Съдържание

Посетители

В момента има 656  гости и няма потребители и в сайта

Регистър на приети сигнали по "Зелен телефон"

месец юли 2021 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ЮЛИ 2021 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 02.07.2021 Сигнал за ранен щъркел в гр. Белица зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Щъркелът е доставен в гр. Благоевград. При преглед е установено, че счупеното крило е невъзможно да бъде излекувано, поради което е ампутирано. Щъркелът е настанен в Зоопарк - гр. Благоевград.
2 05.07.2021 г. Ранена сова под автомобил на ул. "Стоимен Календерски" №2 в гр. Благоевград. зелен телефон

 

РИОСВ - Благоевград

Извършена проверка на място, на която совата не е открита.
3 07.07.2021 Сигнал за помътняване на водите на р. Градевска в района на кв. Ораново, гр. Симитли.

зелен телефон

 

 РИОСВ - Благоевград

Извършена незабавна проверка на р. Градевска в района на кв. Ораново, гр. Симитли, съвместно с представители на БДЗБР и РЛ - Благоевград, за която е съставен КП №37-11/07.07.2021 г. Сигналът е основателен. При направения обход на достъпни места по левия бряг на р. Градевска (в участъка след с. Градево до кв. Ораново, гр. Симитли) визуално се установява помътняване на реката. В цитирания участък не е установен брегови точков източник на замърсяване. От страна на РЛ - Благоевград в две точки от цитирания участък на реката са извършен полеви измервания на основни физико-химични замърсители, включващи елементи за качество за кислороден режим и са взети проби повърхностни води от р. Градевска за последващо изпитване. Резултатите от полевите измервания, както и резултатите от последващото изпитване са предоставени на БДЗБР за анализ по типово-специфичната Класификационна система за оценка на екологичното състояние на повърхностните води от Наредба № Н-4/2012 г. за характеризиране на повърхностните води.
4 17.07.2021 г. Сигнал за помътняване на водите на р. Струма, под моста за с. Крупник и с. Брежани, общ. Симитли. тел. 112 РИОСВ - Благоевград Извършена незабавна проверка на място. Като предполагаем източник на замърсяването подателят на сигнала визира пресевните инсталации в местността „Ормана“, земл. на с. Крупник, община Симитли. Направен обход в цитирания участък, като визуално не се установява помътняване на реката. Като брегови, точков източник на замърсяване в местността „Ормана“, земл. на с. Крупник функционират следните обекти: ТМСИ, разположена на „Производствена площадка Оникс 2014“, експлоатирана от „Оникс 2014“ ЕООД, гр. Смолян и ТМСИ „Гео ресурс“, експлоатирана от „Гео ресурс“ ЕООД, гр. Симитли. Извършени са проверки на цитираните инсталации, за които са съставени КП №39-11/14.07.2021 г. и КП №40-11/14.07.2021 г. Към момента на извършване на проверките и на двете площадки не се извършва дейност по промиване на инертен материал. И двете дружества изпълняват условията в издадените им разрешителни за заустване.
5 15.07.2021 г. Сигнал за замърсяване на водите на р. Златарица, при вливането й в р. Места. тел. 112

РИОСВ - Благоевград

Извършена е незабавна проверка на място. При направения оглед на около 100 м преди вливане на р. Златарица в р. Места визуално се установява замърсяване на реката. От РЛ - Благоевград са извършен полеви измервания на основни физико-химични замърсители, включващи елементи за качество за кислороден режим и е взета проба повърхностни води от р. Златарица за последващо изпитване. Резултатите от полевите измервания, както и резултатите от последващото изпитване са предоставени на БДЗБР за анализ по типово-специфичната Класификационна система за оценка на екологичното състояние на повърхностните води от Наредба № Н-4/2012 г. за характеризиране на повърхностните води. Река Златарица в цитирания участък е пункт от НСМОС, съгласно Заповед №РД-502/09.06.2021 г. на министъра на околната среда и водите. При направения обход на реката в урбанизирана територия на с. Елешница е идентифицирано незаконно заустване на отпадъчни води на изход от бетонов колектор (десен бряг на р. Златарица), който зауства смесен поток битови отпадъчни води от канализационната мрежа на горната част на населеното място и водите, които се формират от дейността на плувен басейн, находящ се в населеното място. Цитираният поток отпадъчни води не попада в обхвата на разрешеното ползване. От РЛ - Благоевград са взети еднократни проби отпадъчни води в двата пункта, определени с разрешителното, както и на изход бетоновия колектор. Резултатите от изпитване показват неспазване на ИЕО по показатели БПК5, ХПК и НРВ за отпадъчните води, които се заустват на изход от Канализационен колектор №2. ИЕО са определени съгласно Приложение №3 към чл. 11, ал. 3 на Наредба №6/2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти и са за пречистени отпадъчни води, респ. тяхното достигане е в пълна зависимост от изграждането на ПСОВ за съответната канализационна система. Към настоящия момент населеното място с. Елешница е без изградена и въведена в редовна експлоатация ПСОВ. Във връзка с установеното нерегламентирано заустване на отпадъчни води са предприети съответните административнонаказателни мерки - изпратена покана за съставяне на АУАН за дата 26.08.2021 г. От страна на БДЗБР на Община Разлог за дадени предписания за предприемане на действия за актуализация на разрешителното за заустване на отпадъчни води за експлоатация на обект „Канализационна система на с. Елешница“.
6 08.07.2021 Препратен сигнал от БДЗБР за битово замърсяване на коритото на река Цървилска, в землището на с. Добри лаки, община Струмяни, област Благоевград електронна поща Обрласна администрация с административен център Благоевград От БДЗБР е изпратено писмо до областния управител на Област с административен център - гр. Благоевград за предприемане на необходимите действия за осигуряване на проводимост на участъка, чрез премахване на струпаните отпадъци, предвид че участъкът е извън урбанизирана територия.
7 09.07.2021 Препратен сигнал от БДЗБР за замърсяване на р. Струма в района на производствената база на „Грома Холд“, с. Бело поле.и електронна поща

РИОСВ - Благоевград

 

Извършена незабавна проверка на място. При направения обход на р. Струма в района на производствената база на „Грома Холд“ ЕООД, с. Бело поле се установява помътняване на реката. Към момента на проверката работят обект „ТМСИ и Асфалтова база“ и обект „Административни сгради, складови помещения и лаборатория”. От РЛ - Благоевград е извършено пробовземане на отпадъчни води на изход и от двата обекта, преди заустване в р. Струма. От резултатите от изпитване е установено неспазване на ИЕО по показател Неразтворени вещества, определени в издаденото на „Грома холд“ ЕООД разрешително за заустване за обект „ТМСИ и Асфалтова база“, за което е съставен АУАН № 5-11/29.07.2021 г. За нарушение на ИЕО по показатели Активна реакция и Неразтворени вещества, съгласно издадено на „Грома холд“ ЕООД Разрешително за заустване за обект „Административни сгради, складови помещения и лаборатория” е съставен КП №43-11/29.07.2021 г. по реда на чл. 69 от ЗООС за налагане на текуща месечна санкция. За неизпълнение на предписания, дадени от РИОСВ – Благоевград при предходна проверка на обект „ТМСИ и Асфалтова база“ на дружеството е съставен АУАН №4-11/29.07.2021 г.
8 15.07.2021 Сигнал за нерегламентирано изгаряне на гуми в гр. Петрич, община Петрич. електронна поща Община Петрич Изпратено писмо до кмета на Община Петрич, с копие до жалбоподателя, с искане за извършване на проверка и предприемане на мерки за недопускане на нерегламентирано изгаряне на отпадъци. С писмо от 26.07.2021 г. кметът на Община Петрич ни информира за предприетите действия по твърденията в сигнала. Писмото е с копие до жалбоподателя.
9 16.07.2021 Сигнал за стоящ на платното щъркел преди тунела на гр. Кочериново. зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена проверка на място, на която щъркелът не е открит.
10 17.07.2021 г. Сигнал за паднал щъркел в с. Рупите, общ. Петрич на ул. "Гоце Делчев" №15. тел. 112

РИОСВ - Благоевград

Щъркелът е изпратен в гр. Благоевград без видими наранявания. Настанен е в Зоопарк - Благоевград.
11 17.07.2021 г. Сигнал за ранен малък щъркел на тротоара на ул. Полк. Дрангов" №37, гр. Благоевград. тел. 112

РИОСВ - Благоевград

Щъркелът е върнат в Зоопарк - Благоевград, където е бил настанен
12 18.07.2021 г. Сигнал за ранен малък щъркел в с. Дамяница, общ. Сандански. тел. 112 РИОСВ - Благоевград Щъркелът е изпратен в гр. Благоевград, но преди изпращането му за лечение умира.
13 19.07.2021 г. Сигнал за завишена запрашеност от ремонтни дейности по пътя с. Габрово - с. Покровник, вкл. и Покровнишко шосе. Сигналът е препратен и от РЗИ - Благоевград зелен телефон и писмена жалба

РИОСВ - Благоевград

На 19.07.2021 г. е извършена незабавна проверка на място, на която е установено, че се извършва превантивен ремонт път ІІІ.1006 с обща дължина 19 км. Към момента е положен слой фина фракция от инертен материал и бетон, преди полагане на асфалтов пласт. В участъка е ограничена скоростта на движение на МПС, но същото не е спряно, с което се създават условия за неорганизирани емисии в атмосферния въздух. Към момента на проверката се извършва оросяване на участъка от водоноска. Ремонтът се извършва от ДЗЗД „Пътно поддържане област Благоевград 2018“, с. Бело поле, общ. Благоевград, производствена база „Грома Холд“. От Областно пътно управление – Благоевград е представено писмо от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) с изх. №53-00-7093/19.07.2021 г., съгл. което се преустановяват всички ремонтни дейности, които се изпълняват на територията на ОПУ – Благоевград до второ нареждане. Преустановяването на ремонтната дейност на участъка и спиране на оросяването ще доведат до неорганизирани прахови емисии в атмосферния въздух от положената фракция, вследствие на атмосферните условия (сухо и топло време) и от движението на леки и тежкотоварни автомобили в участъка. Изпратено е писмо до АПИ за предприемане на действия по компетентност, с цел ограничаване на неорганизираните прахови емисии в атмосферния въздух.
14 19.07.2021 г. Сигнал за ранен щъркел в с. Г. Тодоров, общ. Петрич. тел. 112 РИОСВ - Благоевград Щъркелът е доставен в гр. Благоевград с наранявания, несъвместими с живота, и е евтаназиран във Ветеринарна клиника в гр. Благоевград.
15 16.07.2021 г. Сигнал за запрашаване на къщи от дейността на цех за пелети в гр. Благоевград, кв. "Старо Струмско". зелен телефон РИОСВ - Благоевград На 26.07.2021 г. е извършена незабавна проверка на цех за производство на пелети, находящ се в местност „Каменяко“ в ПИ с идентификатор 04279.106.23 по КККР на гр. Благоевград, експлоатиран от „Калър Бокс“ ЕООД. При проверката е установено, че по паркираните коли пред къщите, разположени в най-голяма близост до обекта (на разстояние около 50 м) се наблюдават отлагания от дървесни частици (трици). Констатирано е нарушение целостта на въздуховода, отвеждащ емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, след барабанната сушилня с директен контакт към инсталацията за производство на пелети. Емисиите на вредни вещества след процеса на сушене се изпускат непосредствено над покривната конструкция на халето и по прекъснатия въздуховод има отложени трици, което създава допълнителни предпоставки за запрашаване на района. В хода на проверката производствената дейност е преустановена, като на дружеството е дадено предписание да не се извършват производствени дейности до отстраняване повредата на въздуховода. Повредата е отстранена, за което РИОСВ – Благоевград е уведомена писмено. Въпреки това, поради бездействието от страна на дружеството и допуснатото замърсяване на атмосферния въздух в периода 24.07. -26.07.2021 г., са предприети административнонаказателни действия срещу „Калър Бокс“ ЕООД.
16 27.07.2021 г. Сигнал за изтичане на фекални води от намираща се в близост кравеферма във водоем между гр. Банско и с. Баня. зелен телефон РИОСВ - Благоевград На 03.08.2021г. е извършена проверка с БДЗБР, на която е установено, че водоемът е публична държавна собственост. Въздушният откос на водоема е гъсто обрасъл с храстовидна и дървесна растителност, поради което е ограничен достъп за извършване на оглед с цел установяване на брегови, точков източник на замърсяване на водите. Животновъдният обект, разположен в ПИ с идентификатор 02693.171.18 е в непосредствено близост до водоема и е за оглеждане на едър рогат добитък (крави с техните приплоди) за добив на месо, които не се доят. Обектът е водоснабден от мрежата на „ВиК“ ЕООД - Благоевград, район Разлог, като водата се ползва за водопой на животните. Животните се отглеждат свободно в имота, като в помещенията не се извършва мокро почистване. Не се установява изтичане и заустване на отпадъчни води във водоема от кравефермата. Животновъдният обект е разположен на площадката на бивш Завод за слаботокови релета (ЗСР), с. Баня. По време на проверката в част от ревизионните шахти се констатира преминаване на води, като не се установява източника и характера им, както и мястото на тяхното оттичане. На площадката на кравефермата са налични компрометирани съоръжения (утаители и канали) от пречиствателна станция за пречистване на производствени отпадъчни води от бившия ЗСР. Същите са запълнени със стоящи повърхностни води. За установяване на източника на постъпващите отпадъчни води, ще бъде изискана от „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград и ще бъде извършена допълнителна съвместна проверка на място.
17 29.07.2021 Сигнал за ранен кълвач в с. Горна Брезница, общ. Кресна. зелен телефон РИОСВ - Благоевград Кълвачът е изпратен за лечение в Спасителен център за диви животни - гр. Стара Загора.