Съдържание

Посетители

В момента има 583  гости и няма потребители и в сайта

Регистър на приети сигнали по "Зелен телефон"

месец септември 2021 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 31.08.2021 Сигнал от жители на с. Бунцево, общ. Якоруда за незаконни сметища в селото и изгаряне на отпадъци в центъра на селото. електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Извършена проверка на 10.09.2021 г. с представител на община Якоруда. Сигналът е основателен. Съставен е констативен протокол с покана до кмета на община Якоруда за съставяне на АУАН. С протокола е дадено предписание за почистване на терените, за което РИОСВ - Благоевград да бъде уведомена с приложени доказателствени документи.
2 01.09.2021 г. Сигнал за незаконно изграден автосервиз в с. Марикостиново, общ. Петрич. зелен телефон

 

РИОСВ - Благоевград

Община Петрич

С писмо от 02.09.2021 г. сигнал е препратено по компетентност до Община Петрич и с искане за информация за въвеждане на обекта по реда на ЗУТ за преценка за извършване на проверка на място.
3 01.09.2021 Сигнал за препълнени съдове с битови отпадъци на ул. "Хан Крум", гр. Петрич.

            зелен телефон

 

РИОСВ - Благоевград

Община Петрич

На 02.09.2021 г. сигналът е препратен по компетентност до Община Петрич.
4 03.09.2021 г. Сигнал за нараняване на екземпляр от вида Горска улулица при сблъсък с телена ограда в гр. Гоце Делчев. зелен телефон РИОСВ - Благоевград Птицата е доставена в гр. Благоевград и с разпореждане на директора на РИОСВ - Благоевград е изпратена за лечение в "Спасителен център за диви животни" - гр. Стара Загора.
5 08.09.2021 г. Жалба за замърсяване на улица с отпадъчни води, изтичащи от септична яма в имот, намиращ се във в.с. "Бойков Рид“, м. Предел. електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Община Разлог

На 10.09.2021 г. е препратено по компетентност до Община Разлог. Изпратено и повторно напомнително писмо на 01.10.2021 г. след получена информация от жалбоподателя, че не е уведомен за извършена проверка и предприети действия от общината.
6 10.09.2021 Препратена от РЗИ - Благоевград жалба за излъчване на силен шум от дейността на цех за преработка на камък в с. Борово, общ. Гоце Делчев. електронна поща РИОСВ - Благоевград На 21.09.2021 г. са извършени контролни измервания на шума по измерителен контур по границите на обекта, както и в 1 бр. измерителна точка - място на въздействие - жилищна сграда на 100 м северно от промишления източник. Резултатите показват спазване на граничните стойности на показателите за шум за съответните територии и зони. Жалбата е неоснователна. Имотът на жалбоподателя е разположен в територия, отредена за стопанска и промишлена дейност. Измереното еквивалентно ниво на шума в 2 бр. от измерителните точки по контура са в горецитирания имот и показват спазване на граничните стойности за производствено-складови територии и зони.
7 10.09.2021 Сигнал от за замърсяване на имот собственост на жалбоподателя с отпадъчни води от съседни къщи. зелен телефон

 

РИОСВ - Благоевград

Община Санднаски

 

Сигналът е препратен по компетентност до Община Сандански
8 13.09.2021 Сигнал за незаконен изкоп за полезни изкопаеми "гнайси" в землището на с. Крушево, общ. Гърмен. електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Община Гърмен

МЕ

Сигналът е препратен по компетентност на Община Гърмен. От подателя на сигнала е изискана уточняваща информация за местоположение на незаконния изкоп, поради това, че в района има и законно действащи обекти за добив на скалнооблицовъчни материали. Като отговор жалбоподателят заявява, че е налице объркване и сигналът не е до РИОСВ.
9 14.09.2021 Препратен сигнал от Община Кресна за замърсяване на въздуха с трици от работата на пелетна инсталация, собственост на "Перунстрой 2006" ООД, гр. Кресна. електронна поща РИОСВ - Благоевград Извършена проверка на 17.09.2021 г. Сигналът е основателен. Установено е неорганизирано изпускане на трици от въздуховод към аспирационна система, улавяща дървесните трици от машини за първична обработка на дървесина, вследствие нарушаване целостта на въздуховода, от цех за първична обработка на дървесина. Замърсяването не е от инсталацията за производство на пелети. Съставен е констативен протокол с покана до управителя на дружеството за съставяне на АУАН.
10 15.09.2021 г. Сигнал за помътняване на водите в Сапунджи дере - гр. Благоевград. зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

БДЗБР

Извършена е незабавно съвместна проверка с БДЗБР - Благоевград. В часовия интервал от 12,40-13,20 часа е извършен обход на открити участъци от дерето в урбанизираната територия на Благоевград, при който е констатирано че протичащите води в дерето са видимо бистри. За изясняване на обстоятелствата е извършен обход и оглед на дерето в земл. на с. Дъбрава, при който е установено, че дерето е сухо и не провежда водни количества. Извършено е посещение на ПСПВ, при което е установено, че е извършвано механично измиване на Утаител №3 (първо стъпало на ПСПВ). Промивните води посредством тръбопровод са постъпили в Сапунджи дере, вследствие на което същите са отмили отложените седименти по дерето и за кратко време са предизвикали помътняване на протичащите води.
11 15.09.2021 г. Сигнал, че в гр. Дупница, ул. "Вардар" № 5А има затворена в апартамент катеричка. електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Сигналът е препратен по компетентност до РИОСВ - София
12 17.09.2021 г. Сигнал за строеж на ново водохващане на река Кривия улук в Рила и липса на минимални водни количества в реката. електронна поща

РИОСВ - Благоевград

БДЗБР

НП "Рила"

Извършена съвместна проверка "на място" на 17.09.2021 г. с представители на РИОСВ - Благоевград, ДНП "Рила", БДЗБР и ТП "ДГС Благоевград". Констатациите от извършената проверка са описани в съставени констативни протоколи. За резултатите от извършената проверка и предприети действия ще бъде уведомен жалбоподателя с копие до МОСВ. Стартирано е административнонаказателно производство.