Съдържание

Посетители

В момента има 118  гости и няма потребители и в сайта

Регистър на приети сигнали по "Зелен телефон"

месец май 2021 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ МАЙ 2021 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 14.04.2021 Сигнал за нерегламентирано сметище в с. Кавракирово, общ. Петрич зелен телефон

Община Петрич

На 13.05.2021 г. е извършена проверка в землището на с. Кавракирово с участие на подателя на сигнала. Установени са нерегламентирани замърсявания с битови отпадъци. Дадено е предписание на кмета на Община Петрич за почистване на замърсяванията и насочване на отпадъците за обезвреждане в РДНО-Петрич.
2 26.04.2021 г. Сигнал за замърсяване с отпадъци под чешмата по пътя Зелен дол - Селище, об. Благоевград зелен телефон

 

Община Симитли

На 14.05.2021 г. е извършена проверка на място. Констатирано е замърсяване с изкопни земни маси и малко строителни отпадъци, битови и стари автомобилни гуми на площ от 200 кв.м. На Община Благоевград е дадено предписание за почистване на замърсените терени. Проверени са още две проблемни места в землището на с. Селище.
3 26.04.2021 Сигнал за изхвърлени големи количества строителни отпадъци в близост до река Места. електронна поща

 РИОСВ - Благоевград

ОД "Земеделие" Благоевград

 Извършена проверка по документи в РИОСВ -Благоевград и община Г. Делчев, проверка на място на 21.05.2021г. Установено натрупване на изкопни земни маси и в малка степен строителни отпадъци в три имота частна собственост в м. "Барото" землище на гр. Гоце Делчев. Един от имотите е горска територия. за него от община Г. Делчев са дадени предписания на собственика за преустановяване на замърсяването и почистване на имота в определен с срок. Другите два имота са урбанизирани територии. Не е отнет хумусния слой, за което е сигнализиран директора на ОД "Земеделие" Благоевград, за предприемане на мерки по компетентност. Подателят на сигнала е информирана за деня на проверката, както и за резултатите от нея.
4 05.05.2021 г. Сигнал за нарушение на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване в с. Копривлен, общ. Хаджидимово електронна поща Община Хаджидимово Изпратено писмо до кмета на Община Хаджидимово с определен срок за предприемане на конкретни действия за подобряване на сметосъбирането и сметоизвозването и огласяване на графика. Общината ни уведомява за наличие на седмичен график за извършването на дейностите и редът за осъществяването му.
5 07.05.2021 г. Сигнал за нерегламентирано сметище в землището на с. Беласица, по протежението на р. Иваник. електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Община Петрич

Извършена проверка на място на 13.05.2021 г., на която е установено наличие на замърсени терени в землището на с. Беласица със строителни отпадъци, автомобилни гуми, смесени битови отпадъци, пластмасови и стъклени опаковки и др. На кмета на Община Петрич са дадени предписания за почистване на замърсените терени, като отпадъците да се насочват за обезвреждане в РДНО-Петрич и на лице, притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО.
6 11.05.2021 Сигнал за замърсяване на въздуха от цех за пелети в с. Беласица, общ. Петрич. електронна поща

РИОСВ - Благоевград

На 18.05.2021 г. и 19.05.2021 г. са извършени проверки на място на „Цех за производство на пелети“ в находящ се с. Беласица. Проведени са контролни измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани от общо 4 бр. изпускащи устройства към инсталацията за производство на пелети. Резултатите показват превишения на нормите за допустими емисии по показател „прахообразни вещества“, като измерените концентрации са по-ниски спрямо тези при предходните контролни измервания, извършени през месец януари 2021 г.
При проверката на 19.05.2021 г., която е с участието на представители на РЗИ – Благоевград и Община Петрич, инсталацията работи и изпусканите димни газовете от сушилнята са светли. Не са констатирани отлагания на прах и трици по дворовете на съседните къщи.
На дружеството е дадено предписание за изготвяне на график-програма с планирани мерки действия с посочени конкретни етапи и срокове за изпълнението им, за осигуряване на инсталацията с подходящи допълнителни съоръжения за пречистване преди изпускане на емисиите от вредни вещества, с цел недопускане на замърсяване на атмосферния въздух с прахообразни вещества. Изискана е и допълнителна информация от Община Петрич.
7 14.05.2021 Сигнал за замърсени терени в землището на с. Лещен и с. Ковачевица. електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Община Гърмен

 

Извършена проверка на място на 28.05.2021 г., на която е извършен обход на територията между селата Гърмен - с. Лещен - с. Горно Дряново - с. Ковачевица. Установено е наличие на замърсен участък след изхода на с. Горно Дряново, посока с. Ковачевица, на площ от 3 дка. Отпадъците са смесени битови, хартиени и картонени опаковки, пластмасови опаковки. Изхвърлени отпадъци са установени и в участък с. Гърмен, посока с. Лещен. На кмета на Община Гърмен е дадено предписание за почистване на замърсените терени, като отпадъците се насочат за обезвреждане, чрез депонирани, за което да бъде представена съответната документация.
8 18.05.2021 Сигнал за липса на конструкция за щъркелово гнездо на електрически стълб с. Първомай, общ. Петрич. електронна поща РИОСВ - Благоевград Подателят на сигнала е уведомен, че ще бъдат предприети мерки по поставяне на платформа за гнездене през следващия гнездови период. Към настоящия момент оставащото време до приключването на излюпването и отглеждането на малките не е достатъчно.
9 18.05.2021 Сигнал за замърсяване на атмосферния въздух и нерегламентирано изгаряна на гуми на АМ "Струма". електронна поща РИОСВ - Благоевгврад На 18.05.2021 г. е извършена проверка на място в участъка от гр. Благоевград до пътен възел "Бобошево". В проверения участък не е констатирано горене на гуми и отделяне на димни газове.
10 19.05.2021 г. Сигнал за незаконно работеща асфалтова база по поречието на р. Места. електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Община Банско

При извършена проверка на място на 20.05.2021 г. на обекта не се извършват производствени дейности. Повторна проверка е извършена на 21.05.2021 г., на която е установено, че асфалтосмесителната инсталация тип SIM 100P работи и се произвеждат асфалтови смеси. Съставен е КП на „Галчев инженеринг“ ЕООД и са дадени предписания на оператора на инсталацията и на дружеството за незабавно преустановяване на производствените дейности и да не се извършват дейности по производство на асфалтови смеси до съгласуването им по реда на екологичното законодателство, както и представяне на документация за обекта. Сигналът е изпратен до РДНСК, ОД „Земеделие“, Областна администрация и Община Банско за предприемане на мерки, съобразно сферите им на компетентност, относно извършваната дейност на обекта, в т.ч. и по забраняване ползването му. С писмото е изискана и информация за обекта. Предвид, че имотът е публична общинска собственост, на Община Банско е указано, че се явява компетентен орган, вкл. по реда на ЗУТ, за предприемане на съответните действия по премахване на инсталацията и забрана за ползване на обекта.
11 19.05.2021 г. Сигнал на незаконно работещи съоръжение за инертни материали в м. Лошин, общ. Банско. електронна поща

РИОСВ - Благоевград

БДЗБР

Извършена проверка на място на 20.05.2021 г., на която е установено, че на обекта са налични съоръжения за първична преработка на инертни материали миячно-сортировъчна инсталация, депа за суровина и готова продукция, утаители за отпадъчни води, съоръжение за водочерпене от река Места, два броя багери, два броя челни товарачи и товарни автомобили. Констатирано е натоварване и извозване на готова продукция, без добив на суровина и преработване. Установени са пресни следи от земекопна и транспортна техника видимо в обхвата на реката, за което са снети географски координати. Писмено е уведомен директорът на БДЗБР – Благоевград за предприемане на мерки по компетентност.
12 23.05.2021 г. Сигнал за бедстващ щъркел в с. Първомай, общ. Петрич зелен телефон РИОСВ - Благоевград Щъркелът е изпратен в гр. Благоевград и с Разпорежданена директора на РИОСВ - Благоевград е препратен в Спасителен център за диви животни - гр. Стара Загора
13 25.05.2021 г. Сигнал за бедстващ щъркел в гр. Сандански зелен телефон РИОСВ - Благоевград Щъркелът е изпратен в гр. Благоевград и с Разпореждане на директора на РИОСВ - Благоевград е препратен в Спасителен център за диви животни - гр. Стара Загора.
14 27.05.2021 г. Сигнал за паднала малка сова в двора на ДАИ - Благоевград. зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена проверка на място. Със съдействието на "Пожарна безопасност и защита на населението" горската ушата сова е върната в гнездото.
15 31.05.2021 г. Сигнал за възможно незаконно строителство на АМ "Струма" в района на гр. Кресна, поради наличие на мястото на тежка техника. електронна поща РИОСВ - Благоевград Проверка на място на 31.05.2021 г., на която не е установено наличие на тежка техника и на служители или работници на посоченото от жалбоподателя дружество. Не са установени данни, че в района на гр. Кресна е отпочнало строителство на АМ "Струма". Жалбоподателят е уведомен за резултатите от проверката.