Съдържание

Посетители

В момента има 298  гости и няма потребители и в сайта

Регистър на приети сигнали по "Зелен телефон"

месец януари 2022 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2022 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 04.01.2022 Сигнал за строеж в близост до обществената минерална баня на с. Градешница, в който се полагат тръби за отвеждане на минерална вода към строеж на комплект от сгради. електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Извършена незабавна проверка на място от служители на РИОСВ и представител на Община Кресна. На място е установено наличие на две новоизградени сгради и трафопост. При проверката не се установява направен изкоп, в който да протича минерална вода от Градешки минерални бани, както и положени по земната повърхност тръба или маркуч. За извършените дейности на място, вкл. и за реализация на съоръжението за присъединяване към разпределителната електрическа мрежа, не е налице административен акт, издаден по реда на Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. С КП е дадено предписание на Община Кресна да представи в РИОСВ копие на наличната документация относима за извършените дейности. В изпълнение с писмо от 07.01., кметът на Община Кресна информира за наличната информация, от която става ясно, че за отпочнатите дейности не е налице и административен акт по реда на ЗУТ. Наличната документация по случай е изпратена до директора на РДНСК – Благоевград за предприемане на действия по компетентност. С писмо от 24.01.2022 г. директорът на РДНСК препраща преписката за решаване по компетентност от кмета на Община Кресна по отношение на изградените сгради, за което следва да бъдем уведомени. По отношение на съоръжението за присъединяване, проверката ще бъде извършена от РДНСК, за което ще бъде уведомена РИОСВ.
2 04.01.2022 г. Сигнал за замърсяване на р. Места с битови отпадъци в участък от ж.п. спирка "Генерал Ковачев" до с. Дагоново, община Белица. зелен телефон

Община Белица

РИОСВ - Благоевград

На 04.01.2022 г. е извършена съвместна проверка с представители на РИОСВ-Благоевград, БДЗБР Благоевград и община Белица. Дадено е предписание на кмета на община Белица за почистване на замърсения участък в двумесечен срок. За установените замърсявания срещу кмета на Община Белица е съставен АУАН.
3 05.01.2022 Сигнал за изхвърлени строителни отпадъци близо до река Места в местността Барото.

       електронна поща

 

Община Гоце Делчев

РИОСВ - Благоевград

Изпратено писмо до кмета на Община Гоце Делчев за предприемане на незабавни действия по компетентност, за което да бъде уведомена жалбоподателката.
4 07.01.2022 г. Сигнал за замърсяване на р. Места и притоци в територията на община Разлог. електронна поща

 

Община Якоруда, Белица, Разлог

РИОСВ - Благоевград

Извършена съвместна проверка на място на 13.01.2022 г. с представители на РИОСВ – Благоевград, БДЗБР - Благоевград и представители на общините. При обход на речното легло и прилежащите територии на р. Места на територията на община Якоруда е установено замърсяване в участъци от с. Юруково до с. Аврамово. При проверка на притоци на р. Места в териториалния обхват на община Разлог са установени замърсявания в района на пречиствателната станция в Разлог и по пътя за РДНО-Разлог. На кметовете на двете общини са дадени предписания за почистване на замърсените участъци в едномесечен срок.
За землището на община Белица, по подаден сигнал ЗТ-2/04.01.2022 г. е извършена проверка на място, на която са установени замърсени участъци, за което на кмета са дадени предписания за изчистването им и е образувано административнонаказателно производство със съставен АУАН №01-03/21.01.2022 г. (описан в т. 2).
Извършена съвместна проверка на място на 13.01.2022 г. с представители на РИОСВ – Благоевград, БДЗБР - Благоевград и представители на общините. При обход на речното легло и прилежащите територии на р. Места на територията на община Якоруда е установено замърсяване в участъци от с. Юруково до с. Аврамово. При проверка на притоци на р. Места в териториалния обхват на община Разлог са установени замърсявания в района на пречиствателната станция в Разлог и по пътя за РДНО-Разлог. На кметовете на двете общини са дадени предписания за почистване на замърсените участъци в едномесечен срок.
За землището на община Белица, по подаден сигнал ЗТ-2/04.01.2022 г. е извършена проверка на място, на която са установени замърсени участъци, за което на кмета са дадени предписания за изчистването им и е образувано административнонаказателно производство със съставен АУАН №01-03/21.01.2022 г.
5 10.01.2022 г. Сигнал за нерегламентирано изгаряне на отпадъци в имот до училището в с. Краище, общ. Белица. зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Незабавно е уведомен кметът на Община Белица с искане за извършване на проверка по случая и предоставяне на информация за резултати и предприети действия. С писмо от 13.01.2022 г. кметът уведомява, че е извършена проверка на място, за която е съставен КП №1 от 10.01.2022 г. и Акт за установяване на административно нарушение №1/10.01.2022 г. на извършителя на деянието - собственика на поземления имот, който е установено, че е извършвал действия по почистване на терена, чрез изгаряне на регламентирани отпадъци.
6 16.01.2022 Сигнал от БДЗБР за потъмняване на р. Струма при с. Бело поле.   РИОСВ - Благоевград, БДЗБР Във връзка с постъпил сигнал за замърсяване на водите на р. Струма при моста за с. Покровник, незабавно на 16.01.2022 г. е извършена съвместна проверка с представители на БДЗБР и РЛ- Благоевград, за която е съставен КП №КД-01-19/16.01.2022 г. по описа на БДЗБР. При направения обход в района на участъци с обща дължина около 25 км по река Струма и нейните притоци Рилска и Джерман се установи, че водите са мътни, със специфичен сиво-черен цвят, а източникът е ТЕЦ „Бобов дол“. Замърсяването на Струма е станало чрез река Разметаница, десен приток на р. Джерман, която е ляв приток на р. Струма, в която се заустват отпадъчни води от дейността на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД. Към екипа за проверката се включи допълнително служител на РИОСВ – София, в чийто териториален обхват попада промишления източник на замърсяването. Сигналът е основателен.
7 16.01.2022 Сигнал за унищожаване на гори и частни имоти в землището на с. Крушево, общ. Гърмен, вследствие на извършван незаконен добив на скалнооблицовъчни материали /тикли/ от кметския наместник на селото. зелен телефон

Министерство на енергетиката

Община Гърмен

Сигналът е препратен за предприемане на мерки по компетентност на министъра на енергетиката и кмета на Община Гърмен, с копие до подателя на сигнала, чрез кмета на общината, доколкото няма обратна връзка със същия.
8 17.01.2022 Сигнал за кастрене на дърветата в ж.к."Запад" в гр. Благоевград електронна поща Община Благоевград С писмо изх. №ЗТ-7(1)/17.01.2022 г. сигналът е изпратен за предприемане на действия по компетентност до кмета на Община Благоевград, предвид разпоредбите на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Благоевград. С писмо от 21.01.2022 г., с копие до жалбоподателя, кметът ни уведомява за извършена основна резитба, която се извършва по необходимост за следващия вегетационен период, като така се регулира форма, големина и физиологичното развитие на вида.
9 18.01.2022 Сигнал за замърсяване с отпадъци от автомобили и части около автоморга, ситуирана в близост до Подстанция на ЧЕЗ до кв. Струмско на гр. Благоевград. електронна поща РИОСВ - Благоевград Извършена проверка на място на 21.01.2022 г., на която е установено наличие на части, ламарини и гуми от ИУМПС на терен, разположен в непосредствена близост до пътя и в района около площадка за третиране в с. Церово. На ползвателя на площадката е дадено предписание с удължен срок за изпълнение - до 08.02.2022 г., за отстраняване на констатираните замърсявания в близост до пътя, като отпадъците се предадат на лица с разрешителни по реда на ЗУО.
10 24.01.2022 Сигнал за нерегламентирано сметище в землище на с. Дамяница, общ. Сандански. електронна поща

Община Сандански

РИОСВ - Благоевград

Във връзка със задълженията на кмета на общината по чл. 19, ал. 3 от ЗУО, сигналът е изпратен за проверка и решаване по компетентност до кмета на Община Сандански. Замърсеният терен е предвиден и за проверка от страна на РИОСВ - Благоевград в рамките на плановите проверки за чистотата на територията на общината, които са включени в Годишния план за 2022 г.
11 27.01.2022 Сигнал за нерегламентирано замърсяване в землище на с. Копривлен, общ. Хаджидимово. електронна поща

Община Хаджидимово

РИОСВ - Благоевград

Във връзка със задълженията на кмета на общината по чл. 19, ал. 3 от ЗУО, сигналът е изпратен за проверка и решаване по компетентност до кмета на Община Хаджидимово Замърсеният терен е предвиден и за проверка от страна на РИОСВ - Благоевград в рамките на плановите проверки за чистотата на територията на общината, които са включени в Годишния план за 2022 г.
12 28.01.2022 Сигнал за изпускане на черен дим от комин на производствена сграда в съседство с Вътрешна митница - Благоевград. зелен телефон РИОСВ - Благоевград На 28.01.2022 г. е извършена проверка на място на производствена база на "Универсал строй консулт" ООД, гр. Благоевград, Покровнишко шосе. Установено е, че на площадката работи котел "Baumak", като изпусканите димни газове са видимо светли и в горивната камера се изгарят остатъци от стара дървена дограма. Котелът е с мощност под 500 kW и същият не подлежи на контрол чрез измервания, съгласно нормативните изисквания. На дружеството е дадено предписание с постоянен срок за преустановяване изгарянето на стара дървена дограма и недопускане на изгаряне на други дървесни повърхности, съдържащи покрития от бои, лакове и лепила) със срок постоянен, и да се организира разделно съхранение на отпадъците със срок до 14.02.2022 г.
13 28.01.2022 г. Сигнал от физическо лице за хвърляне на отрова в центъра на селото с цел отравяне на кучетата в с. Беслен, общ. Хаджидимово. зелен телефон ОДБХ, МВР, Община Сигналът е изпратен по компетентност на кмета на Община Хаджидимово, директора на ОДБХ - Благоевград и директора на Областна дирекция на МВР - гр. Благоевград