Съдържание

Посетители

В момента има 362  гости и няма потребители и в сайта

Регистър на приети сигнали по "Зелен телефон"

месец март 2022 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ МАРТ 2022 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 24.02.2022 Жалба от наследник на поземлен имот в землище на с. Зелен дол, общ. Благоевград, срещу юридическо лице, с оспорване права на собственост, твърдения за нарушения и застрояване в земеделскка земя. електронна поща

РИОСВ - Благоевград

ОДЗ - Благоевград

Извършена е проверка по документи и на място. Установено е, че обособен открит склад за материали, изградена е ограда, извършено е профилиране на терена. Писмено са уведомени кметът на Община Благоевград и директорът на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград, за предприемане на мерки по компетентност, уведомен е жалбоподателят.
2 24.02.2022 г. Жалба относно строителство в местност Рупите, непосредствено до храма на Ванга и минералните извори. електронна поща

 

РИОСВ - Благоевград

Жалбоподателят е уведомен за наличие на съгласувателни процедури, проведени по реда на екологичното законодателство за извършваното строителство, завършили с влезли в сила административни актове.
3 10.03.2022 Сигнал от физическо лице на "зелен телефон"за засипана със земни маси овощна градина в гр. Рила

       зелен телефон

 

РИОСВ - Благоевград

Община Рила

От извършената проверка е установено, че в процес на изпълнение е Проект за аварийно укрепване бреговете на р. Рилска, чрез изграждане на подпорни стени. Има временно съхраняване на изкопни земни маси по протежение на участък от обекта. От кмета на общината, като възложител на проекта е възложено геодезическо заснемане. При констатирано замърсяване на частни имоти, същите ще бъдат почистени. Подателят на сигнала присъства на проверката на място, в последствие е уведомен за констатациите и предстоящите действия.
4 11.03.2022 г. Жалба, постъпила в МОСВ от кмета на с. Горно Дряново относно сеч на големи количества дървесина в района и проблеми с вододайната зона електронна поща

 

РИОСВ - Благоевград


Извършена проверка по документи на 25.03. и място на 29.03. в присъствието на жалбоподателя. По време на проверката на мястото не се извършва сеч. В подотделите е налична маркирация съобразена с предвидената сеч в издадените позволителни по реда на Закона за горите. В подотдел 177 "а" има оставена буферна зона с ширина 20-30 м около дерето. За ГСП на ТП "ДГС Гърмен" е проведена процедура по оценка за съвместимост на ГСП с предмета и целите на опазване на защитени зони по реда на глава втора от Наредбата за ОС, приключила с Решение №06-ОС/2021 г., издадено от министъра на околната среда и водите на 31.03.2022 г. Решението е влязло в сила.
5 15.03.2022 г. Сигнал от Фондация "Наука за природата" за заснети от фотокапани групи туристи на 25.08.21 г. и на 22.10.21 г., палещи огън в близост до Шаралийска пещера в природна забележителност "Шаралийска пещера" електронна поща

 

РИОСВ - Благоевград

С писмо от 24.03.2022 г. подателят на сигнала е уведомен, че от представените изображения не се извеждат факти и данни, изясняващи кои нарушения на Заповед №РД-873/22.11.2013 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на природна забележителност "Шарлийска пещера" са извършени. От същия е изискано предоставяне на факти и/или годни доказателства, доказващи извършено нарушение, въз основа на които да бъде образувано административно наказателно производство.
6 16.03.2022 Сигнал за отнет достъп от Община Якоруда до дървопреработващо предприятие в УПИ в града и заграждане на терена за гробищен парк, како и нови погребения в гр. Якоруда  зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Община Якоруда

Изискана и получена информация от кмета на Община Якоруда за извършените действия. С писмо от 25.03.2022 г. жалбоподателят, с копие до другите адресати на сигнала е уведомен за предоставената информация от Община Якоруда, както и че соченият в сигнала терен не попада в обхвата на Проекта за изменение на ОУП на община Якоруда за разширение на гробищния парк и в него не може да бъде извършвано гробополагане. Теренът е публична общинска собственост и е предвиден за зелена ивица, за което е уведомен и кметът на Общината. Решаването на въпроса по осигуряване на достъп до имота не е в компетентността на РИОСВ. Жалбата е изпратена до компетентните органи, което не налага повторното й изпращане.
7 16.03.2022 Препратено от МОСВ за съобразяване, постъпила в МС жалба с искане за поставяне на шумоизолираща преграда между имота й в с. Бело поле и автомагистрала "Струма", Лот 2 "Дупница - Благоевгврад" електронна поща

АПИ

РИОСВ - Благоевград

С писмо от 21.03.2022 г. жалбата е изпратена до АПИ с искане за предоставяне на информация за действията, които ще предприемат по изложеното в същата. АПИ уведомява, с копие до жалбоподателя, за изразено становище по случая. Съгласно същото от АПИ е проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка, в която се включва и изграждане на шумазащитни съоръжения, като за обособената позиция, в която е участъкът в жалбата, не са подадени оферти. Участъкът предстои да бъде включен в актуализиране на "Стратегическа рамка за шум" и провеждане на измервания на нивата на шум, въз основа на които ще бъдат предвидени мерки за постигане на хигиенни норми на шум.
8 21.03.2022 Два сигнала от жител на гр. Благоевград за замърсяване на зеленчукова и овощна градина с прах от преминаващи МПС на "Грома холд" ЕООД, с. Бело поле зелен телефон РИОСВ - Благоевград Двата сигнала са идентични. Проверката е извършена при постъпване на втория сигнал, съобразно метеорологичните условия. Установено е запрашаване. Дадено е предписание за редовно оросяване на пътя.
9 21.03.2022 Сигнал от физическо лице, чрез тел 112 за ранен лебед в парк Бачиново, гр. Благоевград тел. 112

Община Благоевград

Изпратен по компетентност до кмета на Община Благоевград.
10 22.03.2022 Сигнал за незаконно сметище по пътя между селата Горно Дряново и Ковачевица, общ. Гърмен. електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Община Гърмен

Сигналът е препратен по компетентност за предприемане на мерки на кмета на община Гърмен с копие до подателя на сигнала.
11 29.03.2022 Сигнал за извършване на добивни дейности в местностите Посек и Буков дол в землището на с. Горно Дряново, община Гърмен електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Община Гърмен

МЕ

Сигналът е препратен по компетентност за извършване на проверка и предприемане на мерки на кмета на община Гърмен и до Министерство на енергетиката. Жалбоподателят е уведомен.
12 29.03.2022 Сигнал за изпускане на черен дим и миризма от комина на "Универсал строй консулт", находящ се до Митница - Благоевград на Покровнишко шосе зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена проверка в района около обекта. Не е установено изпускане на димни газове от комините (2 бр.) на „Универсал строй консулт“ ООД, чиято производствена база граничи с Митница „Югозападна“. При извършения обход на територията на бившия Домостроителен комбинат, където е разположена производствената база на „Универсал строй консулт“ ООД, и района около Митница „Югозападна“, не е установено задимяване, както и наличие на неприятни миризми.
13 30.03.2022 г. Сигнал за замърсяване на водитке на р. Струма в района на с. Бело поле, общ. Благоевград зелен телефон РИОСВ - Благоевград Незабавно е извършена съвместна проверка с представители на БДЗБР и РЛ – Благоевград. При огледа на място – моста на с. Бело поле е установено, че водите на р. Струма са с характерен цвят за сезона. На място са извършени полеви измервания на основни физико-химични показатели, включващи елементи за качество за кислороден режим – рН, електропроводимост, наситеност и разтворен кислород. Извършено е пробовземане на повърхностни води за последващо изпитване по показатели НРВ, БПК5, Сулфати, Обща твърдост (сума от Калций и Магнезий) и Желязо разтворено. При направен обход по течението на р. Струма в участъка от моста за с. Драгодан, общ. Кочериново до моста на с. Бело поле, общ. Благоевград, не е установен брегови източник на замърсяване
14 31.03.2022 Сигнал за замърсяване водите на р. Благоевградска Бистрица при почистване на езерото в парк "Бачиново" зелен телефон РИОСВ - Благоевград Незабавно е извършена съвместна проверка на място с представители на БДЗБР и РЛ – Благоевград. На място е установено, че от общинско предприятие „Биострой“ със специализирана техника се извършва почистване на езерото в парк „Бачиново“. Езерото е почти изпразнено, като се почистват утайките. Посредством тръба част от дънните води се изливат в р. Благоевградска Бистрица. На място в три точки – на изход от тръбата на езерото, посредством която се изливат водите от почистването на езерото; от водохващане на р. Благоевградска Бистрица, с което се захранва езерото и на няколко стотин метра надолу по течението на реката са извършени полеви измервания на основни физико-химични показатели, включващи елементи за качество за кислороден режим – рН, електропроводимост, наситеност и разтворен кислород. Извършено е пробовземане за последващо изпитване по показатели НРВ, БПК5 и ХПК