Съдържание

Посетители

В момента има 145  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„ВЕНИЕЛИ” ЕООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ВЕНИЕЛИ” ЕООД - гр. Гоце Делчев

 

На основание Заповед №361/10.09.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 26.09.2019 г. се извърши проверка на място на обекти, стопанисвани от „Вениели“ ЕООД, гр. Гоце Делчев.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за управление на отпадъците и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на:
- магазин за мебели;
- офис „Ролпласт“ (дружеството е франчайз партньор на „Ролпласт“ ЕООД).

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основната дейност на дружеството е търговия с мебели и франчайз на „Ролпласт“ ЕООД, която се извършва на два обекта: магазин за мебели и офис „Ролпласт“ ЕООД, находящи се в гр. Гоце Делчев, разположени съответно в складова база „Сердика“ 1В, ул. Дунав“ 14 и ул. „Генерал Ковачев“ 29. При проверката е съставен Констативен протокол №46-24/26.09.2019 г., в който са отразени следните констатации:

3.1. Фактор „Отпадъци”
- магазин за търговия с мебели – търговията в магазина е каталожна. Изпълнението на заявките се извършва от различни производители;
- офис „Ролпласт“ – в офиса се приемат поръчки по заявка на клиенти за доставка на врати, щори, дограма и др. Същите се изработват от „Ролпласт“ ЕООД.
Дружеството няма задължения по чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.

3.2. Направление „Опасни химични вещества”
Дружеството не извършва производствена дейност, не се извършва съхранение на химични вещества и смеси.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

На дружеството не са дадени предписания.