Съдържание

Посетители

В момента има 271  гости и няма потребители и в сайта

Регистър на приети сигнали по "Зелен телефон"

месец май 2022 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ МАЙ 2022 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 03.05.2022 Сигнал относно наличието на отпадъци покрай река Сухата река в землището на с. Крупник, общ. Симитли електронна поща

Община Симитли

Сигналът е изпратен на кмета на Община Симитли за извършване на проверка и предприемане на незабавни действия, за които следва да уведоми РИОСВ - Благоевград и подателя на сигнала.
2 05.05.2022 г. Сигнал от с. Илинден, общ. Хаджидимово, за изхвърлени кости от животни на около 500 м. от селото в дерето зелен телефон

 

ОДБХ - Благоевград,

Община Хаджидимово

На 09.05.2022 г. сигналът е изпратен по компетентност до кмета на Община Хаджидимово и директора на ОДБХ - Благоевград, предвид че изложеното в сигнала попада в изключенията на ЗУО. Получено писмо от директора на ОДБХ, съгласно което е извършена проверка на 12.05.2022 г. и са предприети действия от страна на Община Хаджидимово по посоченото в сигнала.
3 09.05.2022 Сигнал за нерегламентирано изливане на отпадъчни води от имот в землището на с. Огняново, като същите замърсяват овощна градина.

       зелен телефон

 

Община Гърмен

Сигналът е препратен до кмета на Община Гърмен за извършване на проверка по случая и решаване по компетентност.
4 11.05.2022 г. Сигнал за наличие на оборска тор в река Четирка, землището на с. Покровник, общ. Благоевград, от кравеферма, изградена близо до моста над реката. електронна поща

 

РИОСВ - Благоевград,

БДЗБР, ОДБХ, Община


Сигналът е препратен по компетентност до директора на ОБДХ - Благоевград и кмета на Община Благоевград. Получено писмо от директора на ОДБХ, съгласно което по твърденията в сигнала е извършена проверка
5 12.05.2022 г. Сигнал за замърсяване с отпадъци по стария път от с. Рилци за с. Бараково, след моста зелен телефон

 

Община Кочериново

 

Изпратено за предприемане на кметовете Сигналът е изпратен до кмета на Община Кочериново за извършване на проверка и предприемане на мерки по компетентност, за което да уведоми жалбоподателят и РИОСВ - Благоевград.
6 13.05.2022 Сигнал за проблеми с отводняване на жилищна сграда в гр. Разлог. електронна поща Община Разлог Жалбоподателят е уведомен, че решаване на въпроса е от правомощията на общинската администрация, също адресат на сигнала.
7 18.05.2022 Сигнал от с. Катунци, общ. Сандански, че приготвяне на разтвори за растителна защита на тротоара пред къщата и замърсяване на улицата. зелен телефон

ОДБХ - Благоевград

Сигналът е изпратен за решаване по компетентност до директора на ОДБХ - Благоевград и до кмета на Община Сандански.
8 18.05.2022 Сигнал от с.Лиляново, общ. Сандански за замърсяване на водите на р. Санданска Бистрица, от която се пълнят басейните на рибовъдно стопанство в населеното място. зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

БДЗБР

На 19.05.2022 г. е извършена съвместна проверка с представители на БДЗБР и РЛ – Благоевград. По време на проверката е направен обход в участъка на водохващането за нуждите на пъстървовото стопанство, изградено на левия бряг на р. Санданска Бистрица и е установено, че водите са видимо чисти и бистри. Направен обход и участък на р. Тремошница (десен приток на р. Санданска Бистрица), от МВЕЦ „Арнаут дере“ до изграденото водовземно съоръжение, при който е установено, че през централата не преминават водни количества. На вход на задбаражното езеро от реката постъпват чисти повърхностни води, които се акумулират в него. Събраните в езерото води са видимо мътни. На място са проведени полеви измервания на основни физико-химични замърсители, включващи елементи за качество за кислороден режим – рН, електропроводимост, наситеност и разтворен кислород в две точки - р. Тремощница (Арнаут дере) при водохващането за МВЕЦ „Арнаут дере“ и една след изтичалото на ВЕЦ. След влизане на централата в работен режим в двете точки са взети проби повърхностни води за физикохимичен анализ, като резултатите от проведените изпитвания все още не са готови.
9 11.05.2022 Сигнал за нерегламентирано замърсяване в м. Сухата река в землище на с. Черниче, общ. Симитли зелен телефон

Община Симитли

С писмо от 14.04.2022 г. сигналът е изпратен за предприемане до кмета на Община Симитли за предприемане на незабавни действия за извършване на проверки на замърсяванията, санкциониране на виновните лица, почистване и извозване на отпадъците до РДНО – Благоевград.
10 16.05.2022 Сигнал за паднало гнездо на двойка щъркели в с. Баня, община Разлог електронна поща РИОСВ - Благоевград Извършена проверка на посоченото място в с. Баня на 01.06.2022 г. Гнездото е разположени върху платформа и е частично построено. Двойката щъркели в момента го достроява. Недостроеността и закъснялата гнездова активност вероятно се дължи на неопитността на двойката птици.
11 18.05.2022 Сигнал, за строеж и опасения за намаление на минералната вода в лечебните извори местността Рупите, землището на с. Рупите. електронна поща

Община Петрич

Изпратено до кмета на Община Петрич за отговор до жалбоподателя и до РИОСВ по отношение на ползването на минерална вода от Находище "Рупите - м. Кожух" - № 64. С писмо от 02.06.2022 г. жалбоподателят е уведомен за съгласувателните процедури, проведени по реда на екологичното законодателство за извършваните на посоченото място строителни дейности.
12 21.05.2022 Сигнал от тел. 112 за обгазяване на гр. Разлог от цех за производство на пелети. зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

На 30.05.2022 г. са проведени контролни измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от "Пирин пелет" ЕООД, гр. Разлог. Резултатите не се готови.
13 21.05.2022 Сигнал за сметище зад къщите на ул. "Изгрев" в гр. Петрич, в близост до гробищния парк. зелен телефон Община Петрич На 27.05.2022 г. сигналът е изпратен за извършване на проверка и предприемане на действия за решаване на проблема по компетентност до кмета на Община Петрич, за което да уведоми РИОСВ - Благоевград и жалбоподателя.
14 23.05.2022 г. Сигнал за нерегламентирано изгаряне на отпадъци на границата между два имота, разположени в землището на гр. Сандански, местност Ранковец. зелен телефон Община Сандански На 23.05.2022 г. сигналът е изпратен за извършване на проверка и предприемане на действия по компетентност до кмета на Община Сандански, като за резултатите от предприетите действия да бъде уведомена РИОСВ - Благоевград и жалбоподателите.
15 25.05.2022 Сигнал за силна миризма и бели води на поток /р. Жълтата вода/ при с. Левуново, идващ от с. Хотово. електронна поща

РИОСВ - Благоевград,

БДЗБР,

Община Благоевград

На 25.05.2022 г. е извършена съвместна проверка от РИОСВ – Благоевград, БДЗБР и представители на Община Благоевград. Към момента на проверката не е установено заустване на отпадъчни води от животновъдния обект. На разстояние около 280 м под обекта в дере е изградена бетонова каптажна шахта за питейно-битово водоснабдяване на две махали на с. Обел, общ. Благоевград - Крайковска и Йовановска. По време на проверката дренажните води под шахтата и водите по дерето са видимо бистри и чисти, не са открити следи от замърсяване с отпадъчни води. Относно спазването на изискванията за ветеринарномедицинските изисквания при функциониране на обекта, в т. ч. съхранението на оборския тор, както и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Благоевград са сигнализирани съответните компетентни органи.