Съдържание

Посетители

В момента има 555  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„В и К ” EООД – гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „В и К ” EООД – гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 373/24.09.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 03.10.2019 г. е извършена проверка на място и по документи на обект “Канализационна система с ПСОВ гр. Разлог”, находящ се в гр. Разлог

1. Цел на проверка.
Проверката е извършена от екип експерти по компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на Закона за водите (ЗВ - ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм. и доп.) и Закон за управление на отпадъците (ЗУО - ДВ. бр.53/2012 г., с посл. изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- ПСОВ;
- изсушителни полета и помещения за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Работният режим на обекта е непрекъснат. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 57-11/03.10.2019 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води“
За ползване на воден обект р. Изток с цел заустване на отпадъчни води на изход от ПСОВ гр. Разлог, Община Разлог е титуляр на издадено от директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Благоевград Разрешително за заустване № 43110117/29.03.2013 г., продължено с Решение ПО-01-8/17.01.2019 г. Въз основа на Договор, сключен по реда на Закона за водите обекта е предаден за стопанисване, поддръжка и експлоатация на „В и К“ ЕООД гр. Благоевград – действащия оператор на обособена територия Област Благоевград.
Експлоатационното дружество изпълнява условията и изискванията, заложени в Разрешителното за заустване, макар и да не е негов титуляр:
- представен е Доклад за изпълнение на условията в издаденото Разрешително з, изготвен съгласно изискванията на чл. 48, ал.1, т.12 от ЗВ за предходната 2018 г.;
- провежда собствен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води, съгласно заложената честота на пробовземане- ежемесечно. Протоколите с резултатите се представят своевременно в РИОСВ Благоевград. Не са констатирани отклонения от индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показателите заложени за контрол в цитираното разрешително;
- ПСОВ работи в нормален технологичен режим и се поддържа в добро експлоатационно състояние.
По време на проверка е извършено контролно пробовземане на отпадъчни води на изход от ПСОВ, преди заустване в р. Изток.

3.2 Фактор „Отпадъци“
Дружеството е провело процедурата по реда на Наредба №2 за класификация на отпадъците, като в РИОСВ – Благоевград има заверени работни листове за отпадъците, които се генерират на площадката на ПСОВ Разлог. Съхранението на отпадъците се извършва на обособени за целта места и складове, обозначени с кодовете на отпадъците. Утайките от пречистването на отпадъчните води се съхраняват на открито, на изсушителни полета, като към момента няма предаване на този отпадък за последващо третиране (оползотворяване) или обезвреждане. По силата на писмен договор отпадъците от пясъкоуловителите са предавани за последващо третиране на РДНО гр. Разлог.++ За утайките от пречистването на отпадъчните води и отпадъци от пясъкоуловителите има изготвени и одобрени от РИОСВ – Благоевград доклади от основно охарактеризиране.
При проверката се представят 8 бр. отчетни книги за генерираните производствени и/или опасни отпадъци по Приложение №1, заверени в РИОСВ – Благоевград. Същите се водят съгласно нормативните изисквания.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.