Съдържание

Посетители

В момента има 74  гости и няма потребители и в сайта

Регистър на приети сигнали по "Зелен телефон"

месец декември 2022 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 30.11.2022 Сигнал за незаконосъобразно изсичане на повече от 25 бр. дълготрайни дървесни видове по ул. "Иван Михайлов" в гр. Благоевград, адресиран като копие до РИОСВ - Благоевград електронна поща

Община Благоевград

Сигналът е адресиран до ОП – Благоевград, като е образувана преписка по описа на прокуратурата. По искане на РИОСВ – Благоевград с писмо от 12.12.2022 г. от кмета на Община Благоевград е представена документация за изсичане на декоративната дървесната растителност по реда на ЗУТ и Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Благоевград. От събраната документация е установено, че в настоящия случай се касае за премахване на декоративна дървесна растителност в урбанизирана територия на вид дървесна растителност, която не е включена в Приложение №3 „Защитени видове“ към чл. 37 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Премахването е извършено по реда на ЗУТ и Наредбата. В тази връзка, в настоящия случай проверка на извършените дейности е извън функционалната компетентност на РИОСВ – Благоевград.
2 01.12.2022 Сигнал от с. Падеш, общ. Благоевград, за изтичане на формиране от съседните жилищни сгради отпадъчни води по улицата и в дере Сиджимково дере зелен телефон

 

Община Благоевград

На 02.12.2022 г. сигналът е изпратен за извършване на проверка и предприемане на действия по компетентност до кмета на Община Благоевград, като за резултатите от предприетите действия да бъдат уведомени РИОСВ - Благоевград и жалбоподателката.
3 07.12.2022 Сигнал за преливащи отпадни води от шахта, част от канализацията на с. Смочево, общ. Рила

електронна поща

РИОСВ - Благоевград

На 14.12.2022 г. е извършена проверка на място с представители на Община Рила. Цитираната в сигнала ревизионна шахта с канализационна помпа (PROFOS №3) отвежда битовите отпадъчни води от имоти №№129 и 546 в ГРШ 64 на Кл. Б -5. В шахтата са монтирани 2 бр. помпи (едната работна, другата резервна), които са дефектирали и не работят по предназначение. Шахтата е запълнена с вода, но не се установява изливане извън нея. За обект „Канализационна инфраструктура в с Смочево, общ. Рила“ с подобект „Битова и дъждовна канализация“ е изградена напорна канализация с три помпени станции. Към момента имотът не се обитава и не се формират отпадъчни води. Изградената и въведена в редовна експлоатация МПСОВ не работи. Посредством спирателен балон отпадъчните води от населеното място са отбити. Същите не постъпват в ПСОВ, а се заустват непречистени във водоприемника р. Крашевица. С писмо от 19.12.2022 г. експлоатационното дружество „Кюстендилска вода“ ЕООД (с копие до Областния управител и председател на асоциацията по ВиК – Кюстендил) е сезирано за предприемане на неотложни мерки за отстраняване на проблема с дефектиралите помпи, с цел привеждане на канализационната мрежа в нормална техническа и експлоатационна изправност. С писмо вх. №ЗТ-88(3)/29.12.2022 г. от „Кюстендилска вода“ ЕООД уведомяват, че поради неотстранени несъответствия не може да приеме за експлоатация ПСОВ, с. Смочево. За невъзможността за експлоатацията й е изпратено писмо до председателя на асоциацията по ВиК – Кюстендил, съгласно което дружеството предвижда да приеме и експлоатира обект „Канализационна система с. Смочево” след отстраняване на несъответствията.
4

09.12.2022 г.

Сигнал, препратен от тел.112 за замърсяване на водите на река Струма при моста за с. Покровник. тел. 112

 

РИОСВ - Благоевград

На 09.12.2022 г. е извършена съвместна проверка с представители от БДЗБР. Установен е бреговият източник на замърсяването - Производствена база на „Грома Холд“ ЕООД, с. Бело поле, от обект "ТМ-СИ и Асфалтова база". Констатирано е, че ТМСИ не работи, а се извършва промиване/пречистване на тръбопровода от ТМСИ до трисекционния утаител. Дадено е предписание да се почисти утаителят. С писмо от 15.12.2022 г. РИОСВ – Благоевград е уведомена, че предписанието е изпълнено.
5

10.12.2022 г.

Сигнал от с. Баня, общ. Разлог за бедстващ щъркел зелен телефон

 

РИОСВ - Благоевград

На 12.12.2022 г. е извършена проверка на място в с. Баня и гр. Разлог. При проверката е направен е обход, при които щъркелът е забелязан в полет и във видимо добро състояние в покрайнините на с. Баня. Направени са неуспешни опити щъркелът да бъде уловен.
6 12.12.2022 г. Сигнал за миризма и пушек в сутрешните часове от автосервиз "Ауто Павлови" ООД в гр. Благоевград. зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка на място. Обектът е посетен на 20.12.22 г. в 7 часа, като е направено изчакване в непосредствена близост до него. Към 7.30 е усетена неприятна миризма. Осигурен е достъп до автосервиза. В работното хале на автосервиза е установено наличието на печка на твърдо гориво, но същата не е запалено, но за гориво на същата са подготвени да се ползват изрезки от производство на столове, както и за разпалка текстилни изрезки, напоени с нафта. Дадено е предписание да не се използват други горива, освен одобрените по БДС. Направен е повторен обход в 8,15 часа, като е усетена кратковременна миризма, без да се локализира източника.