Съдържание

Посетители

В момента има 224  гости и няма потребители и в сайта

Регистър на приети сигнали по "Зелен телефон"

месец април 2022 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ АПРИЛ 2022 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 04.04.2022 Сигналза нерегламентирано сметище в землище на с. Драката, общ. Струмяни. електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Община Струмяни

Извършена проверка на място на 07.04.2022 г. В хода на проверката е установено замърсяване с растителни отпадъци и пластмасови опаковки в местна река (около мост на междуселищен път) и на граничещи с реката и селото терен. На кмета на Община Струмяни е дадено предписание за почистване на замърсените терени, като отпадъците следва да се предадат за последващо третиране по реда на ЗУО.
2 04.04.2022 г. Сигнал за отравяне на кучета в с. Драката, общ. Струмяни. електронна поща

 

ОДБХ - Благоевград, МВР - Благоевград

С писмо от 04.04.2022 г. сигналът е изпратен по компетентност на Община Струмяни, ОДБХ - Благоевград и Областна дирекция на МВР - Благоевград.
3 04.04.2022 Сигнал за разрушено щъркелово гнездо в с. Рупите, ул. "Гоце Делчев" №13, общ. Петрич.

       зелен телефон

 

РИОСВ - Благоевград

ЧЕЗ

На 05.04.2022 г. е изпратено писмо до "ЧЕЗ България" АД за предприемане на незабавни действия по поставяне на платформа за гнездо на електрическия стълб на посоченото място.
4 05.04.2022 г. Жалба за извършване на добив на скално-облицовъчен камък в местността Балутека - имоти с идентификатори 53727.10.232 и 53427.10.238 по КККР на с. Ореше, общ. Гърмен. електронна поща

 

РИОСВ - Благоевград,

РДГ, Община Гърмен


Жалбоподателят е уведомен за извършена проверка на място по идентичен сигнал на 09.02.2022 г., съвместно с РДГ-Благоевград и Община Гърмен, на която е установено че в посочените имоти не е извършваната дейност, съдейки от наличната дървесна и храстова растителност на възраст от 0 до 5 години. В жалбата не се съдържат нови обстоятелства.
5 05.04.2022 г. Жалба от Петър Матов за нерегламентирани замърсявания на територията на община Сандански и община Петрич. електронна поща

 

РИОСВ - Благоевград

Община Сандански,

Община Петрич

Изпратено за предприемане на кметовете на съответните общини за предприемане на незабавни действия за извършване на проверки на замърсяванията, санкциониране на виновните лица, почистване и извозване на отпадъците до РДНО - Сандански и РДНО - Петрич, в срок до 12.05.2022 г. След изтичане на поставения срок, от страна на РИОСВ - Благоевград ще бъдат извършени проверки на място.
6 08.04.2022 Сигнал от Сдружение "Балканка" за замърсяване на водите на р. Санданска Бистрица в рамките на урбанизираната територии на гр. Сандански електронна поща

РИОСВ - Благоевград

БДЗБР

Извършена съвместна проверка на 11.04.2022 г. на място в урбанизираната територия на гр. Сандански с представители на БДЗБР и РЛ – Благоевград. При направен оглед и обход на левия бряг на реката (срещу магазин „Билла“) е установено наличие на 2 броя стоманобетонови отходни тръби, като от едната е констатирано изливане на отпадъчни води. Заснетите географски координати в мястото на заустване, както и цитираните в сигнала, кореспондират с точката на заустване на смесен поток (битови, производствени и дъждовни води) на изход от Канализационен колектор №1 (КК №1), съгласно издадено от директора на БДЗБР Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води. От РЛ – Благоевград е извършено пробовземане на отпадъчни води на изход от КК №1 за последващо изпитване по показателите, заложени в разрешителното. Резултатите от изпитване показват спазване на индивидуалните емисионни ограничения по показатели Активна реакция рН, Неразтворени вещества, БПК5, ХПК, Азот общ и Фосфор общ. Резултатите от изпитване по показател Нефтопродукти не са готови.
7 08.04.2022 Сигнал за засипване на отводнителен канал с пръст и камъни и наводняване на жилищна сграда, и имот в с. Буково, общ. Гоце Делчев. зелен телефон

Община Гоце Делчев

С писмо от 12.04.2022 г. сигналът е изпратен на кмета на Община Гоце Делчев за предприемане на мерки по компетентност, за които следва да уведоми РИОСВ - Благоевград и подателите на сигнала.
8 11.04.2022 Сигнал за съхранение на отпадъци в административно звено "Гараж" към "ВиК" ЕООД, гр. Благоевград. електронна поща РИОСВ - Благоевград Извършена проверка на място, за която е уведомен и жалбоподателят. При проверката е установено, че съхраняването на негодните за употреба акумулатори, които са опасни отпадъци, е организирано в склад, състоящ се в две помещения. Складът е с ограничен достъп съгласно изискванията на ЗУО. Срокът за съхранението им е три години, като наличните акумулатори са генерирани през 2022 г. В другото помещение се съхраняват газово бутилки от автомобилни и газови уредби, които следва да бъдат бракувани от комисия от дружеството. На дружеството е дадено предписани в срок до 23.05.2022 г. да проведе процедура в РИОСВ по реда на ЗУО и поднормативната база към него за класификация на кърпите за изтриване и предпазните облекла, замърсени с опасни вещества.
9 11.43.2022 Сигнал за нерегламентирано замърсяване в м. Сухата река в землище на с. Черниче, общ. Симитли зелен телефон

Община Симитли

С писмо от 14.04.2022 г. сигналът е изпратен за предприемане до кмета на Община Симитли за предприемане на незабавни действия за извършване на проверки на замърсяванията, санкциониране на виновните лица, почистване и извозване на отпадъците до РДНО – Благоевград.
10 12.04.2022 Сигнал за изхвърляне на изкопни земни маси от физическо лице в района на х. "Гоце Делчев" зелен телефон

Община Банско

С писмо от 12.04.2022 г. сигналът е препратен на кмета на Община Банско за предприемане на мерки по компетентност, за които следва да уведоми РИОСВ - Благоевград и подателя на сигнала.
11 12.04.2022 Сигнал, препратен от МОСВ, подаден за демонтиране на оборудването на ПСОВ, с. Михнево, общ. Петрич. електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Извършена проверка на място на 18.04.2022 г. с представители на Община Петрич и „ВиК“ ЕООД – Петрич, в присъствието на жалбоподателя. При проверката е установено, че на обект „ПСОВ“ не е изграждано външно електрозахранване и трафопост, поради което станцията не работи. Електрозахранването с дизелов агрегат е неподходящо за постоянна експлоатация. Постъпващите отпадъчни води във входната разпределителна шахта на ПСОВ са отбити, като същите не постъпват в съоръжението за пречистване. Посредством съществуващия колектор отпадъчните води се заустват в р. Струмешница непречистени. Вследствие настъпили форсмажорни обстоятелства (обявено бедствено положение през м. декември, 2021 г. в община Петрич), на ПСОВ с. Михнево са нанесени материални щети. С оглед необходимостта от неотложен ремонт от страна на „ВиК“ ЕООД – Петрич е извършен демонтаж на част от оборудването на ПСОВ, като същото се съхранява в охраняем склад на дружеството. След извършване на ремонтите се предвижда възстановяване на оборудването по местонахождение. На площадката на ПСОВ са започнали строително-ремонтни дейности, като заваряване и боядисване на метални конструкции, подмяна на полиетиленови тръби и изграждане на навесни конструкции от поликарбонатни плоскости.
12 13.04.2022 Сигнал за изсипани утайки от ПСОВ - Благоевград върху имот в близост до р. Рилска в землище на с. Пороминово, общ. Кочериново. зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена проверка на място на 20.04.2021 г., на която е установено наличие на торова маса, равномерно застлана на терен с приблизителна площ от 1 дка, в близост до р. Рилска. Извършена и втора проверка на място ПСОВ - Благоевград, стопанисвана от "ВиК" ЕООД, притежаващо регистрационни документи за дейности по третиране и транспортиране на отпадъци. На дружеството е направено предписание със срок постоянен отпадъците (утайки от ПСОВ) да се предават въз основа на писмен договор само на лица, притежаващи документи съгласно изискванията на ЗУО за извършване на съответната дейност и площадка със съответния код, съгласно изискванията.
13 14.04.2022 г. Сигнал за паднал щъркел от гнездо в двора на бившото ТКЗС в с. Баня, общ. Разлог. зелен телефон РИОСВ - Благоевград Преди изпращането му в Спасителен център на "Зелени Балкани" Стара Загора, щъркелът умира.
14 18.04.2022 Сигнал от БДЗБР за наличие на купища битови отпадъци в коритото на р. Копривен в землище на с. Драгодан, общ. Кочериново, установени при проверка на 07.04.2022 г. електронна поща Община Кочериново С писмо от 20.04.2022 г. сигналът е препратен на кмета на Община Кочериново за предприемане на мерки по компетентност, за които следва да уведоми РИОСВ - Благоевград и подателя на сигнала.
15 20.04.2022 Сигнал за нарушение на режима на защитена местност "Рупите", чрез застрояване в м. Рупите с къщи, изградени на груб строеж. електронна поща РИОСВ - Благоевград С писмо от 27.04.2022 г. сигналоподателката е уведомена, за резултатите от извършвани проверки по идентични сигнали на място и по документи, от които става ясно, че за извършваните дейности са проведени изискуемите процедура по реда на Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.
16 20.04.2022 Сигнал, препратен от МОСВ, за замърсяване на околната среда и атмосферния въздух от дейността на "Билдинг компани" ЕООД, с. Гърмен. електронна поща РИОСВ - Благоевград С писмо от 26.04.2022 г. МОСВ е уведомена за извършваната от страна на РИОСВ контролна дейност на посочения обект, вкл. и проверка на 01.03.2022 г., на която е установено, че базата не работи. След възобновяване на дейността, на 14.04.2022 г. в присъствието на служител на РИОСВ са извършени собствени периодични измервания на емисиите в атмосферния въздух, като резултатите от същите не са представени в РИОСВ до настоящия момент. Жалбоподателят е уведомен по телефона.
17 21.04.2022 Сигнал от Митница Благоевград за изпускане на черен дим и миризма от комина на "Универсал строй консулт" ООД, гр. Благоевград. зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена е незабавна проверка на място на производствената база на дружеството. При проверката е установено единствено наличие на жар в горивната камера на котела, който се използва за отопление, и димните газове са видимо светли. В непосредствена близост до котела са налични брикети в чували, които се произвеждат на обекта, посредством брикетираща машина от отпадащите от производствената дейност трици. В котелното помещение в дървен контейнер се съхраняват и изрезки от MDF. Не е установено наличие и изгаряне на отпадъци.
18 26.04.2022 Сигнал за ранен мишелов, намерен в гр. Благоевград. зелен телефон РИОСВ - Благоевград С Разпореждане от 27.04.2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, раненият мишелов е изпратен за лечение Спасителен център на "Зелени Балкани" Стара Загора.