Съдържание

Посетители

В момента има 326  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

ЕТ „Зора – КК – Георги Бояджийски“ - гр. Благоевград

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на ЕТ „Зора – КК – Георги Бояджийски“ -
гр. Благоевград

 

На основание Заповед № 424/29.10.2019 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 07.11.2019 г. е извършена проверка на място и по документи на обект, експлоатиран от ЕТ „Зора – КК – Георги Бояджийски“, находящ се в Промишлена зона, гр. Банско, община Банско.

1. Цел на проверката.

Проверката се извършва от експерти, с цел установяване спазването на нормативните изисквания по фактор „Отпадъци“ и фактор „Опасни химични вещества и смеси“, заложени в Закона за управление на отпадъците и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, както и относимите към спецификатата на производството нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основната дейност се състои в производство на мебели от дърво и метални елементи.
- Цех за производство на мебели – дървообработване, разкрояване на елементи, сглобяване, нанасяне на покрития;
- Цех за „Метален“ – разрязване и разкрояване на метални елементи и детайли;
- Склад за съхранение на метални елементи;
- Склад за съхранение на готова продукция;
- Склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- Места за съхранение на отпадъци;
- Котелно помещение.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол на обекта е съставен Констативен протокол № 28-25/07.11.2019 г., като в същия са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор “Отпадъци”
За образуваните от дейността отпадъци е извършена класификация съгласно изискванията на Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г., изм. и доп.).
От РИОСВ-Благоевград е издаден регистрационен документ № 269-0/25.10.2013 г. за извършване на дейности по оползотворяване на неопасни отпадъци ( трици, изрезки, парчета дървен материал). Заложените в него условия се спазват.
Обособени са места за съхраняване на отпадъците.
Представят се договори за предаване на отпадъци, както и оформяни приемо-предавателни протоколи и кантарни бележки.
При проверката на обекта се представят отчетна книги за отпадъци, както и екземпляри от годишни отчети за отпадъци за календарната 2018 г., изпратени в срок в Изпълнителна агенция по околна среда, гр. София.
Едноличният търговец пуска на пазара свои продукти и е задължено по чл. 59, ал. 1 от ЗУО, т.е. дължи заплащане на продуктова такса. В тази връзка представя платежни нареждания за заплатена продуктова такса към ПУДООС.

3.2. Фактор “Опасни химични вещества и смеси”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл.изм.и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Едноличния търговец е със статут „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и в смеси, съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 г.
Не извършва внос/износ на ОХВС. Ползват се доставчици/дистрибутори от ЕС.
Поддържа се досие по чл. 36 от REACH, в което е нужно да се добави информация по Приложение № 2 от Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на МОСВ.
Налични са информационни листове за безопасност за всички употребявани химикали, но не всички отговарят на изискванията на Приложение ІІ от Регламент REACH.
Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.)
Изпълнявате се изискванията на чл.6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.).
Предоставя се документация по чл. 4 и чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС (ДВ, бр. 43/2011 г.). Предоставената оценката на безопасността на съхранението на ОХВС е съгласно формата заложен със Заповед № РД-288/03.04.2012 г. на Министъра на околната среда и водите, която трябва да се актуализира.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Дадени предписания по Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. и доп.) и Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г. с посл. изм. и доп.) със срокове за изпълнение.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. При неизпълнение на същите ще бъдат предприети административнонаказателни действия.