Съдържание

Посетители

В момента има 296  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„Диманков” ЕООД - с. Струмяни

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на„Диманков” ЕООД - с. Струмяни

 

На основание Заповед № 350/02.09.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 10.09.2019 г. е извършена проверка на място на „Цех за обработка на мрамор“, находящ се в местността „Злина“, землище на с. Струмяни, собственост на “Диманков” ЕООД с. Струмяни.
Проверката е комплексна и е извършена във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компонент „Води“ и „Почви“, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по компоненти „Води“ и „Почви“, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Производствената дейност се осъществява в местността „Злина“, находяща се на гл. път Е -79, в землище на с. Струмяни. Технологичният процес включва дейности по разкрояване, обрязване и полиране на материала.
Извършена е проверка на следните инсталации:
- цех за обработка на мрамор;
- производствена площадка;
- пречиствателно съоръжение за отпадъчни води – двусекционен утаител.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Работният режим на обекта е едносменен, осем часа/дневно, на петдневна работна седмица. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 34-10/10.09.2019 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент «Води»
Отпадъчните води, които се формират при охлаждане на режещите машини и при отмиване на твърдите частици се пречистват в двусекционен утаител. След пречистване отпадъчните води се заустват в р. Злинска, съгласно изискванията на Разрешително за заустване № 43120056/31.07.2012г. и Решение № ПО-01-131/15.10.2018 г. за продължане на срока на действието му, издадени от директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.
С вх. № ЕП-277/02.08.2019 г. в РИОСВ - Благоевград е внесен Доклад за изпълнение на условията в издаденото Разрешително за заустване за отчетната 2018 г., изготвен съгласно изискванията на чл. 48, ал.1, т.12 от Закона за водите.
В изпълнение на собствения мониторинг за първо полугодие на 2019 г. е представен Протокол от изпитване № 2019/1834 от 17.07.2019 г. по описа на ЦНИЛ към „Диал“ ООД гр. София. Резултатите от извършените анализи показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показателите, заложени в разрешителното за заустване.
Към момента на проверката не се формират производствени отпадъчни води. Отпадъчните води, които се заустват след утаителя в р. Злинска са видимо утаени.

3.2. Компонент «Почви».

Проверката по компонент „Почви“ е извършена на основание Закона за почвите (обн. ДВ, бр. 89/2007г. с изм. и доп.).
На обекта се обработват до 100 м3 скални материали годишно - произвеждат се масиви (за надгробни паметници), облицовъчни плочи и сувенири.
Материалите, негодни за употреба, съоръжения и отпадъци от производството се съхраняват на производствената площадка и върху земи, собственост на управителя на дружеството.
Няма промяна в сравнение с предходната проверка през 2018 г.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са констатирани несъответствия. Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При извършената проверка на обект няма констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство.