Съдържание

Посетители

В момента има 290  гости и няма потребители и в сайта

Регистър на приети сигнали по "Зелен телефон"

месец юни 2023 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ЮНИ 2023 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 01.06.2023 г. Сигнал за нехуманно отношение към котки в къща в гр. Благоевград. електронна поща Областна дирекция по безопасност на храните - Благоевград Сигналът е изпратен по компетентност до директора на Областна дирекция по безопасност на храните - Благоевград.
2 06.06.2023 г. Сигнал за неприятна миризма от автосервиз в гр. Благоевград. зелен телефон

 

РИОСВ - Благоевград

Извършена проверка на място, по време на която е направен оглед на територията на обекта и около него, като не се установява наличие на миризми. Помпената станция за напорно отвеждане на смесения поток битови и пречистени производствени отпадъчни води в канализационната система на гр. Благоевград работи в нормален технологичен режим. В бетонова шахтата е монтирана автоматична помпа, която е постоянно включена. Същата е снабдена с поплавък, който се задейства при постъпването на отпадъчни води. Бетоновата шахта е покрита с ламаринен капак. Извършен е оглед на ревизионните шахти от площадковата канализация, при който се установява, че са чисти и без следи от отлагания на отпадъчни води. За идентичен сигнал, подаден от същото лице, обектът е проверен и през месец април 2023 г. И при двете проверки, не се установява замърсяване или наличие на миризми от обекта.
3 16.06.2023 г. Сигнал за поставен прът, който пречи щъркелите да си направят гнездо.

зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Предупреден е незабавно кметът на с. Баня, с чието съдействие прътът е премахнат и са предупредени собствениците на имота.
4

20.06.2023 г.

Сигнал за ранен щъркел в близост до парка в с. Баня, общ. Разлог. зелен телефон

 

РИОСВ - Благоевград

Щъркелът е настанен за лечение в Спасителен център за диви животни в гр. Стара Загора.
5 21.06.2023 г. Сигнал за теч на нефтопродукти от товарни автомобили в двора на АМ, Митническо бюро (МБ) - Благоевград. електронна поща РИОСВ - Благоевград Извършена проверка на място, на която е установено, че под трите товарни композиции, паркирани на паркинг на МБ – Благоевград, са се образували общо пет на брой разлива, вследствие на теч на вещество, наподобяващо нефтопродукт – масло. На три от разливите служители на митницата са положили абсорбент, с цел ограничаване на разлива и недопускане на замърсяване на прилежащи терени и площадкова канализация. Паркингът и мястото, на което са паркирани товарните композиции са изградени от бетонова настилка, която е с ненарушена цялост. В хода на проверката от страна на Агенция митници, МБ – Благоевград са предприети допълнителни мерки с цел предотвратяване на замърсяване, като е положено допълнително количество абсорбент върху всички разливи, както и поставяне на съдове под местата на течовете. Дружеството, използващо превозните средства, е информирано за задължението си като причинител на отпадъците да организира събирането и предаването на отпадъка (абсорбентите, замърсени с опасни вещества) за последващо екологосъобразно третиране, за което да представи необходимата документация в РИОСВ – Благоевград.
6 25.06.2023 г. Сигнал за прахово замърсяване на атмосферния въздух, вследствие разрушаване на сгради в жк "Ален мак" в гр. Благоевград. зелен телефон

РИОСВ - Благоевград,

Община Благоевград

Извършена проверка съвместно с представител на община Благоевград на строеж „Търговски комплекс – хипермаркет от верига Билла, паркинг, и подпорна стена с височина над 2,00 м над прилежащия терен“. При проверката е установено, че на обекта се извършват изкопни работи и извозване на земни маси, кофражни дейности, влагане на бетон и изграждане на канализация. На площадката освен наличната строителна и транспортна техника е налична и трошачна инсталация за претрошаване на бетонови отпадъци, генерирани от разрушените сградите, които преди това са били в имота. Времето в момента на проверката е ветровито и се наблюдава леко запрашаване на атмосферния въздух от наличните в югоизточната част от имота бетонови късове, примесени с по-фина фракция бетон, както и земни маси с обща височина около 4-5 м, разположени на площ около 100 кв.м. Установено е извозване на строителни отпадъци до терени на частни лица, за което от страна на Инспекцията не са издавани разрешителни или друг вид документи по реда на ЗУО. По време на проверката не е представен план за управление на строителните отпадъци, образувани от разрушаването на бившите сгради в имота, който е изискан от възложителя. На дружеството е дадено предписание да извършва редовно оросяване на площадката, както и на уличното платно, преминаващо покрай обекта, с цел недопускане разпространение на неорганизирани прахови емисии от изграждането на обекта. Община Благоевград е уведомена писмено, че като контролен орган отговорен за осигуряване чистотата на въздуха на територията на общината, съгласно чл. 19, ал. 2, т. 1 от ЗЧАВ, следва да осъществява редовен контрол за спазването на мерките за недопускане замърсяването на атмосферния въздух от дейностите по изграждане на горецитирания обект. За изясняване на обстоятелствата и конкретизиране на извършените нарушения по отношение на управлението на отпадъците, от страна на РИОСВ – Благоевград са предприети допълнителни действия: установяване собствениците на терени, до които са извозени строителните отпадъци; изискване от възложителя на премахването на строежа да представи плана за управление на строителните отпадъци, както и отчет по неговото изпълнение. От изпълнителя на строежа е изискана информация относно извършените превози на строителните отпадъци и тяхното последващо третиране.
7

26.06.2023 г.

Сигнал за излъчване на силен шум от климатици, монтирани по фасадата на обществена сграда в гр. Петрич. зелен телефон

 

РЗИ - Благоевград

Сигналът е изпратен за решаване по компетентност до директора на РЗИ - Благоевград.
8 27.06.2023 г. Сигнал за малък сокол, който не може да лети. зелен телефон РИОСВ - Благоевград Соколът умира преди да бъде изпратен в спасителен център.
9 29.06.2023 Сигнал за ранен щъркел в гр. Добринище. зелен телефон РИОСВ - Благоевград Щъркелът е настанен за лечение в Спасителен център за диви животни в гр. Стара Загора.
10 29.06.2023 Сигнал за ранен щъркел в с. Кавракирово, общ. Петрич. зелен телефон РИОСВ - Благоевград Щъркелът е настанен в Зоопарк - гр. Благоевград.