Съдържание

Посетители

В момента има 422  гости и няма потребители и в сайта

Регистър на приети сигнали по "Зелен телефон"

месец август 2021 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ АВГУСТ 2021 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 02.08.2021 Сигнал за ранени два броя щъркела в с. Дебрен, общ. Гърмен тел. 112

РИОСВ - Благоевград

Единият щъркел е с два счупени крака и е евтаназиран във Ветеринарна клиника, другият е настанен в Зоопарк - Благоевград.
2 03.08.2021 г. Сигнал за ранен щъркел в с. Дамяница, общ. Сандански тел. 112

 

РИОСВ - Благоевград

Щъркелът е доставен в Благоевград, но преди изпращане за лечение умира.
3 05.08.2021 Сигнал от зам.-кмета на Община Рила за намерена в зелената площ на Общината бедстваща птица.

зелен телефон

 

 РИОСВ - Благоевград

Проведен разговор с подателя на сигнала, при който е установено, че не е необходима намеса.
4 06.08.2021 г. Сигнал за умрял щъркел в гр. Петрич и наличие на яйца в гнездото.. тел. 112 РИОСВ - Благоевград Проведен разговор с подателя на сигнала, при който е установено, че не е необходимо да се предприемат действия.
5 07.08.2021 г. Сигнал за силно запрашаване на АМ "Струма" в участък около 1,5 км преди обвивката за гр. Кочериново в посока София. зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

На 07.08.2021 г. е организирана и извършена проверка на място в часовия интервал от 17:30 - 18:45 ч. на участък от АМ „Струма“ от пътен възел „Бобошево“ до пътен възел „Благоевград север“. За установяване на източника са посетени обекти, свързани с добив и преработка на инертни материали: ТМСИ, стопанисвана от „Бистрица“ ООД, гр. Благоевград, обект „Кочериново“ и находище за скални материали „Бучака“ с концесионер „Грома холд“ ЕООД, с. Бело поле, общ. Благоевград. От разговор с жалбоподателя е уточнено, че замърсяването е било при 87 км от автомагистралата (мястото с посочения километраж е срещуположно на находище „Бучака“). При посещение на обекта /находището/ е установено, че през деня е извършвано извозване на материали от находището. По време на проверката не е установено замърсяване. На 10.08.2021 г. е извършена извънредна проверка на обекта, стопанисван от „Грома холд“ ЕООД и са дадени предписания за спазване на изискванията при обработка и складиране на твърди прахообразни материали. На 14.08.2021 г. е извършена последваща проверка на участъка от АМ, на която не са установени замърсявания с прахообразни вещества. На цитираната производствена площадка не се извършва дейност.
6 10.08.2021 Сигнал от Граждански инициатива "Спасяваме Рупите", препратен от МОСВ, за искане за извършване на проверка на частите от КПИИ за имоти в землището на с. Рупите, общ. Петрич и издадени разрешения за строеж. електронна поща РИОСВ - Благоевград Извършена проверка в Община Петрич на 24.08.2021 г. на посочените части от КПИИ и издадените 11 бр. разрешения за строеж. Не са установени данни за несъответствие на релевантните параметри и характеристики на процедираните в РИОСВ – Благоевград инвестиционни предложения.
7 11.08.2021 Сигнал за замърсяване на водите на р. Благоевградска Бистрица електронна поща

 

РИОСВ - Благоевград

 

Извършена проверка на 20.08.2021 г., при която е установено отливане на отпадъчни води от канал на дъждопреливник, част от канализационната мрежа на Благоевград. Уведомено е експлоатационното дружество "ВиК" ЕООД, като е извършено незабавно почистване на съоръжението. С писмо дружеството е сезирано да изпълнява по-стриктен и регулярен контрол над съоръженията на канализационната мрежа. Констатирано е заустване на отпадъчни води от животновъдни обекти по левия бряг на реката, чийто собственици не са открити и установени по време на проверката. Обектите функционират в нарушение с изискванията на Наредбата за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни в населени места на територията на Община Благоевград, за което с писмо Община Благоевград е сезирана за предприемане на неотложни действия за привеждането им в съответствие.
8 11.08.2021 Сигнал за изхвърляни трупове от животни в р. Места - при спирка на с. Генерал Тодоров, общ. Разлог и при станция ХМС в гр. Якоруда. електронна поща Община Якоруда, БАБХ Изпратено за извършване на проверка на компетентните органи. Кметът на Община Якоруда ни уведомява, че на проверката на място в землището на общината не са установени трупове на животни. От ОДБХ - Благоевград е извършена съвместна проверка на място на спирка в с. Генерал Ковачев, на която са установени изхвърлени в реката скелети на едно преживно животно. Останките са събрани и загробени.
9 12.08.2021 Сигнал от Община Банско за ранен щъркел в двора на детска градина в град Банско. зелен телефон РИОСВ - Благоевград Щъркелът е изпратен за лечение в Спасителен център за диви животни - гр. Стара Загора.
10 16.08.2021 г. Сигнал с изложени твърдени, че в резултата от извършени строителни дейности и изкопни дейности в м. Рупите е засегната защитената територия защитена местност „Рупите“. електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Извършена незабавна проверка на място. Не се потвърждава твърдението на сигналоподателя, че обектите на сигнала, а именно че: строителна площадка с адрес: УПИ – VІ 345, 347, 350, местност Рупите, землище на с. Рупите, община Петрич и наличен изкоп на място с географски координати 41°27'28.7" с. ш., 23°15'45.6" и. д., попадащо в обхвата на поземлен имот с идентификатор 49312.17.39 по КК на с. Рупите, попадат в границите на защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), разположени в местността Рупите, землище на с. Рупите, общ. Петрич, обл. Благоевград. и природна забележителност „Кожуха“. Не се потвърждава твърдението на сигналоподателя, че отпадъчни води от спукана канализационна тръба преминаваща извън терена на строителната площадка точно до лечебните извори с минерална вода се разливат в близките минерални басейни и се замърсява околната среда. Изпратено повторно писмо до подателя, който е уведомен за готовност за извършване на съвместен оглед на място.
11 17.08.2021 г. Сигнал, постъпил на "зеления телефон" на БДЗБР за нарушена проводимост на Айдаровско дере, землище на с. Марулево, общ. Благоевград. електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Извършена проверка на място на 19.08.2021 г. Направен е обход на поземлен имот 27231.38.39, 27231.39.4 по КККР на с. Еленово и 47370.12.172 по КККР на с. Марулево. Отпадъците са образувани от дейността на населението на общината и са в имоти общинска частна собственост. На кмета на Община Благоевград са дадени предписания за почистване на Айдарово дере и преустановяване на насочването и постъпването на отпадъци в имотите, като за изпълнението им следва да се представи съответната документация. До кмета е изпратено и последващо уточняващо писмо.
12 20.08.2021 г. Сигнал оза ранен Обикновен мишелов в м. Бетоловото, землище на гр. Разлог. зелен телефон РИОСВ - Благоевград Мишеловът е взет и изпратен за лечение в Спасителен център за диви животни - гр. Стара Загора с разпореждане на директора на РИОСВ - Благоевград.
13 23.08.2021 г. Сигнал за бедстващ Обикновен мишелов в гр. Гоце Делчев. зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Мишеловът е взет и изпратен за лечение в Спасителен център за диви животни - гр. Стара Загора с разпореждане на директора на РИОСВ - Благоевград.
14 23.08.2021 г. Сигнал за незаконен овчарник и мандра в с. Огняново, общ. Гърмен електронна поща РИОСВ - Благоевград На място е извършена проверка от служители на БДЗБР, на която е установено, че в ЖО няма изградена мандра и от дейността на обекта не се формират производствени отпадъчни води. С писмо от 26.08.2021 г. сигналът е препратен по компетентност до Община Гърмен, като е изискана и информация за резултати от извършена проверка за преценка относно необходимостта от извършване на проверка на място.
15 23.08.2021 г. Сигнал за изоставен щъркел в с. Баня, общ. Разлог зелен телефон РИОСВ - Благоевград Проведени консултации с представител на Община Разлог. След предприемане на действията е установено, че щъркелът не е бедстващ.
16 23.08.2021 г. Сигнал от Булев за ранен щъркел в околността на с. Баня, общ. Разлог. зелен телефон РИОСВ - Благоевград Оказано съдействие от община Разлог за хващане на щъркела и транспортиране до РИОСВ - Благоевград. С разпореждане на директора екземплярът е изпратен в Спасителен център за диви животни - гр. Стара Загора.
17 24.08.2021 Сигнал за остра миризма, както и нерегламентирано съхранение на медицински отпадъци и изхвърляне в канализацията на опасни химикали в обект, стопанисван от "КРЕ" ЕООД, с. Катунци. електронна поща РИОСВ - Благоевград Извършена проверка на 31.08.2021 г. на обект "Производствена база за медицински изделия". При направения обход на обекта и извън неговите граници не се установи наличие на неприятни миризми и нерегламентирано третиране на отпадъците. В кметство на с. Катунци не са постъпвали оплаквания и жалби за обгазяване от производствената база.
18 27.08.21 Сигнал за шум от строителна площадка на гр. Благоевград, ул."Орион" № 3. зелен телефон Община Благоевград С писмо изх. № 523/30.08.2021 г. е препратено по компетентност до Община Благоевград.
19 27.08.21 Сигнал за изпускане на отпадъчни води от съседна къща и липса на канализация в с. Долно Осеново, общ. Симитли. зелен телефон Община Симитли С писмо изх. № 527/30.08.2021 г. е препратено по компетентност до Община Симитли.