Съдържание

Посетители

В момента има 120  гости и няма потребители и в сайта

Регистър на приети сигнали по "Зелен телефон"

месец юни 2022 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ЮНИ 2022 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 02.06.2022 Сигнал за изхвърлени битови и строителни отпадъци в жилищната част на територията на гр. Благоевград, ул. "Елин Пелин" №5. електронна поща

Община Благоевград

На 02.06.2022 г. сигналът е изпратен за извършване на проверка и предприемане на действия по компетентност до кмета на Община Благоевград, като за резултатите от предприетите действия да бъде уведомена РИОСВ - Благоевград и жалбоподателя.
2 02.06.2022 г. Сигнал относно нерегламентирано сметище в района на Пречиствателна станция, гр. Кюстендил. електронна поща

 

РИОСВ - София
На 02.06.2022 г. сигналът е препратен по компетентност до директора на РИОСВ - София, предвид че сметището е извън териториалния обхват на РИОСВ - Благоевград. С писмо от 21.06.2022 от РИОСВ -София информира, че сигналът е получен и при тях и по същия е извършена проверка на място, на която е установено, че в района на ПСОВ е образувано незаконно сметище. На кмета на Община Кюстендил е дадено предписание за почистване на терена и е изпратена покана за съставяне на АУАН. За предприетите действия са уведомени подателите на сигнала.
3 03.06.2022 Сигнал за нелегално изместване на естествено речно корито - имот с идентификатор 61813.469.123 и засипване на инертни материали на част от имот с идентификатор 61813.71.747 по КК и КР на гр. Разлог.

      електронна поща

 

Община Разлог

БДЗБР

На 15.06.2022 г . съвместно с БДЗБР е извършена проверка на място и по документи. При проверката е констатирано извършено насипване и подравняване засяга площ около 1 дка, представляваща части от поземлени имоти 61813.71.749, 61813.71.750, 61813.71.747 по КК и КР на Разлог. Предвид установеното, за сигнала и резултатите от проверката е уведомен кметът на Община Разлог за предприемане на мерки по компетентност.
4 03.06.2022 г. Сигнал от Христо Ботуров за изхвърлени производствени отпадъци на различни места от цех на ул. "Плиска", с. Мурсалево, общ. Кочериново. зелен телефон

 

РИОСВ - Благоевград

На 08.06.2022 г. е извършена проверка на място, на която не са установени замърсени терени с производствени отпадъци. До кметовете на Община Кочериново и с. Мурсалево е изпратено писмо на 06.07.2022 г., с което е изискана информация за постъпили при тях жалби за замърсявания от дружеството, експлоатиращо обекта, както и предприетите действия.
5 06.06.2022 г. Сигнал за отглеждане на затворена сухоземна костенурка в къща за гости в с. Гърмен. електронна поща

 

РИОСВ - Благоевград
На 09.06.2022 г. е извършена проверка на място със съдействието на РУ на МВР, с. Гърмен. В тревната площ на хотелския комплекс се отглеждат 4 броя сухоземни костенурки. Комплексът не е ограден напълно и костенурките имат възможност да напускат мястото. Костенурките са преместени на подходящо място.
6 07.06.2022 Сигнал в с. Габрене, общ. Петрич за силна неприятна миризма от отглеждане на прасета в съседен имот, като водите се отвеждат в изгребна яма, изградена до оградата зелен тебефон Община Петрич На 07.06.2022 г . сигналът е препратен по компетентност до кмета на Община Петрич, като за резултатите от предприетите действия същият е необходимо да уведоми РИОСВ - Благоевград и жалбоподателя. С писмо от 15.06.2022 г. кметът информира, че е извършена проверка на място, на която е установено че на мястото е изградена стопанска постройка за отглеждане на два броя свине, без спазване на санитарно-хигиенните изисквания и е извършено незаконно включване на фекалните води в открита вада в съседния имот. С писмото собственикът е задължен в срок до 30.07.2022 г. да отведе отпадните води в собствения имот, като ги включи в канализация или да изгради водоплътна изгребна яма на минимум 3 м от границата на имота.
7 14.06.2022 Сигнал от репортер на регионална медия за изтичане на вода от тръба в река Благоевградска Бистрица над ресторант "Шери" зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

На 15.06.2022 г. е извършена проверка на място, на която е установено, че на изход от тръбата, находяща се в района над кафе „Втори Шанс“ няма изтичане. Тръбата е част от съществуваща поливна система, която се захранва от канал на „Напоителни системи“ ЕАД и се стопанисва и експлоатира от ОП „Озеленяване Благоевград“. Водите са повърхностни и се ползват за напояване на тревни площи на централна градска част. В хода на проверката е констатирано, че при възникнала аварийна ситуация – счупване на тръба, провеждаща водите на „Сапунджи дере“в района при Областната администрация се е наложило отбиване на част от водите на дерето и принудителното им изпускане, посредством съществуващата напоителна система в р. Благоевградска Бистрица с цел отстраняване на аварията. Към момента на проверката аварията е отстранена и поливната система функционира нормално. Подателката на сигнала е уведомена за часа и датата на извършване на проверката, както и за резултатите от нея.
8 14.06.2022 Сигнал за наводнение на 08.06.2022 г., вследствие на проливни валежи, подаден от представители на дружества, намиращи се в имот № 04279.619.153, адрес гр. Благоевград, бул. "Васил Левски" № 61. електронна поща

Община Благоевград

Жалбоподателите са уведомени, че разрешаването на проблема е в правомощията на кмета на Община Благоевград, като видно от адресатите на сигнала, същият е изпратен до компетентния орган, което не налага повторно препращане.
9 16.06.2022 Сигнал от кмета на с. Селище, общ. Благоевград за паднал щъркел от гнездо на ул. "Прогрес" №1 зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Извършена незабавна проверка на място. Преди изпращането му в Спасителен център на "Зелени Балкани" - Стара Загора, щъркелът умира.
10 19.06.2022 Сигнал за замърсяване водите на р. Санданска Бистрица, чрез постъпване на ръждиво-кафяви води на изход от стоманобетонова тръба при пешеходния мост на ул. "Любен Каравелов". зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена незабавна проверка на място на 19.06.2022 г., на която е установено, че в района на ул. „Бистрица“ №33, на изход от стоманобетонова тръба (ляв бряг на р. Санданска Бистрица) постъпват води видимо бистри, но с леко помътняване. В мястото на заустване по дъното на реката е установено наличие на минимални количества отпадъчен материал – джибри, от дейността на специализиран малък обект за дестилиране – „казан“ на ул. „Стефан Стамболов“ №35 в гр. Сандански, успоредна на ул. „Бистрица“. На обекта джибрите се събират в бетонов утаител (корито), в който постъпват и технологични води (условно чисти), формирани от охлаждането на казаните, както и промишлени отпадъчни води от тяхното измиване. Смесеният поток отпадъчни води от обекта постъпва в стоманобетоновия канал (тръба), който се зауства в р. Санданска Бистрица. Наличието на отпадъчен материал – джибри в отпадъчните води се дължи на счупена решетка върху отвора на утаителя, като до края на проверката същата е подменена. На собственика на обекта е дадено предписание да не зауства отпадъчни води без необходимото за това основание. Цитираният канал е част от канализационната система на гр. Сандански, като предназначението му е да провежда (отводнява) повърхностни води. С цел преустановяване на нерегламентираното заустване в р. Санданска Бистрица е изпратено писмо до Община Сандански за предприемане на неотложни мерки по компетентност. За резултатите от проверката е уведомен жалбоподателя.
11 24.06.2022 Сигнал, препратен от РЗИ - Благоевград, за изливане на отпадъчни води от съседен имот в с. Годешево, общ. Сатовча. електронна поща

РИОСВ - Смолян

Сигналът е препратен до РИОСВ - Смолян за решаване по компетентност, предвид че с.Годешево, общ. Сатовча, попада в териториалния обхват на РИОСВ - Смолян.
12 27.06.2022 Сигнал за замърсяване на околната среда с производствени отпадъци в района на местност Бялата Мечка, с. Конарско, общ. Якоруда. електронна поща

РИОСВ - Благоевград

На 29.06.2022 г. е извършена проверка на дърводелски цех, разположен в м. Бяла Места, землище на общ. Якоруда. При проверката е установено наличие на дърводелски цех, около който са натрупани производствени отпадъци и е разположена тежкотоварна техника, както и отпадъци, получени от ремонтна дейност на МПС. На мястото не е открит представител на собственика. С писмо от кмета на Община Якоруда е поискано извършване на проверка на място за функциониране на обекта в съответствие с изискванията на ЗУТ, както и предприемане на съответните мерки, в случай че обектът не е въведен в редовна експлоатация.
13 25.06.2022 Сигнал за черен дим от предприятие на 79 км от АМ "Струма" зелен телефон РИОСВ - Благоевград На 25.06.2022 г. е извършена незабавна проверка на място. Установено е, че на този километър се намира обект на „Ламкор – 2“ ООД, попадащ в землището на с. Мурсалево, общ. Кочериново, с основна дейност: дървопреработка, производство на фурнир и пелети. За захранване с топлоносител на две парилни камери, сушилни и преси за фурнир, се ползват три котела (единият е резервен), предназначени да изгарят дървесни отпадъци – кори и отпадъци от дървесина и фурнир. Котлите са с топлинна мощност под 500 kW и не подлежат на контрол чрез измервания. В момента на проверката работят два от котлите. Изгарят се отпадъци от дървесина и фурнир и кори. Дървесните кори са влажни, тъй като се получават след обелване на пропарената дървесина. В момента на проверката димните газове са светли. Инсталацията за производство на пелети подлежи на контрол чрез измервания. Спазват се изискванията, относно провеждане на собствени периодични измервания. Резултатите показват спазване на нормите за допустими емисии. Инсталацията за производство на пелети е включена за контролни измервания на емисии през 2022 г. На дружеството е дадено предписание да не се допуска изгаряне на дървесни кори и дървесни отпадъци с високо съдържание на влага.
14 27.06.2022 г. Сигнал от Александрина Пандурска за изсъхнали клони и дървета на левия бряг на р. Благоевградска Бистрица по алеята в парка и замърсяване с битови отпадъци. електронна поща Община Благоевград На 28.06.2022 г. сигналът е изпратен до кмета на Община Благоевград за извършване на проверка и предприемане на мерки по компетентност, за което да уведоми жалбоподателят и РИОСВ - Благоевград.
15 28.06.2022 Сигнал за замърсяване на коритото на река Санданска Бистрица със строителни отпадъци, както и наличие на строителни отпадъци, образувани в резултат от разрушаване на канализационна шахта от магистрален клон на градската канализация в гр. Сандански, местност "Хано", имот с идентификатор 65334.159.36 по одобрени КК и КР на гр. Сандански, общ. Сандански. електронна поща

РИОСВ - Благоевград,

Община Сандански

На 29.06.2022 г. сигналът е препратен по компетентност до кмета на Община Сандански, "Увекс" ЕООД и жалбоподателя, като е указано за резултатите от предприетите действия да бъде уведомен жалбоподателят и да бъдат представени документи в РИОСВ - Благоевград, удостоверяващи почистването на замърсените със строителни отпадъци терени.