Съдържание

Посетители

В момента има 546  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2019 г.

„„Адванст Майкро Кънтролс Инкорпорейтид (АМСИ)” АД - гр. София

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Адванст Майкро Кънтролс Инкорпорейтид (АМСИ)” АД, гр. София на обект: „Цех за производство на резолвери“, находящ се в гр. Разлог, ул. „Стара планина“ №150

 

На основание Заповед №452/22.11.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 03.12.2019 г. се извърши проверка на място на обект: „Цех за производство на резолвери“, находящ се в гр. Разлог, ул. „Стара планина“ №150, експлоатиран от „Адванст Майкро Кънтролс Инкорпорейтид (АМСИ)” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Любата“ №14-22, вх. В, ет. 5, ап. 44, район Лозенец общ. Столична, обл. София (столица).

1. Цел на проверката

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.
Проверката се извърши с участието на експерти от Дирекция „Инспекция по труда“, със седалище гр. Благоевград в изпълнение на Заповед № РД 268/11.05.2018 г. за МОСВ и Заповед № РД01-457/31.05.2018 г. за МТСП утвърждаващи указания за провеждане на съвместна контролна дейност по Регламенти REACH и CLP на контролните органи съгласно техните компетенции.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Основна дейност на дружеството - производство на резолвери. Дейността на дружеството е само на площадката в гр. Разлог в обща сграда разделена на участъци
По време на проверката бяха обходени помещенията и работните места в цеха за производтво на резолвери:
- I-ви етаж – участък струговане, участък шлайфане, участък струговане-две помещения, участък фрезоване, участък рязане, склад метални заготовки;
- II-и етаж – участък монтажен (две помещения), участък бобиноване, участък прахово боядисване, участък хонинговане;
- III-и етаж – участък бобиниране, склад материали за производството, помещение за съхранение на ОХВС.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 21-08/26.06.2019 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”
Проверката се извършва на основание Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. и доп. ) и подзаконовите нормативни актове свързани с него.
Дружеството се проверява за пръв път. Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и смеси, съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH). Употребява в своята дейност ОХВС, които получава чрез дистрибутори от България. При проверката са налични ИЛБ предоставени от дистрибуторите.
Готовата продукция е изцяло за САЩ.
Дружеството изпълнява изискванията на чл.6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.).
По време на проверката от предоставените ИЛБ, не е установено наличие на УОЗ вещества.
По време на съвместната проверка се попълниха чек-листове съгласно Заповед № РД-268/11.05.2018 г. за МОСВ и Заповед № РД01-457/31.05.2018 г. за МТСП. Неотменна част от констативния протокол е протокол от извършена проверка Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище гр. Благоевград.
3.2. Компонент „Атмосферен въздух”
3.2.1. За отопление на производствената сграда се ползва електрическа енергия.
На обекта няма инсталирано стационарно климатично хладилно оборудване със съдържание на флуорсъдържащи парникови газове.
Не се извършват дейности с употреба на органични разтворители. Извършва се прахово нанасяне на покрития върху корпусите в камери с малки размери, поради малкия размер на детайлите. Изпичането на покритията става в лабораторни сушилни при температура до 200оС.

3.3. Фактор „Отпадъци”
От дейността на производството на резолвери се образуват следните производствени отпадъци: метални стружки и цветни метали от механична обработка на метални елементи, остатъци от навиване на бобините, отпадъци от хартиени и картонени опаковки - от разопаковане на входящи материали.
Дружеството не е провело процедура по реда на Наредба № 2 за класификация на отпадъци (ДВ, бр. 66/2014 г., изм. и доп.), като в РИОСВ – Благоевград не са представени документите по чл. 7, ал. 1 от Наредбата.
При обход се установи, че отпадъците се съхраняват на мястото на образуване, т. е. в работните помещения. Не се представя документи, удостоверяващи предаването им на лице, притежаващо документ по чл.35 от закона за управление на отпадъците.
Дружеството работи за износ. На територията на страната се въвеждат материалите влагани в производствения процес опаковани в кашони и пластмасови контейнери. В същите опаковки се изнася готовата продукция. До момента не е начислявана и не е заплащана продуктова такса за въведените на територията на Република България за периода 2015-2019 г., съгласно чл.59 от Закона за управление на отпадъците и Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (ДВ, бр. 30/2016 г., изм. и доп.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорниц.

На дружеството са дадени предписания по Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г. с посл. изм. и доп.) и са поставени срокове за изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.
В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.