Съдържание

Посетители

В момента има 316  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„Феникс Неврокоп“ ООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Феникс Неврокоп“ ООД - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед № 294/22.07.2019 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 30.07.2019 г. е извършена проверка на място и по документи на обект, експлоатиран от „Феникс Неврокоп“ ООД, находящ се в гр. Гоце Делчев.

1. Цел на проверката.

Проверката е комплексна и е с цел установяване степента на спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за управление на отпадъците и Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 43/2008 г.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основната дейност на дружеството е събиране и третиране на отпадъци:
● участък за приемане на отпадъци;
● участък за дейности с излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/;
● участък за дейности с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/;
● участък за дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/;
● места за съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол на обекта е съставен Констативен протокол № 43-24/30.07.2019 г., като в същия са отразени следните факти и обстоятелства:
3.1 Фактор “Отпадъци”
Дружеството извършва дейности по оползотворяване с код R12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11) и код R13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им), съгласно Приложение №2 към §1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.), въз основа на разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци № 01-ДО-268-0/15.05.2013 г., издадено от директора на РИОСВ-Благоевград по реда на чл. 35 от ЗУО. Разрешителното е за отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ и негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/.
Осигурено е 24-часово видеонаблюдение, като се представя запис от произволно избрани ден и час. Площадката е снабдена с калибрирани електронни везни за измерване на постъпващите количества отпадъци.
ИУМПС се съхраняват върху непропусклива повърхност, на определени на площадката места. Разкомплектоването се извършва ръчно. При приемане на ИУМПС се издават удостоверения съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредбата за ИУМПС (ДВ, бр. 7/2013 г., изм. и доп.), които се вписват в отчетната книга и в поддържаната компютърна информационна система.
ИУЕЕО се съхранява под навес върху бетонирана повърхност.
За съхраняването на НУБА е осигурен склад с обособена метална вана.
Обособени са места за съхраняване на отпадъците, като са обозначени с надписи на съответния код и наименовмание на отпадъка. За съхраняването на ИУМПС, ИУЕЕО и НУБА е наличен сорбент за попиване на евентуални разливи.
Представят се договори за приемане и предаване на отпадъци, както и оформяни фактури, декларации за произход на ОЧЦМ, ПИС.
Приетите на площадката отпадъци се претеглят на 2 бр. везни, които не са калибрирани.
Дружеството притежава регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци № 01-РД-215-0/29.01.2013 г.
При проверката на обекта се представят отчетни книги за отпадъци, както и екземпляри от годишни отчети за отпадъци за календарната 2018 г., изпратени в срок в Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София.
3.2 Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“
Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1, т. 2 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети /ЗОПОЕЩ/ (ДВ, бр. 43/2008 г.). Като лице притежаващо документи издадени по реда на ЗУО, не представя актуална собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатираните несъответствия на обекта са дадени предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.