Съдържание

Посетители

В момента има 191  гости и няма потребители и в сайта

Регистър на приети сигнали по "Зелен телефон"

месец септември 2022 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 07.09.2022 Сигнал за изградено хале, в което се извършват авторемонтни дейности без необходимото отстояние от жилищни сгради зелен телефон

Община Петрич

На 20.09.2022 г. сигналът е изпратен за решаване по компетентност до кмета на Община Петрич за извършване на
проверка за съответствие на обекта с изискванията на ЗУТ и с издадения административен акт, издаден по реда на екологичното законодателство. На кмета е указано да уведоми жалбоподателя и РИОСВ – Благоевград за резултатите от проверката, като представи и съответната документация.
2 07.09.2022 Сигнал за изсичане на дървета от двора на Детска градина "Брезичка" в гр. Гоце Делчев електронна поща

 

Община Гоце Делчев
Сигналът незабавно е препратен по компетентност на Община Гоце Делчев. С писмо от 13.09.2022 г. кметът ни уведомява за извършена проверка, от която е установено, че изсичането на дърветата е в частнен имот въз основа на издадено разрешително от 06.07.2022 г.
3 15.09.2022 Сигнал за замърсяване на водите на р. Рилска под Рилския манастир

зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

БДЗБР

На 16.09.2022 г. е извършена проверка на място, съвместно със служители на БДЗБР. При направения обход и оглед на реката в участък около 3 км е констатирано, че водите на р. Рилска са видимо бистри и чисти. В хода на проверката е установено, че формираните от дейността на обект Хотел-ресторант „Магията на Рила“ отпадъчни води се събират във водоплътна изгребна яма. От изгребната яма е налична изходна тръба, като към момента на проверката не се констатира заустване на отпадъчни води в р. Рилска на изход от тръбата. По дъното на реката в точката с цитираните координати не се наблюдават отлагания, характерни от отпадъчни води. При направения обход по време на проверката е установено, че в място с географски координати: N 42⸰06'57,72″ и Е 23⸰17'48,13″ от хотелски комплекс „Горски кът“, посредством тръба в р. Рилска се заустват отпадъчни води. На обекта е изградена и въведена в редовна експлоатация ЛПСОВ. Заустването на отпадъчни води на изход от ЛПСОВ се осъществява без необходимото за това основание, а именно наличие на издадено по реда на Закона за водите Разрешително за ползване на повърхностни води за заустване на отпадъчни води, за което от компетентния орган – БДЗБР, ще бъдат предприети съответните мерки по реда на Закона за водите.
4 20.09.2022 г. Сигнал за нерегламентирани замърсявания с отпадъци по пътя за новите гробища в гр. Благоевград електронна поща

 

РИОСВ - Благоевград

На 30.09.2022 г. е извършена проверка на място в присъствието на служител на Община Благоевград. Направен е обход на визирания участък, при който са установени замърсявания с отпадъци в участъци в имоти с идентификатори 04279.53.32 и 04279.144.11 по КККР на гр. Благоевград, общинска публична собственост. Наличните отпадъци на място са: смесени битови; строителни, хартиени, пластмасови и стъклени опаковки, текстил, пластмаса и др. На кмета на Община Благоевград е дадено предписание за почистване на замърсения терен в срок до: 30.10.2022 г., като в РИОСВ - Благоевград следва да се представят и документи, удостоверяващи насочването на отпадъците за последващо третиране на Регионално депо за неопасни отпадъци (кантарни бележки).
5 26.09.2022 г. Сигнал за нерегламентирано замърсяване в землището на с. Селище, община Благоевград. електронна поща

 

РИОСВ - Благоевград
На 30.09.2022 г. е извършена проверка на място в присъствието на представител на жалбоподателя и служител на Община Благоевград. Направен е обход на визирания участък, при който са установени замърсявания на площ около 300 кв.м със смесени битови отпадъци (домашен текстил; хартиени, пластмасови и др. опаковки) в имот с идентификатори 66055.89.33 по КККР на с. Селище, общинска частна собственост. При обход на землището е установено и замърсяване със смесени битови отпадъци в имот с идентификатор 66055.45.834 по КККР на с. Селище, общинска частна собственост. На кмета на Община Благоевград е дадено предписание за почистване на замърсения терен в срок до: 20.10.2022 г., като в РИОСВ - Благоевград следва да се представят и документи, удостоверяващи насочването на отпадъците за последващо третиране на Регионално депо за неопасни отпадъци (кантарни бележки).