Съдържание

Посетители

В момента има 152  гости и няма потребители и в сайта

Регистър на приети сигнали по "Зелен телефон"

месец март 2023 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ МАРТ 2023 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 01.03.2023 г. Сигнал за складиране на коли в земеделски имот в с. Лешница зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Извършена проверка на място, на която е установено наличие на 5 бр. излезли от употреба моторни превозни средства. Дадено е предписание за предаването им на лице, притежаващо документ по ЗУО за третиране на отпадъци. Проверката е в присъствието на подателя на сигнала.
2 09.03.2023 г. Сигнал за птица в безпомощно състояние на пътя при кръговото в посока Благоевград-Симитли зелен телефон

 

РИОСВ - Благоевград

Предприети са действия по настаняване на бедстващата птица от вида Обикновен мишелов в спасителен център за дива животни - Стара Загора.
3 10.03.2023 г. Сигнал за изливане на отпадъчни води от свинарник на улица в гр. Якоруда

електронна поща

РИОСВ - Благоевград, Община Якоруда

Проверка на място, на която е установено, че цитираният в жалбата „преливник на ВЕЦ“ се явява метален тръбопровод за преливни (излишни ) води от новия резервоар за питейно-битово водоснабдяване на гр. Якоруда. Обектът се стопанисва от „В и К“ ЕООД – Благоевград. Води началото си от резервоара, след което преминава подземно (бетонов профил) и се заустват видимо бистри води в р. Джебре. По трасето е направен пробив, като посредством полиетиленов маркуч, част от преливните води се довеждат до изградени паянтови постройки в имота на физически лица (за водопой на животни). В една от постройките се отглеждат дребни преживни животни, не се констатира отглеждане на свине. Почистването на постройките за отглеждане на козите се извършва по сух способ. Във връзка с изграденото стопанство за отглеждане на животни в имота е информирана Община Якоруда за предприемане на мерки по компетентност. С оглед недопускане на нерегламентирано отнемане на преливни води и включване на отпадъчни води в преливния тръбопровод, на експлоатационното дружество „ВиК“ ЕООД – Благоевград е дадено предписание с постоянен срок да се извършва по-стриктен и регулярен контрол над съоръжението.
4

13.03.2023 г.

Открити костенурки в изкоп на строителен обект при извършване на дейности при проучване на канализацията електронна поща

 

РИОСВ - Благоевград

Предприети действия по настаняване на животните в Спасителен център за диви животни в с. Ракитна с указания да бъдат освободени в природата след метрологичните условия го позволят.
5 15.03.2023 г. Сигнал за промиване на пясък всяка вечер и изпускане на мътни води в р. Струма от Производствена база на „Грома Холд“ ЕООД, с. Бело поле, община Благоевград. зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена незабавна съвместна проверка с представители на БДЗБР, на която е установено, че дружеството не извършва производствена дейност по промиване на инертни материали и ТМСИ не работи, съответно няма заустване на отпадъчни води в р. Струма. Констатирано е че ТМСИ не работи от края на м. януари, което е видно от предоставеното копие на дневника, в който се отчитат ежемесечно заустваните водни количества на отпадъчни води от обект „ТМСИ и Асфалтова база“. Пречиствателното съоръжение към ТМСИ е почти празно, има наличие на минимални количества утайки по дъното. За извършената проверка е потърсен подателя на сигнала на посочения телефонен номер, но телефонът е изключен и не е осъществен контакт с него.
6 21.03.2023 г. Сигнал за изхвърляне на чували с неясно съдържание на км. 72-73 на АМ Струма, преди отбивката за Бобошево зелен телефон РИОСВ - София Сигналът е препратен за предприемане на мерки по компетентност на РИОСВ - София
7

25.03.2023 г.

Сигнал за пушек от складовете на цигарената фабрика в гр. Благоевград зелен телефон

 

Община Благоевград

Потърсено е съдействието на Общински инспекторат, от които е извършена проверка на място. Огънят е потушен, за което е уведомен сигналоподателят.
8 26.03.2023 г. Сигнал за блъснат щъркел в с. Баня, общ. Разлог зелен телефон РИОСВ - Благоевград Предприети действия по настаняване на бедстващата птица в Спасителен център за диви животни в гр. Стара Загора.