Съдържание

Посетители

В момента има 245  гости и няма потребители и в сайта

Регистър на приети сигнали по "Зелен телефон"

месец февруари 2022 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2022 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 02.02.2022 Сигнал за незаконно изхвърляне на автомобилни гуми на територията на община Петрич електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Община Петрич

Извършена е проверка по документи и на място. Установени са извършителите, предстои съставяне на АУАН. В отговор на наше писмо, от община Петрич са предприети действия по установяване на нарушителите, съставяне на АУАН и последващо почистване на замърсения терен.
2 02.02.2022 г. Сигнал от физическо лице за наличие на нерегламентирано сметище между селата Катунци и Пиперица, общ. Сандански. зелен телефон

Община Сандански

РИОСВ - Благоевград

Първоначално сигналът е препратен на кмета на община Сандански за предприемане на мерки по компетентност. В последствие при извършена планова проверка на община Сандански за наличие на нерегламентирани замърсявания е проверен и настоящия сигнал. Констатациите потвърждават сигнала. Дадено е предписание на кмета на община Сандански за почистване, предаване на отпадъците на лице/а с разрешение по реда на ЗУО, писмено уведомяване на РИОСВ-Благоевград с приложени документи доказващи предаването на отпадъците. подателят на сигнала е уведомен и в двата случая.
3 02.02.2022 Сигнал за унищожаване на гори и частни имоти в землището на с. Крушево, общ. Гърмен, вследствие на извършван незаконен добив на скалнооблицовъчни материали /тикли/ от кметския наместник на селото.

       електронна поща

 

РИОСВ - Благоевград

Във връзка с постъпило писмо от Регионална дирекция по горите-Благоевград, представител на РИОСВ -Благоевград е взел участие в проверка на място, извършена на 09.02.2022 г. Установени са на три места нарушени площи от добив на скалнооблицовъчни материали от неизвестен извършител. Като две от тях с обща площ около 1.6 дка са стари нарушения. На площ от около 0.8 дка са извършвани изкопни дейности в близък период от време.
4 10.02.2022 г. Сигнал за наличие на нерегламентирано сметище в землището на с.Беласица, общ. Петрич електронна поща

 

Община Петрич

РИОСВ - Благоевград


Изпратен по компетентност на кмета на община Петрич. Извършено е почистване на замърсените терени, като отпадъците са извозени до Регионалното депо за неопасни отпадъци с. Ръждак. Предвижда се от община Петрич, поставяне на контейнери с вместимост 4 м3 на проблемни места.
5 11.02.2022 г. Сигнал от гражданин на гр. Благоевград за наличие на силен шум от изкореняване на дънер и съмнение за неправомерно отсичане на декоративно дърво. електронна поща

Община Благоевград

РИОСВ - Благоевград

Сигналът е препратен по компетентност на кмета на община Благоевград. Получен е отговор за планирани действия по реконструкция на зелената система на града.
6 11.02.2022 Сигнал за постъпване на замърсени води от Бучинско дере в р. Струма  зелен телефон РИОСВ - Благоевград, БДЗБР Извършена е незабавна проверка с БД"ЗБР" Благоевград, като е установено постъпване на непречистени инфилтратни води от Регионалната система за управление на отпадъците РСУО, регион Благоевград в Бучинско дере и от там в р. Струма. Дадени са две предписания на община Благоевград за привеждане на обекта в съответствие с КР. Извършен е последващ контрол и е констатирано преустановяване на замърсяването. За нарушението е съставен АУАН на община Благоевград.
7 11.02.2022 Препратен сигнал от МОСВ -отворено писмо от жители на община Петрич срещу незаконно строителство в защитена местност "Рупите" електронна поща

Община Петрич

РИОСВ - Благоевград

От извършената проверка е установено, че няма нови обстоятелства и промяна спрямо констатациите от 2020 г. тогава е съставен АУАН на община Петрич. Изпратен е отговор до МОСВ.
8 16.02.2022 Сигнал от жител на с. Ново Кономлади, община Петрич за намерена ранена птица от защитен вид. зелен телефон РИОСВ - Благоевград Птицата е изпратена за лечение в Спасителен център на "Зелени Балкани" Стара Загора
9 17.02.2022 Сигнал срещу дистрибутор в гр. Банско за нередности като продажба на стоки в неоригинални опаковки, липса на етикети указващи съдържанието, пиктограми на опасност, фрази на безопасност, липса на актуални листове за безопасност на български език. електронна поща РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка на място. Не е установено наличие на бои, лакове, грундове и разредители в други неоригинални опаковки. Констатирани са някои пропуски при етикирането, за които са дадени предписания. Допълнително ще се уведоми подателят на сигнала.
10 19.02.2022 Сигнал препратен от община Благоевград  за замърсяване и миризми от гълъби, отглеждани в жилищна сграда. електронна поща

 

Изпратен отговор до община Благоевград, че сигналът не е от компетенциите на РИОСВ-Благоевград.
11 21.02.2022 Сигнал за наличие на черен пушек от комин на "Универсал строй консулт" ООД Благоевград зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Незабавно е извършена проверка на място на производствена площадка за дървена дограма и дървен стъклопакет.Не е установено изгаряне на отпадъци и изпускане на черен дим.
12 22.02.2022 Сигнал за сеч на дървета в парк "Бачиново" гр. Благоевград зелен телефон Община Благоевград Сигналът е препратен на община Благоевград за предприемане на мерки по компетентност.
13 22.02.2022 г. Сигнал от жител на гр. Благоевград, за наличие на неприятни миризми от дере в кв. Струмско. електронна поща РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка на място, не е установено наличие на отпадъчни води в дерето. Има заустване на отливен канал от дъждопреливник -съоръжение от смесената канализационната система на града. Дадени са предписания на ВиК оператора за предприемане на мерки по осигуряване на нормален режим на работа на съоръжението и засилване на контрола над подобни съоръжения на канализационната система.