Съдържание

Посетители

В момента има 64  гости и няма потребители и в сайта

Регистър на приети сигнали по "Зелен телефон"

месец декември 2021 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 29.11.2021 Сигнал заза нерегламентирано сметище на територията община Петрич, главно в земл. на с. Кърналово и с. Рупите електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Община Петрич

Извършена проверка на място на 09.12.2021 г. в присъствието на жалбоподателя. На територията на с. Кърналово и с. Рупите е установено нерегламентирано сметище с площ 5-6 дка, Замърсено с производствен и битов отпадък. Входът към сметището не е ограничен и е със свободен достъп, като на мястото са налице пресни следи от гуми на товарен автомобил. На кмета на Община Петрич е дадено предписание за почистване на терена в срок до 10.01.2021 г., като писмено уведоми РИОСВ за извършеното почистване, като приложи и документи, удостоверяващи почистването.
2 30.11.2021 г. Сигнал за ранена птица в езерото в парк "Бачиново" в гр. Благоевград електронна поща

Община Благоевград

Сигналоподателят е уведомен за извършен оглед на състоянието на птиците, като по телата им не е открита кръв или наличието на стърчащи кости, което да налага предприемане на действия по изпращането им за лечение. Изискана информация от кмета на Община Благоевград, който ни информира, че черният лебед е прегледан от ветеринарен лекар, който установил, че при птицата е налице криворастящо перо, а не е наранено крилото й
3 23.12.2021 Сигнал за нерегламентирано сметище на територията община Петрич, на изхода за с. Ръждак, до общински гробищен парк

       електронна поща

 

РИОСВ - Благоевград

Община Петрич

Сигналът е изпратен за решаване по компетентност на кмета на община Петрич
4 29.12.2021 г. Сигнал за наличие на замърсяване с отпадъци на около 2 км от с. Първомай в посока Огражден планина. зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Община Петрич

Сигналът е изпратен за решаване по компетентност на кмета на община Петрич
5 28 - 29.12.2021 г. Сигнали за незаконни дейности в защитена територия – природна забележителност „Мелнишки пирамиди“ електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Извършена незабавна проверка на място от служители на РИОСВ - Благоевград, Община Сандански, Държавно горско стопанство – Сандански и кметът на гр. Мелник. На място е установено, че е засегната защитената територия в обхвата на скат и прилежащото сухо дере. Земните маси от ската са били използвани за засипване и заравняване на прилежащата площ. В обхвата на засегнатата/подравнена площ е била премахната дървесната, храстова и тревна растителност. В обхвата на дерето (извън изравнената площ) също е установена сеч на дървесна растителност. При проверката на място не са установени багери и трактор. Увредената площ попада в границите на защитената територия - природна забележителност „Мелнишки пирамиди“ и е в обхвата на две защитени зони – „Мелнишки пирамиди“ за опазване на дивите птици и „Среден Пирин – Али ботуш“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. С оглед наличие на данни за извършено престъпление, цялата налична информация е изпратена до Окръжна прокуратура – Благоевград, където вече е образувана преписка по случая. РИОСВ – Благоевград ще образува  административнонаказателно производство срещу извършителите на деянието.