Съдържание

Посетители

В момента има 165  гости и няма потребители и в сайта

Регистър на приети сигнали по "Зелен телефон"

месец август 2022 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ АВГУСТ 2022 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 29.07.2022 Сигнал за замърсявания с ФПЧ и с отпадъци от преработена дървесина и смазочни масла от постройка в с. Конарско, използвана за дъскорезница. електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Във връзка с постъпил сигнал на 09.08.2022 г. е извършена проверка на място в с. Конарско, Бикова махала от експерти в РИОСВ - Благоевград. При направеният обход е установен цех за първична обработка на дървесина. В момента на проверката не се извършва производствена дейност, но има натрупани дървесни трици и изрезки около машините. Констатирано е наличие и на други отпадъци. Изпратено е писмо до кмета на община Якоруда за извършване на проверка по компетентност, с цел установяване наличието на документ, издаден по реда на ЗУТ, както и юридическо лице, което извършва производствената дейност. В случай, че обектът не притежава документ за въвеждане в експлоатация, е необходимо да се предприемат необходимите действия за който да се уведоми РИОСВ - Благоевград.
2 01.08.2022 г. Сигнал за ранен щъркел в с. Рупите, ул."Осогово" № 8 зелен телефон

 

РИОСВ - Благоевград
Щъркелът е изпратен за лечение в Спасителен център за диви животни "Зелени Балкани" - гр. Стара Загора.
3 02.08.2022 Сигнал за разкомплектоване на коли и замърсяване с масла на ул. Георги Сава Раковски №7, с. Струмяни, обл. Благоевград.

     електронна поща

 

РИОСВ - Благоевград На 11.08.2022 г. е извършена проверка на място в присъствието на представител от Община Сандански и собственика на имота. На посочения адрес на сигнала не е констатирано извършване на разкомплектоване на ИУМПС, не се наблюдава и разлив на двигателно масло. Установено е наличие на два броя ИУМПС, намиращи се пред изградена постройка, състояща се от две клетки. Дадено е предписание за предаване на двете ИУМПС на лице, притежаващо документ, издаден по реда на чл. 35 от ЗУО. За изпълнение на предписанието ще бъде извършен последващ контрол.
4 18.07.2022 г. Сигнал от Община Кочериново за бедстващ щъркел зелен телефон

 

РИОСВ - Благоевград

Щъркелът е изпратен за лечение в Спасителен център за диви животни "Зелени Балкани" - гр. Стара Загора.
5 03.08.2022 г. Сигнал за нехуманно отношение към животните в Зоокът Парк Хаджидимово електронна поща

 

РИОСВ - Благоевград
На 08.08.2022 г. е извършена проверка на място. Клетката, в която се отглежда катерицата, отговаря на минималните изисквания за отглеждане на гризачи съгласно НАРЕДБА № 6 от 23.10.2003 г. за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини и центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни (Загл. доп. - ДВ, бр. 44 от 2009 г.).
Указано е да бъдат поставени табели (Не хранете животните) и ограничител за намален достъп до клетките.
6 08.08.2022 г. Сигнал за чували с битови отпадъци съхраняващи се в подземния етаж на Бизнес център гр. Кресна. електронна поща РИОСВ - Благоевград На 10.08.2022 г. е извършена проверка на място. При обход на приземния етаж на сградата на Община Кресна се установи наличие на разноцветни чували с цел разделно събиране на битови отпадъци. Дадени са предписания с поставени срокове за предаване на отпадъците на лице, притежаващо документи по ЗУО. Исканата документация е представена от Община Кресна на 16.08.2022 г. Жалбоподателят са уведомени за установеното от сигнала.
7 10.08.2022 г. Сигнал за образувано сметище след гробищния парк в гр. Кочериново. зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Община Кочериново

С писмо изх. №537/10.08.2022г на РИОСВ - Благоевград е уведомена Община Кочериново, за предприемане на действия по компетентност. От Общината са установени собствениците на замърсените имоти, като на същите са съставени актове за установяване на административни нарушения и са издадени наказателни постановления.
8 11.08.2022 г. Сигнал за труп на мечка на пътя между Разлог и Катарино. зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Извършена проверка на място, на която е установен труп на куче в напреднал стадий на разлагане.
9

11.08.2022 г.

26.08.2022 г.

29.08.2022 г.

Сигнал за незаконен добив на баластра от "Божинов груп" в гр. Добринище, м. "Лушин", р. Места зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Община Банско

Сигналът е изпратен за извършване на проверка и предприемане на действия по компетентност до кмета на Община Банско.

На 02.09.2022 г. e извършена съвместна проверка със служители н БДЗБР на посочените от жалбоподател ката имоти в гр. Добринище и на „Производствена площадка“ в ПИ с идентификатор 61813.764.8 по КККР на гр. Разлог. В ПИ в гр. Добринище са позиционирани верижен багер и 2 броя самосвали, които не извършват дейност. Налице са купчини земни маси с характеристика на инертни материали, с преобладаващ състав от едри камъни. На площадката в гр. Разлог е изградена складова база за строителни материали, монтирана е мобилна ТМСИ, налични са 2 бр. резервоари за съхранение на вода от работата на ТМСИ. Към момента на проверката ТМСИ не работи. На производствената площадка са налични депонирани земни маси, както и различни фракции инертен материал. По време на проверката не са представени документи, издадени по реда на ЗУТ и ЗООС, разрешаващи извършване на дейностите, предвид което същите са изискани от управителя на дружеството стопанисващо обекта. За предприемане на съответните мерки по компетентност са уведомени кметовете на Община Банско и Община Разлог, като им е изискана допълнителна информация по случая

10 12.08.2022 г. Сигнал за замърсяване на съседни имоти с трици от цех за производство на пелети, собственост на „Албрек" ЕООД, находящ се в с. Мурсалево, общ. Кочериново. зелен телефон РИОСВ - Благоевград На 17.08.2022 г. е извършена проверка на място, при която е установено, че продължението на цеха за производство на пелети е изграден навес (ограден от три страни), в който се съхраняват дървесни трици. Срещу навеса на открито се съхраняват дървесни трици, с което се създават условия за неорганизирани емисии в атмосферния въздух. Съхраняваните на открито трици са на площ около 145 м3 (12 м Х 12 м), с височина от 2 м до 2,5 м в отделните части. Не са спазени изискванията на чл. 70, ал. 8, т. 1 и ал. 9, т. 1 от Наредба №1/2005 г.
Управителят на дружеството е поканен за съставяне на акт за установяване на административно нарушение по ЗЧАВ.
11 17.08.2022 г. Сигнал за незаконно изсичане на гори върху земеделски земи в нарушение на ЗООС на територията на Община Петрич. електронна поща

РИОСВ - Благоевград

На 22.08.2022 г. е извършена на място проверка, на която е установено, че имотите са заети с тревна, храстова и дървесна растителност в различна степен. В части от имотите е премахната съществуващата дървесна растителност, а в другата част не е. В обходените участъци не е установено премахване на екземпляри от Juniperus. Не е установено нарушение на тревни местообитания, предмет на опазване в защитена зона „Рупите - Струмешница“. Премахването на дървесната растителност се извършва на основание Разрешение на началник отдел „КИТОЗГ“ при Община Петрич. За добитата дървесина от имотите са издадени превозни билети от Община Петрич за периода от издаването на разрешителното до момента на проверката. Изпратени са писма до кмета на Община Петрич, с което е уведомен, че дейностите не са съгласувани по реда на екологичното законодателство и в тази връзка да предприеме необходимите действия. На 30.08.2022 г. от директора на РИОСВ – Благоевград е издадена Заповед за налагане на ПАМ, с която е спрени започнатите дейности по почистване от горскодървесна растителност в обхвата на поземлени имоти до провеждане и приключване на приключване на приложимата процедура по реда на екологичното законодателство с влязъл в сила административен акт за съгласуване на дейностите.
12 17.08.2022 г. Сигнал относно преустройството на сграда в гр. Разлог, ул. "Александър Стамболийски" №29 и изразени опасения, относно изграден комин, който е на нивото на жилищните сгради. електронна поща Община Разлог На 19.08.2022 г. сигналът е изпратен за извършване на проверка и предприемане на действия по компетентност до кмета на Община Разлог, като за резултатите от предприетите действия да бъде уведомена РИОСВ - Благоевград и жалбоподателката.
13 19.08.2022 г. Сигнал за нерегламентирано сметище по пътя Хаджидимово - Гоце Делчев, преди с. Копривлен. зелен телефон РИОСВ - Благоевград, община Хаджидимово Изпратено писмо до кмета на Община Хаджидимово за предприемане на незабавни действия за решаване на проблема, за които следва да уведоми РИОСВ и подателя на сигнала.
14 22.08.2022 г. Сигнал за отглеждане на прасета в урбанизираната територия на с. Пороминово, общ. Кочериново. електронна поща Община Кочериново Сигналът е изпратен по компетентност до Община Кочериново и ОДБХ - Кюстендил за предприемане на необходимите мерки, като за резултатите от предприетите действия следва да бъде уведомена РИОСВ - Благоевград и жалбоподателя. От служители на ОДБХ е извършена проверка на място на 25.08.2022 г., на която е установено съоръжение, пригодено за отглеждане на прасета. В момента на проверката на мястото не са отглеждани животни. На собственика на имота са дадени предписания при намерение за отглеждане на животни да предприеме съответните действия по регистрация на животновъден обект.