Съдържание

Посетители

В момента има 498  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2020 г.

„Винарска изба Вила Мелник” ООД - с. Хърсово

 Д О К Л А Д

За извършена проверка на „Винарска изба Вила Мелник” ООД - с. Хърсово

 

На основание Заповед № 260/01.09.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 24.09.2020 г. е извършена комплексна проверка на място и по документи на обект: „Винарска изба“, находящ се в местността „Бели брег“, землище на с. Хърсово, общ. Сандански, експлоатиран от „Винарска изба Вила Мелник” ООД с.Хърсово.
Проверката е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания, заложени в Закон за водите (ЗВ -ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм. и доп.), Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ - ДВ, бр. 45/28.05.1996г. с посл. изм. и доп.),

1.Цел на проверката.

Проверката на дружеството е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазването на нормативните изисквания заложени в горецитирните закони, както и подзаконовите нормативни актове, произтичащи от тях.

2.Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършената проверка включва контрол на следните инсталации и помещения:
- хладилни и климатични инсталации;
- пречиствателно съоръжение за отпадъчни води.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е преработка на грозде и продукти от грозде, производство и бутилиране на вино. Работният режим на обекта е едносменен, пет дневна работна седмица, осем часов работен ден.
По време на извършване на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат е съставен Констативен протокол № 34-11/24.09.2020 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент „Води“
За ползване на воден обект - дере, вливащо се в р. Мелнишка с цел заустване на отпадъчни води, които се формират от дейността на „Винарска изба Вила Мелник“, дружеството е титуляр на Разрешително за заустване № 43740004/17.08.2012 г., продължено и изменено с Решение № ПО-01-105/27.08.2018 г., издадени от директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. Разрешеното ползване е за заустване на смесен поток пречистени битово-фекални и промишщлени отпадъчни води. Към момента на проверката на обекта е реализиран проект за „Модернизация на съществуващата система за пречистване на отпадъчни води с въвеждане на затворен цикъл за технологичните отпадъчни води и двойно очистване на битовите отпадъчни води“. Предстои въвеждането му в редовна експлоатация.
Дружеството изпълнява условията и изискванията, заложени в Разрешителното за заустване:
- в законоустановения срок е представен Доклад за изпълнение на условията в издаденото Разрешително, изготвен съгласно изискванията на чл. 48, ал.1, т.12 от ЗВ;
- монтирано е измервателно устройство за отчитане количеството на заустваните отпадъчни води;
- за първо полугодие на 2020 година е проведен собствен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води, като резултатите от изпитване са представени към момента на проверката. Установено е неспазване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показател БПК5 и ХПК;
- по време на извършване на текущия контрол от Регионална Лаборатория – Благоевград е извършено контролно пробовземане на отпадъчни води за изпитване по показателите, заложени в цитираното Разрешително за заустване.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

На обекта е монтирано и се експлоатира стационарно оборудване (общо10 броя) с различно съдържание на флуорсъдържащи парникови газове. Оборудването не е етикетирано съгласно изискванията на чл.40 от Наредба № 1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газаве, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр. 20/2017 г.).
При проверката не се представят (не се водят) досиета на системите за 10 броя стационарно хладилно и климатично оборудване, съгл. Приложение № 3 към чл.29, ал.1 от Наредба №1/2017 г.
Дружеството има задължения да извършва проверки за течове на горецитираното оборудване, подлежащо на контрол съгласно изискванията на Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове, които следва да бъдат извършвани от лица, притежаващи валидни документи за правоспособност, издадени от Българска браншова камара по машиностроене.
Съгласно чл.36 от Наредба №1/2017 г., дружеството като „оператор“ на стационарно хладилно и климатично оборудване има задължение ежегодно да представя в РИОСВ-Благоевград годишен отчет за предходната календарна година (в срок до 15.02. на текущата година).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

При извършената проверка не са дадени предписания.

5.Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Във връзка с неизпълнение на задълженията по Закона за чистотата на атмосферния въздух ще бъдат предприети съответните административно – наказателни действия.