Съдържание

Посетители

В момента има 512  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2022 г.

Енергоремонт Кресна" АД - гр. Кресна

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на "Енергоремонт Кресна" АД - гр. Кресна
 

На основание Заповед № 329/05.09.2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 12.09.2022 г. беше извършена проверка на място и по документи по изпълнение на условия от Комплексно разрешително № 130/2006 г., актуализирано с Решение № 130-Н0-И0-А1/2017 г. на „Енергоремонт Кресна” АД, гр. Кресна.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване изпълнение на условия в Комплексно разрешително № 130/2006 г., актуализирано с Решение № 130-Н0-И0-А1/2017 г. на „Енергоремонт Кресна” АД, гр. Кресна.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Инсталации, обхванати от това разрешително
Инсталация, попадаща в обхвата на т. 2.4 от Приложение №4 към ЗООС:
- Инсталация за леене на стоманени и чугунени фасонни отливки, включваща:
• Процес Рязане на скрап;
- Газови резачи за скрап – 5 броя;
• Процес Топене;
- Стоманолеярен участък - Електродъгова пещ 4 t, модел “JHF 2.5 – 2.6” – 2 броя;
- Чугунолеярен участък - Индукционна пещ, модел “ПИ1-1600” – 1 брой;
• Процес Леене;
- Разливочнa кофa, 10 t – 1 брой;
- Разливочни кофи, 4 t – 3 броя;
- Сушило за кофи, 4 t – 1 брой;
• Процес Почистване;
- Тръскащи решетки – 6 броя;
- Висящи шмиргели;
- Дробометни машини – 5 броя;
- Линия за регенерация на кварцов пясък – 1брой;
• Процес Термообработка;
- Термична нафтова пещ с работни размери 5000х230х1500 mm – 1 брой;
- Електрическа термична пещ с работни размери 3000х2000х1400 mm – 2 броя;
- Електрическа термична пещ с работни размери 4500х3300х1500 mm – 1 брой;
- Вана за закаляване, вода – 1 брой;
- Вана за закалка, масло – 1 брой.
Инсталация, попадаща в обхвата на т. 4.1. „а“ от Приложение №4 към ЗООС:
-Инсталации за производство на ацетилен, включваща:
- Ацетиленов генератор тип “ГАВН 0.07 – ВК10” – 1 брой.
Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС:
- Производство на стомана и чугун, включващо:
• Процес Рязане на скрап;
- Газови резачи за скрап – 5 броя;
• Процес Топене;
- Стоманолеярен участък - Електродъгова пещ 4 t, модел “JHF 2.5 – 2.6” – 2 броя;
- Чугунолеярен участък - Индукционна пещ, модел “ПИ1-1600” – 1 брой;
- Подготовка на леярски форми
• Моделен цех;
• Процес Земеподготовка;
- Комплексна смесоподготвителна с 3 броя смесители;
• Процес Формовка;
- Формовъчна машина “Формат 20”.

2.1 Контрол по изпълнение на условия в Комплексно разрешително № 130/2006 г. на „Енергоремонт Кресна” АД, гр. Кресна

• Условие № 2 - Инсталации, обхванати от това разрешителното;
• Условие № 3 - Обхват;
• Условие № 4 - Капацитет на инсталациите;
• Условие № 5 - Управление на околната среда;
• Условие № 6 - Тълкуване;
• Условие № 7 - Уведомяване;
• Условие № 8 - Използване на ресурси;
• Условие № 9 - Емисии в атмосферата;
• Условие № 10 - Емисии на отпадъчни води;
• Условие № 11 - Управление на отпадъците;
• Условие № 12 - Шум;
• Условие № 13 - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
• Условие № 14 - Предотвратяване и действия при аварии;
• Условие № 15 - Преходни и анормални режими на работа;
• Условие № 16 - Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

3. Констатации от извършената проверка по документи и на място по изпълнение на условия в Комплексно разрешително № 130/2006 г., актуализирано с Решение № 130-Н0-И0-А1/2017 г. на „Енергоремонт Кресна” АД, гр. Кресна.

Условие № 2 - Инсталации, обхванати от това разрешително
Не са констатирани несъответствия. Представен е план за прекратяване на дейността на инсталацията за производство на ацетилен.
Условие № 3 Обхват
Изготвени и са представени всички планове и програми изискани с конкретни условия на комплексното разрешително.
Условие № 4 Капацитет на инсталациите
Не е констатирано превишаване на капацитета на инсталациите, разрешен с Условие 4.1 на комплексното разрешително.
Условие № 5 Управление на околната среда
Не са констатирани несъответствия. Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС) изискана с условията на комплексното разрешително. Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Представени са: Списък на персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Списък и всички необходими инструкции, изискани с условията на комплексното разрешително.
Условие № 6 - Тълкуване
За всички условия не са констатирани несъответствия.
Условие № 7 - Уведомяване - Не са констатирани несъответствия.
За разглеждания период не са констатирани аварийни или други замърсявания. Представена е информация в РИОСВ - Благоевград за резултатите от провеждания мониторинг определен с условията на комплексното разрешително.
Условие 8. Използване на ресурси:
Условие 8.1. Използване на вода
Изпълнява се. Използването на вода за производствени нужди се извършва с издадено Разрешително за водовземане № 41590055/11.12.2008 г. с краен срок на действие 11.12.2030 г. Сключен е договор с „В и К“ ЕООД, гр. Кресна, № 1/07.02.2018 г. Монтирано е водомерно устройство, което е пломбирано.
Условие 8.2. Енергия - Не са констатирани несъответствия.
Не са констатирани превишения на консумацията на електроенергия. Прилага се Инструкция за експлоатация.Прилагат се Инструкция осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия и Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им.
Условие 8.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива - Не са констатирани несъответствия.
Операторът прилага писмени Инструкция, осигуряващa измерване/изчисляване и документиране на използваните количества спомагателни материали и Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества спомагателни материали с определените такива в комплексното разрешително. Представени са записи за измереното количество спомагателни материали.
Условие 9. Емисии в атмосферата:
Условие 9.1.Работа на пречиствателното оборудване
Изпълнява се. Изпускащите устройства са съоръжени с ръкавни филтри. Извършва се мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения. Прилага се инструкция, води се дневник.
Условие 9.2. Емисии от точкови източници - Не са констатирани несъответствия. Изпълнява се. Проведени са СПИ. СПИ показват спазване на емисионните норми.
Условие 9.3.Неорганизирани емисии - Не са констатирани несъответствия.
Изпълнява се, емисиите се изпускат организирано чрез изпусквателни устройства, описани в Условия 9.2.
Прилагат се Инструкции за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им и Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.
Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества - Не са констатирани несъответствия.
Прилага се Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.
Условие 9.6. Условия за собствен мониторинг - Не са констатирани несъответствия.
Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително Собствен периодичен мониторинг (СПИ) на емисиите на вредни вещества. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория. Изготвения план за собствен мониторинг е съгласуван от ИАОС.
Условие 10. - Емисии на отпадъчните води:
Условие 10.1. – Дъждовни води
Условие 10.1.1. – Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения - Не са констатирани несъответствия.
Прилага се Инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички съоръжения. Представени са записи от извършени проверки от поддръжка на техническата и експлоатационната изправност на всички съоръжения.
Условие 10.1.3. – Условия за собствен мониторинг - Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг. За проверявания период се извършва предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг по показатели определени с условията на комплексното разрешително. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория.
Условие 10.2 – Битово-фекални отпадъчни води - Битовите отпадни води се отвеждат във водоплътна изгребна яма. Прилага се Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.
Условие 10.3 –Документиране и докладване
Изпълнява се. Документират се резултатите и се докладва с ГДОС.
Условие 11. Управление на отпадъците
Условие 11.1. Образуване на отпадъци – В РИОСВ – Благоевград е заверен работен лист за отпадък с код 10 09 08, за който се води отчетност но не фигурира в КР. Оператора е представил информация с обхвата и съдържанието на Приложение № 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Обн. ДВ бр. 80/2009 г., изм.и доп.), за планирана промяна в работата на инсталацията. Налична е инструкция за периодична оценка на количествата образувани отпадъци, причините за установените несъответствия и предприетите кориагиращи действия.
Условие 11.2.Приемане на отпадъци за третиране
Операторът приема отпадъци за оползотворяване, които не се различават от разрешените в КР въз основа на писмен договор и се отразява в отчетна книга по Приложение № 4 от Наредба № 1.
Условие 11.3. - Предварително съхраняване на отпадъците Площадките за временно съхранение на отпадъците отговарят на изискванията поставени с условията на комплексното разрешително. Временното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.
Прилагат се Инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване в съответствие с условията на разрешителното и Инструкция за оценка на временното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Отпадъците се съхраняват над установените срокове в ЗУО.
Условие 11.4. - Транспортиране на отпадъците - Не са констатирани несъответствия. Не са предавани опасни отпадъци.
Условие 11.5. - Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци - Не са констатирани несъответствия.
Условие 11.6 - Обезвреждане на отпадъците - Не са констатирани несъответствия.
Условие 11.7 - Контрол и измерване на отпадъците - Не са констатирани несъответствия. Прилагат се инструкции за Измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение и Инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.
Условие 11.9 - Документиране и докладване – Изпълнява се. Отчетноста се води чрез НИСО.
Условие № 12 – Шум - Не са констатирани несъответстия. СПИ са извършени през 2021 г. Няма нарушаване на еквивалентните нива на шум, съгласно условие 12.1.1
Условие № 13 - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване. Не са констатирани несъответствия. Изготвена е Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Прилага се инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка и третиране на образуваните отпадъци. Представен е Дневник разливи - за проверявания период не са възниквали разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. Осигурени са и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.
Условие № 14 - Предотвратяване и действия при аварии
Представения План за действие при аварии е утвърден от управителя и съдържа всички изброени елементи. Прилага се инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията от залпови замърсявания на отпадъчни води вследствие на аварийни ситуации. Представен е Дневник. За проверявания период не са възниквали аварийни ситуации.
Условие № 16 - Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях
Представен е план за прекратяване на дейността на инсталацията за производство на ацетилен с вх.№ 2396/27.06.2018 г.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

В резултат от извършената проверка е съставен Констативен протокол № 10-02/12.09.2022 г.
Констатациите от проверката са, че операторът „ЕНЕРГОРЕМОНТ КРЕСНА“ АД, изпълнява поставените условия и заложените срокове в Комплексно разрешително (КР) № 130/2006 г.