Съдържание

Посетители

В момента има 269  гости и няма потребители и в сайта

Регистър на приети сигнали по "Зелен телефон"

месец януари 2023 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2023 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 03.01.2023 г. Сигнал за замърсяване с битово-фекални води в местност Синаница/Реката, с. Габрово, общ. Благоевград електронна поща

Община Благоевград

С писмо изх. №ЗТ-1(3)/06.01.2023 г. сигналът е изпратен за предприемане на действия по компетентност до кмета на община Благоевград, за които следва да уведоми РИОСВ - Благоевград и подателя на сигнала. С писмо от 17.01.2023 г. кметът на общината информира, че е извършена проверка на място, на която са дадени предписания на собствениците на поземления имот за изграждане в тримесечен срок на водоплътна изгребна яма, съгласно изискванията на ЗУТ. Не са установени замърсявания с битови и строителни отпадъци.
2 11.02.2023 г. Сигнал за паркирани на тротоар превозни средства във видимо недобро външно състояние в гр. Разлог, ул. "Места" №10 електронна поща

 

Община Разлог

С писмо изх. №ЗТ-3(1)/12.01.2023 г. сигналът е изпратен за предприемане на действия по компетентност до кмета на община Разлог, като в писмото са указани необходимите действия по отстраняване и екологосъобразно последващо третиране на превозните средства, за които следва да уведоми РИОСВ - Благоевград и подателя на сигнала. С писмо изх. №32 00-6(1)/26.01.2023 г. от Община Разлог уведомяват, че е извършена проверка на място 13.01.2023 г., при която е установено, че превозните средства, описани в жалбата са в движение и не са излезли от употреба. За резултатите от проверката е уведомена жалбоподателката с писмо изх. №ЗТ-3(4)/26.01.2023 г.
3 13.01.2023 г. Сигнал подаден на ел.поща за контейнер за боклук с пробито дъно на ул. "Дойран", гр. Благоевград

електронна поща

Община Благоевград

С писмо изх. №ЗТ-4(1)/13.01.2023 г. сигналът е препратен за решаване по компетентност до кмета на община Благоевград, предвид задълженията му за осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци и организиране на тяхното обслужване.
4

12.01.2023 г.

Сигнал, подаден по зелен телефон за изгаряне на памперси и други отпадъци в казанджийница за производство на ракия в с. Левуново, общ. Сандански. тел. 112

 

РИОСВ - Благоевград

Извършени са проверки на място. Установено е, че в дворното място към посочения обект се съхранява голямо количество негодни/бракувани памперси в насипно състояние на площ от 50 кв.м. На ползвателя на обекта са дадени предписания с поставен срок на изпълнение за предаване на отпадъците за последващото третиране на лице, притежаващо документи по реда на ЗУО; както да представи в РИОСВ – Благоевград документи, удостоверяващи предаването им.
5. 18.01.2023 г. Сигнал за формирано депо от скрап в частен имот в Айдаровско дере, до бившия ГСМ на военните. зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена проверка на място в присъствието на подателя на сигнала и служители на Община Благоевград. На проверката е установено, че в част от имота се съхраняват отпадъци от черни и цветни метали. По време на проверката не са установени извършители на дейността. Предприети са последващи действия за установяване на извършителите и собственика на имота.
6. 20.01.2023 г. Сигнал за складиране на вторични суровини (гуми и метали) в двора на бившите трудови войски. зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка на посоченото място, на която е установено, че на част от имота се извършва третиране на отпадъци, вкл. ОЧЦМ и ИУМПС. Към датата на проверката не са установени лицата, извършващите дейността. Извършват са действия по установяването им с цел предприемане на съответните мерки.
5

24.01.2023 г.

Сигнал за нерегламентирано изхвърляне на гуми и строителни отпадъци в землището на с. Дрангово, общ. Петрич. електронна поща

 

РИОСВ - Благоевград

Извършена проверка на място в присъствието на служители на Община Петрич, за която е уведомен и жалбоподателят. При проверката е установено наличие на нерегламентирано замърсяване на отпадъци от стари автомобилни гуми, смесен битов отпадък и отпадъци от опаковки, както и растителни отпадъци. На кмета на община Петрич е дадено предписание за почистване на замърсените терен в срок до: 07.03.2023 г. За изпълнение на предписанието е необходимо писмено да уведоми РИОСВ, като представи документи, удостоверяващи предаването на отпадъците.
6 31.01.2023 г. Сигнал за изхвърляне на оборска тор в реката на село Падеш зелен телефон

Община Благоевград,

БАБХ

С писмо изх. №48/01.02.2023 г. сигналът е изпратен за предприемане на действия по компетентност до кмета на община Благоевград, за които следва да уведоми РИОСВ - Благоевград и подателя на сигнала.