Съдържание

Посетители

В момента има 144  гости и няма потребители и в сайта

Регистър на приети сигнали по "Зелен телефон"

месец април 2023 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ АПРИЛ 2023 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 28.03.2023 г. Сигнал за нарушаване на естествено местообитание на защитени животни и унищожаване на растителност в разсадник на ДГС по пътя от гр. Гоце Делчев до с. Гърмен. зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Извършена проверка на място, при която е установено, че обект на сигнала е инвестиционно предложение, за което е проведена процедура по реда на екологичното законодателство, приключила с писмо изх. №4094(1)/21.10.2022 г. Не са установени данни по твърденията в сигнала.
2 03.04.2023 г. Сигнал за нерегламентирано замърсяване в с. Ново Делчево, община Сандански. електронна поща

 

РИОСВ - Благоевград

Община Сандански

Сигналът е изпратен за предприемане на действия по компетентност до кмета на община Сандански, за които следва да уведоми РИОСВ - Благоевград и подателя на сигнала. В писмото е указано, че от РИОСВ - Благоевград ще бъде извършена проверка на място.
3 04.04.2023 г. Сигнал за паднал щъркел в гр. Симитли

зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Предприети действия по настаняване на бедстващата птица в Спасителен център за дива животни - Стара Загора.
4

07.04.2023 г.

Сигнал за нерегламентирано замърсяване в с. Влахи, община Кресна. електронна поща

 

РИОСВ - Благоевград

Община Кресна

Извършена проверка на място в присъствието на служители на Община Кресна. В имот с идентификатор 11569.200.54 по КККР на с. Влахи на площ от 25 кв.м е установено нерегламентирано замърсяване с отпадъци, състоящо се основно от натрошени керемиди, отпадъци от пластмасови и метални опаковки и изкуствени цветя. В р. Косовска и моста на с. Влахи не са установени замърсявания. Предвид произхода на отпадъците, на кмета на община Кресна са дадени предписания да се организира почистването на установеното замърсяване, за което в РИОСВ да се представят документи, удостоверяващи предаването им за последващо третиране. На кмета са дадени предписания за осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци на жителите на с. Влахи, както и обслужването им.
При извършен обход на общински път гр. Кресна - с. Влахи, който е в реконструкция, са установени на места единични отпадъци от опаковки. На изпълнителя на дейностите с писмо са дадени указания за спазване на нормативните изисквания с цел недопускане на повторно замърсяване с отпадъци. Със същото писмо е изискано в срок до 15.05.2023 г. да бъде предоставена информация за конкретни мерки - план за действие с определени места и съдове за събиране на отпадъците, предаването им за последващо третиране и определяне на отговорно лице за тяхното управление. За резултатите от проверката е уведомен жалбоподателя.
5 07.04.2023 г. Сигнал за намерена костенурка в недобро здравословно състояние в гр. Благоевград. зелен телефон РИОСВ - Благоевград Костенурката е освободена в подходящо за нея местообитание.
6 10.04.2023 г. Сигнал за щъркел със счупено крило преди землището на с. Градево, общ. Симитли зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена проверка на посоченото място, на която щъркелът не е открит.
7

12.04.2023 г.

Сигнал за отглеждане на свине в близост до жилищна сграда в гр. Симитли, кв. Ораново. зелен телефон

 

Община Симитли

Сигналът е изпратен до Община Симитли за предприемане на мерки по компетентност.
8 24.04.2023 г. Сигнал за замърсяване на атмосферния въздух от горене на отпадъци в оранжерии до гр. Сандански. електронна поща РИОСВ - Благоевград В часовия интервал 05:00 ч.–08:00 ч. са извършени проверки на оранжерийни комплекси в местност Мело, землището на с. Лешница, общ. Сандански, експлоатирани от „Мело 98К“ ЕООД и „Грийн Хаус Сандански“ ЕООД, за провеждането на които подателят на сигнала е уведомен. При проверките е установено, че на площадката на „Грийн Хаус Сандански“ ЕООД работят всички 4 бр. котли в ПКЦ, като 2 от тях изгарят биомаса (натрошени костилки от маслини), а другите два изгарят въглища. На площадката на „Мело 98К“ ЕООД при проверката в ПКЦ работят общо 3 бр. котли, като към горивните им камери се подава автоматично биомаса (натрошени костилки от маслини). Четвъртият котел в ПКЦ, чийто бункер преди горивната камера е зареден с въглища, не работи. Котлите се палят в зависимост от температурните условия, предимно нощно време и сутрешните часове, което е видно от записите във водените дневници за работните им часове. При обхода на двата оранжерийни комплекса не е установено наличие на текстилни отпадъци, негодни за употреба памперси и други отпадъци. Под отделни навеси се съхраняват използваните горива – биомаса (натрошени костилки от маслини) и въглища. На площадката на „Грийн Хаус Сандански“ ЕООД са налични и около 70 – 80 куб.м. дърва. През месец февруари 2023 г. са проведени планови контролни измервания на по един от котлите с мощност 3,5 MW, изгарящи биомаса (натрошени костилки от маслини), експлоатирани от двете дружества. Получените резултати показват спазване на нормите за допустими емисии по контролираните показатели (прах, серен диоксид, азотни оксиди и въглероден оксид). Подателят на сигнала е уведомен писмено за извършените констатации.
9 29.04.2023 Сигнал за лебед със счупени крила в района на парк "Бачиново", гр. Благоевград. зелен телефон Община Благоевград Сигналът е подаден незабавно на звено "Инспекторат" към Община Благоевград за предприемане на съответните мерки.