Съдържание

Посетители

В момента има 173  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2021 г.

Община Петрич - Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци " , гр. Петрич

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на "Община Петрич - Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци", гр. Петрич

 

На основание Заповед № 137/01.06.2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 09.06.2021 г. беше извършена проверка на място и по документи по изпълнение на условия от в Комплексно разрешително № 266-HO/2008 г. актуализирано с Решение № 266-Н0-И0-А1/2020г.) на Община Петрич за „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Петрич“.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване изпълнение на условия в Комплексно разрешително № 266-Н0/2008 г. актуализирано с Решение № 266-Н0-И0-А1/2020 г. на Община Петрич за „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Петрич“, включително и по изпълнение на плана на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителните вредни въздействия върху околната среда, и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Петрич, имот № 044109, местност “Тумбите”, землище на гр. Петрич, Община Петрич.

2.1 Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:

Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Петрич, имот № 044109, местност “Тумбите”, землище на гр. Петрич, Община Петрич.

• Клетка № 1 за инертни отпадъци
• Клетка № 2 за неопасни отпадъци
• Клетка № 3 за неопасни отпадъци
• Клетка № 4 за неопасни отпадъци
• Клетка № 5 за неопасни отпадъци

2.2 Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

1. Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци;
2. Компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци.

2.3 Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка е във връзка със следните условия:

• Условие № 2 - Инсталации, обхванати от това разрешителното;
• Условие № 3 - Обхват;
• Условие № 4 - Капацитет на инсталациите;
• Условие № 5 - Управление на околната среда;
• Условие № 6 - Тълкуване;
• Условие № 7 - Уведомяване;
• Условие № 8 - Използване на ресурси;
• Условие № 9 - Емисии в атмосферата;
• Условие № 10 - Емисии на отпадъчни води;
• Условие № 11 - Управление на отпадъците;
• Условие № 12 - Шум;
• Условие № 13 - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
• Условие № 14 - Предотвратяване и действия при аварии;
• Условие № 15 - Преходни и анормални режими на работа;

3. Констатации от извършената проверка по документи и на място по изпълнение на условия в Комплексно разрешително № 266-HO/2008 г. актуализирано с Решение № 266-Н0-И0-А1/2020 г. на Община Петрич за „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Петрич“.

Проверката бе извършена на място и по документи. При проверката се установи, че:

Условие № 2 - Инсталации, обхванати от това разрешително
Не са констатирани несъответствия. Не е извършвана промяна на инсталациите посочени в условието.

Условие № 3 Обхват
Изготвени и са представени всички планове и програми изискани с конкретни условия на комплексното разрешително. Не е извършвана промяна в работата на инсталациите и на границите на площадката.

Условие № 4 Капацитет на инсталациите
Изпълнява се. От месец ноември 2019 г. се експлоатира клетка № 4. На клетка № 3 предстои рекултивация. Капацитета не се превишава докладвано е в ГДОС.

Условие № 5 Управление на околната среда
Не са констатирани несъответствия. Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС) изискана с условията на комплексното разрешително. Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Представени са: Списък на персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Не е извършена актуализация на всички необходими инструкции, изискани с условията на комплексното разрешително, във връзка с промяната на КР.
Условие № 6 - Тълкуване
За всички условия не са констатирани несъответствия.

Условие № 7 - Уведомяване - Не са констатирани несъответствия.
За разглеждания период не са констатирани аварийни или други замърсявания. Представена е информация в РИОСВ - Благоевград за резултатите от провеждания мониторинг определен с условията на комплексното разрешително. За проверявания период не е планирана промяна в работата на инсталациите по Условие №2.

Условие 8. Използване на ресурси:
Условие 8.1. Използване на вода - Не са констатирани несъответствия. Използваната вода за еденица продукт е 0,00727 м3 /т при заложени в КР 0,0145м3 /т.

Условие 8.2. Енергия - Не са констатирани несъответствия.
Не са констатирани превишения на консумацията на електроенергия за един тон депониран отпадък. Прилага се Инструкция. Прилагат се Инструкция осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия и Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им.

Условие 8.3. Спомагателни материали - Не са констатирани несъответствия. Използваните опасни химични вещества и смеси са придружени с ИЛБ. Операторът прилага писмени Инструкция, осигуряващa измерване/изчисляване и документиране на използваните количества спомагателни материали и Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества спомагателни материали с определените такива в комплексното разрешително. Представени са записи за измереното количество спомагателни материали.
Условие 9. Емисии в атмосферата:
Условие 9.1. Работа на пречиствателното оборудване – Към момента не е монтирана инсталация за изгаряне на био газ тъй като не е достигната концентрацията на метан от 30 обемни процента.
Условие 9.2. Емисии от точкови източници - Не са констатирани несъответствия.
Изградени са 2 броя газови кладенци за Клетка №3. Спазено е изискуемото разстояние между газовите кладенци. В клетка № 4 се запълва втори работен хоризонт и е изграден 1 бр. газов кладенец.
Условие 9.3.Неорганизирани емисии - Не са констатирани несъответствия.
Прилагат се Инструкции за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им и Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник със записи от проверки и периодична оценка.
За проверявания период не са постъпвали оплаквания за разпространение на неорганизирани емисии.
Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества - Не са констатирани несъответствия.
Прилага се Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник със записи, за проверявания период не са постъпвали оплаквания за разпространение на неприятни миризми извън границите на депото.
9.6. - Собствен мониторинг - Не са констатирани несъответствия.
Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително Собствен периодичен мониторинг (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория.
Условие 10. - Емисии в отпадъчните води:
Условие 10.1. - Производствени отпадъчни води - Не са констатирани несъответствия. Екслоатират се КПС и КМУ към ИТП и КИ. Въведен е в екслоатация КМУ.
Условие 10.1.2. - Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения –
Прилага се Инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички съоръжения към дренажната система за инфилтрат от тялото на депото. Представени са записи от извършени проверки от поддръжка на техническата и експлоатационната изправност на всички съоръжения към дренажната система.
Условие 10.1.3. - Собствен мониторинг
Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг. При проверката е представен Дневник за метеорологични наблюдения със записи за всеки ден.
За проверявания период се извършва предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг на инфилтрата по показатели определени с условията на комплексното разрешително. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория.
Условие 10.2. - Повърхностни води
Заустват се повърхностни води от площадката на депото в дере в ТЗ 1. Извършва се мониторинг при наличие на повърхностни води. Възлаганое на ЦНИЛ към „ДИАЛ“ ООД но към датата на пробовземането не е наличен отток на повърхностни води.
Условие 10.3 – Битово – фекални отпадъчни води – Определени са контролираните параметри, честота на мониторинг и стойностите на контролираните параметри. Изготвена е инструкция, но не се прилага, защото съоръжението е в процес на наладка.
Условие 10.4 - Прилага се Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката, в това число охранителните канавки за повърхностни води и дренажната система за инфилтрат, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.
Условие 10.6 - Документиране и докладване - Не са констатирани несъответствия. Документират се резултатите от извършения собствен мониторинг и оценката на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, поставени в условията на комплексното разрешително, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.
Условие 11. Управление на отпадъците
Условие 11.1.1. Образуване на отпадъци - Не са констатирани несъответствия. Образуваните отпадъци от работата на инсталацията по Условие 2 не различават по вид (код и наименование) и не превишават разрешените количества разрешени с условията на комплексното разрешително.
Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране
Операторът приема отпадъци разрешени от КР. Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Операторът приема на територията на площадката разрешените с условията на комплексното разрешително отпадъци с код и наименование, с цел тяхното обезвреждане.
Условие 11.3. - Предварително съхраняване на отпадъци - Не са констатирани несъответствия. Площадките за временно съхранение на отпадъците отговарят на изискванията поставени с условията на комплексното разрешително. Временното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.
Прилагат се Инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване в съответствие с условията на разрешителното и Инструкция за оценка на временното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.
Условие 11.4. - Транспортиране на отпадъците - Не са констатирани несъответствия.
За проверявания период не е извършвано предаване за транспортиране извън територията на площадката на отпадъците образувани от дейността на депото.
Изготвена е Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.
Условие 11.5. - Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци - Не са констатирани несъответствия.
Прилага се Инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на комплексното разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Не са приемани отпадъци за оползотворяване.

Условие 11.6 - Обезвреждане на отпадъци - Не са констатирани несъответствия.
Извършва се обезвреждане на отпадъците с код и наименование с определените в условията на комплексното разрешително.

Условие 11.7 - Контрол и измерване на отпадъци - Не са констатирани несъответствия. Прилагат се инструкции за Измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение и Инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са Отчетни книги със записи и кантарни бележки за всеки ден.
Условие 11.7.4 – Осъществен е мониторинг на състоянието на тялото на депото (топография на депото), извършено е геодезическо заснемане.
Условие 11.8 – Анализи на отпадъци
Изпълнява се извършена е класификация.
Условие 11.9 - Документиране и докладване - Не са констатирани несъответствия. Водят се отчетни книги по Приложение № 3, заверени от РИОСВ – Благоевград. Не се извършва въвеждане на информация в НИСО на приетите за депониране отпадъци. Внесени са в ИАОС, гр. София в срок Годишни отчети за образуваните отпадъци за 2020 г. Представени са като част от ГДОС.
Условие № 12 – Шум - Не са констатирани несъответстия. Извършените СПИ през 2020 г., показват спазване на граничните стойности на еквивалентните нива на шум.
Условие № 13 - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване. Не са констатирани несъответствия.
Изготвена е Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. На площадката няма изградени и не се експлоатират тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Прилага се инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка и третиране на образуваните отпадъци. Представен е Дневник разливи - за проверявания период. Осигурени са и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.
Собствен мониторинг на подземни води - Не са констатирани несъответствия.
Собствен мониторинг на подземните води е извършван от кладенци № 5 и № 6, № 1 е пресъхнал.
Условие № 14 - Предотвратяване и действия при аварии - Не са констатирани несъответствия.
Представения План за действие при аварии е утвърден от управителя и съдържа всички изброени елементи. Прилага се инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията от залпови замърсявания на отпадъчни води вследствие на аварийни ситуации. Представен е Дневник. За проверявания период не са възниквали аварийни ситуации.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия с екологичното законодателство. В резултат от извършената проверка е съставен Констативен протокол № 05-02/09.06.2021 г.