покрития върху метал се експлоатират 2 бр. камери с водни завеси с общо изпускащо устройство и 1бр. камера монтирана през 2018 г. съоръжена с таванни и подови филтри за улавяне на емисиите от летливи органични разтворители (ЛОС).
Не са извършени измервания СПИ на емисиите от ЛОС, съгл. чл. 15 от Наредба № 1/2005 г.(ДВ, бр. 64/2005 г.). от камерите с водни завеси и от новата камера за нанасяне на покрития.
Издадено е удостоверение за промяна в обстоятелствата по чл.30л, ал.8 от ЗЧАВ.
Представена е декларация за консумацията на разтворители, съгл. чл. 20, ал.8 от Наредба № 7/2003 г.(ДВ, бр. 96/2003 г.).
3.2.2. Относно спазване изискванията на Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и Наредба № 1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр. 20/2017 г.).
Дружеството експлоатира оборудване, подлежащо на контрол, съгл. чл. 4 от Регламент (ЕС) №517/2014. При проверката се представят досиета на системите, съгл. Приложение №3 към чл. 29 от Наредба №1/2017 г.
Спазва се честотата за извършване на проверките за течове, съгласно чл. 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 517/2014. Лицето, извършващо проверките за течове притежава документ за правоспособност, издаден от ББКМ.
Оборудването е етикетирано, съгласно изискванията на чл. 40 от Наредбата. Предоставен е годишен отчет, съгл.чл. 36 в законоустановеният срок.
3.2.3. За отопление през зимния период дружеството получава топлоносител от „Топлоснабдяване Банско“ ООД, Отоплителна централа на биомаса - гр. Банско.
3.2.4. Относно спазване на Закона за Защита от шума в околната среда
Дружеството провежда собствени периодични измервания на показателите на шум, излъчван в ОС.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

На дружеството са дадени предписания по Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000г. с посл. изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и са поставени срокове за изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.