Съдържание

Посетители

В момента има 292  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„Бистрица” ООД – гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Бистрица” ООД – гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 374/24.09.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 10.10.2019 г. е извършена проверка на място и по документи на обект “Производствена площадка - ТМСИ, депа за инертни материали”, находящ се в землище на гр. Кочериново и Находище за добив на инертен материал „Крумово“ за нарушени и замърсени терени, експлоатирани от „Бистрица” ООД – гр. Благоевград.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на Закона за водите (ЗВ - ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм. и доп.) и Закона за почвите (ЗП - ДВ, бр.89/2007 г. с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- ТМСИ;
- депа за строителни материали;
- концесионна площ за добив на инертни материали „Крумово”;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната производствена дейност на дружеството е свързана с добив и производство на инертни материали за строителството. Инертният материал се добива от концесионна площ „Крумово“.
Работният режим на обекта е едносменен, пет дневна работна седмица, осем часов работен ден. По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 59-11/10.10.2019 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води“
За ползване на воден обект р. Струма с цел заустване на промишлени отпадъчни води, формиращи се при промиване на инертен материал от ТМСИ, дружеството е титуляр на Разрешително за заустване № 43120018/05.06.2008 г., последно актуализирано с Решение ПО-01-12/01.02.2019 г. на директора Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Благоевград.
Дружеството изпълнява условията и изискванията, заложени в Разрешителното за заустване:
- представен е Доклад за изпълнение на условията в издаденото Разрешително з, изготвен съгласно изискванията на чл. 48, ал.1, т.12 от ЗВ за предходната 2018 г.;
- провежда собствен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води, като протоколите с резултатите се представят своевременно в РИОСВ Благоевград. Не са констатирани отклонения от индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показателите заложени в цитираното разрешително;
- пречиствателните съоръжения се поддържат в добро експлоатационно състояние.
Към момента на проверката ТМСИ работи. Пречиствателното съоръжение е в добро експлоатационно състояние и в р.Струма се заустват видимо утаени производствени отпадъчни води.

3.2 Компонент „Почви“
По време на проверката е установено, че се извършва добив на инертни материали от находище „Крумово“ и първична обработка на същите в инсталацията на производствената площадка. Не са констатирани нарушени и замърсени земи извън определените площи за добив, складиране и преработка. Проверката е извършена без технически средства, на база налични трайни знаци(репери) по характерни гранични точки по контурите на определените площи.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.