Съдържание

Посетители

В момента има 543  гости и няма потребители и в сайта

Регистър на приети сигнали по "Зелен телефон"

месец ноември 2022 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2022 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 02.11.2022 Сигнал за извършвани строителни дейности в обхвата на имот с идентификатор 47189.146.9901 по КК на с. Марикостиново, общ. Петрич електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Община Петрич

Изискана информация от Община Петрич. Като отговор кметът на Общината информира, че от комисия е извършена проверка на място. Установено е, че от „ВГД Оранжерии Петрич“ ООД в северозападната част на Парцел I, масив 802 по плана за земеразделяне на с. Марикостиново, общ. Петрич, отреден за „Марикостиновски бани“, е изпълнена лека прозирна ограда с бетонови колове, като същата е с цел ограждане на съществуващи на място подземни резервоари. Съоръженията са част от активите на „Специализирана болница по рехабилитация – Марикостиново“ ЕООД. Строителни дейности са извършени без правно основание – на чужд имот, държавна собственост, и без същите да са съгласувани по реда на Закона за устройство на територията и по реда на екологичното законодателство. Изпратено писмо до кмета на Община Петрич.
2 14.11.2022 Сигнал от за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци - утайки от септични ями, в района на с. Каменица, общ. Струмяни електронна поща

 

РИОСВ - Благоевград

С писмо на 21.11.2022 г. е изпратено писмо до управителя на "Ти Ем Инженеринг" ЕООД за представяне на документите, имащи отношение към извършваната дейност с отпадъци за периода от 01.01.2021г. до 18.11.2022 г. Жалбоподателят е информиран, че след събиране на информацията по случая ще бъде извършена проверка, за резултатите, от която ще бъде уведомен.
3 15.11.2022 Сигнал от Петър Хаджистоянов за незаконна гумаджийница с натрупани големи количества гуми на ул. "Места" в гр. Разлог

зелен телефон

Община Разлог

На 18.11.2022 г. сигналът е препратен за извършване на проверка и предприемане на действия по компетентност до Община Разлог, като за резултатите от предприетите действия да бъдат уведомени РИОСВ - Благоевград и подателя на сигнала.
4

21.11.2022 г.

Препратен сигнал от РЗИ - Благоевград за складиране на отпадъци на адрес: гр. Благоевград, ул. "Места" №.. електронна поща

 

Община Благоевград

С писмо изх. №ЗТ-83(1)/21.11.2022 г. РЗИ е информирана, че конкретният случай не попада в компетенциите на РИОСВ - Благоевград, а е от компетентността на Община Благоевград, които също са адресати на сигнала.
5

21.11.2022 г.

Сигнал за замърсяване на рибарник, чрез водите на р. Санданска Бистрица от ВЕЦ „Попина лъка“. зелен телефон

 

РИОСВ - Благоевград

БДЗБР

На 23.11.2022 г. е извършена съвместна проверка с представители на БДЗБР. При проверката не е констатирано замърсяване от ВЕЦ. При направения обход и оглед срещу течението на река Разсланковица не са установени брегови, точкови източници на замърсяване. Водите на реката са видимо бистри, без наносни отложения. На около 50 м. над посоченото място, на кота 952 м. на р. Разсланковица е изградено масивно водохващане №13 за нуждите на ВЕЦ „Лиляново“ съгласно издадено разрешително по реда на Закона за водите с титуляр „Енерго-Про България“ ЕАД. На десния бряг на реката е изграден рибен проход, като преминаващите води, които осигуряват необходимите количества за функциониране на екосистемите са видимо бистри. Отнетите водни количества чрез ВХ №13, както и отработените води от ВЕЦ „Попина лъка“, постъпват в ГДК „Лиляново“ за нуждите на ВЕЦ „Лиляново“ и нямат връзка с водния обект. По предоставени данни от оператора, на 18.04.2022 г. е извършвано почистването на водовземната решетка на изравнител „Попина лъка“. Към момента на проверката и трите ВЕЦ-а от каскадата са в пълен работен режим. В периода 21-22 ноември в района са паднали обилни дъждове. През м. май, 2022 г. от същото лице е подаден идентичен сигнал за замърсяване на рибарника му от ВЕЦ „Арнаут дере“. Водовземното съоръжение за нуждите на рибовъдното стопанство, изградено на р. Санданска Бистрица, е примитивно, като не е предвидено пречистване на повърхностните води, постъпващи в басейните.
6 24.11.2022 г. Препратен сигнал от Община Петрич за извършване на дейности по ограждане на поземлен имот с идентификатор 49312.17.34, местност "Рупите" по одобрена КК на с. Рупите, общ. Петрич електронна поща РИОСВ - Благоевград От РИОСВ - Благоевград се предприети действия по образуване на административнонаказателно производство.