Съдържание

Посетители

В момента има 299  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„Леско“ ЕООД - с. Бело поле, общ. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Леско“ ЕООД - с. Бело поле, общ. Благоевград

 

На основание Заповед № 401/07.10.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 31.10.2019 г. се извърши проверка на място и по документи на обект “Дърводелски цех“, находящ се в землището на с. Бело поле, общ. Благоевград, експлоатиран от “Леско” ЕООД, с. Бело поле, общ. Благоевград.

1. Цел на проверката

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени обекти и дейности на обекта

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- дърводелски цех;
- котелно помещение;
- пречиствателно съоръжение за отпадъчни води.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат е съставен Констативен протокол № 46-20/31.10.2019 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
Основна дейност на дружеството е първична обработка на дървесина за производство на дървени детайли – греди, дъски, палета, каси и макари.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

І. Организирани източници на емисии от горивни процеси
На обекта се експлоатира котел с мощност 840 kW, изгарящ отпадъчна дървесна биомаса (трици и дървесен прах) и подлежащ на контрол чрез измервания съгласно Наредба № 1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.). Котелът захранва с топлоносител два броя сушилни камери за сушене на дървесина. Представен е дневник, в който се отразяват работните часове на котела. По време на проверката котелът не работи.
Спазват се изискванията за провеждане на собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества. Последните СПИ са проведени през 2018 г. и са валидни за 2018 г. и 2019 г. Резултатите от тях са представени в РИОСВ – Благоевград с доклад, по реда на чл. 39 от Наредба № 6/1999 г. (ДВ, бр.31/1999 г., с посл. изм. и доп.) и показват спазване на нормите за допустими емисии по контролираните показатели.

II. Eмисии от производствени дейности
Дървообработващите машини са разположени в едно производствено помещение с осигурена аспирационна система за улавяне на отделящите се дървесен прах и трици, отвеждаща ги в 2 броя бункери, съоръжени с по 2 броя циклони.
По време на проверката е извършен оглед на производствената площадка и не са констатирани замърсявания с трици и дървесен прах, площадките под бункерите са чисти.

3.2. Компонент „Води”
За ползване на воден обект река Струма с цел заустване на формираните от обекта битово – фекални отпадъчни води дружеството и титуляр на издадено Разрешително за заустване № 43110132/27.08.2014 г. от директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград.
Изпълняват се условията и изискванията, заложени в Разрешителното за заустване:
- представен е Доклад за изпълнение на условията в издаденото Разрешително, изготвен съгласно изискванията на чл. 48, ал.1, т.12 от ЗВ за предходната 2018 г.;
- в края на 2018 г. е монтирано измервателно устройство за отчитане на заустваните отпадъчни води, което е пломбирано от БД ЗБР.
- провежда собствен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води, като протоколите с резултатите се представят своевременно в РИОСВ Благоевград. Не са констатирани отклонения от индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показателите заложени за контрол;
- пречиствателното съоръжение (двукамерен утаител) се поддържа в добро експлоатационно състояние. Осигурен е достъп и е сигнализиран пункта за мониторинг.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното