Съдържание

Посетители

В момента има 133  гости и няма потребители и в сайта

Регистър на приети сигнали по "Зелен телефон"

месец юли 2023 г. /обновена/

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ЮЛИ 2023 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 30.06.2023 г. Сигнал за ползване на собствен контейнер за битови отпадъци от други лица зелен телефон Община Петрич Изпратено писмо до кмета на община Петрич за извършване на проверка на място, във връзка със задълженията по ЗУО, за което е необходимо да уведоми РИОСВ. Копие от писмото е изпратено до управителя на дружеството, собственик на контейнера, обект на сигнала.
2 03.07.2023 г. Сигнал за паднало гнездо в с. Баня, общ. Разлог с пострадали щъркели зелен телефон

 

РИОСВ - Благоевград

Два броя пострадали щъркели са транспортирани до РИОСВ - Благоевград, като единият е с тежки наранявания и умира. Другият щъркел е настанен в "Спасителен център за диви животни", гр. Стара Загора с разпореждане на директора на РИОСВ - Благоевград.
3 04.07.2023 г. Сигнал за щъркел със счупено крило в с. Дамяница, общ. Сандански

зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Раненият щъркел е настанен в "Спасителен център за диви животни", гр. Стара Загора с разпореждане на директора на РИОСВ - Благоевград
4

04.07.2023 г.

Сигнал за болен щъркел в гр. Разлог зелен телефон

 

РИОСВ - Благоевград

При проверка на място е установено, че сигналът е несъстоятелен.
5 05.07.2023 г. Сигнал за запрашване на района от дейността на фабрика за пелети в кв. "Струмско", гр. Благоевград електронна поща РИОСВ - Благоевград Извършена незабавна проверка на място, на която е установено че инсталацията за производство на пелети работи, като е нарушена целостта на въздуховода, отвеждащ емисиите след барабанната ротационна сушилня за допълнително пречистване преди изпускането им в атмосферния въздух. Вследствие на настъпила авария, въздуховодът е нарушен и по покривната конструкция на халето има отложени значително количество трици, с което се създават условия за неорганизирани емисии в атмосферния въздух. На дружеството е поставено предписание за възстановяване целостта на въздуховода. За извършеното административно нарушение са предприети действия за образуване на административнонаказателно производство.
6

05.07.2023 г.

07.07.023 г.

Сигнал за нерегламентирано сметище с отпадъци на територията на с. Железница, общ. Симитли електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Извършена проверка на място, на която е установено нерегламентирано замърсяване в частен имот. За почистване на замърсяването е дадено предписание с определен срок, задължително за изпълнение от страна на дружеството.
7

06.07.2023 г.

Сигнал за запалено щъркелово гнездо в с. Рупите, общ. Петрич зелен телефон

 

РИОСВ - Благоевград

При проверка на място е установено, че са оцелели три млади щъркела. Двата във видимо добро състояние са настанени за доотглеждане в зоологическата градина в гр. Благоевград. Третият щъркел със счупено гнездо е настанен за лечение в "Спасителен център за диви животни", гр. Стара Загора с разпореждане на директора на РИОСВ - Благоевград.
8 07.07.2023 Сигнал за нерегламентирано ползване на минерални води в гр. Симитли. електронна поща БДЗБР Сигналът е от компетентността но директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, за което е уведомен сигналоподателят.
10 10.07.2023 Сигнал за паднал прилеп на тераса на апартамент в гр. Благоевград зелен телефон РИОСВ - Благоевград От проведен разговор със сигналоподателя, става ясно, че прилепът не е ранен, а не е активен в светлата част на денонощието.
11 14.07.2023 Сигнал за постоянна, силна и неприятна миризма от складове в поделението в гр Симитли електронна поща РИОСВ - Благоевград Извършена проверка на място обект „Складови халета, автокантар, обслужващи помещения“ в УПИ II-1437, кв. 16 по плана на гр. Симитли. Обектите са въведени в експлоатация по реда на ЗУТ. При извършени обход на складовете е установено, че в четири от тях се извършва съхранение само на зърнени суровини (пшеница, царевица и пшенични трици). На място не са установени торове и неприятни силни миризми. Две от складовите помещения са празни, не се усещат миризми.
12 17.07.2023 Сигнал за заплетен щъркел, който виси от гнездото в с. Черниче, общ. Симитли зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена проверка на място, на която е установено, че щъркелът не е заплетен, а е умрял. Птицата е свалена и е занесена в трупната яма на депото при с. Бучино, общ. Благоевград.
13 17.07.2023 Сигнал за изливане на фекални води в реката от комплекс в местност Жабокрек над гр. Рила зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена съвместна проверка с представители на БДЗБР, при която е установено, че сигналът е основателен. На територията на обекта е изградена площадкова канализация, за ревизия на която по трасето са монтирани 8 бр. ревизионни шахти. Площадковата канализация събира и отвежда битово-фекалните отпадъчни води (формиращи се при експлоатацията на ресторант и почивна база, състояща се от 6 бр. бунгала с 20 бр. стаи за настаняване) в изгребна яма, разположена в границите на имота. Съоръжението е изградено под кота терен, видима е само надземна част с размери 1/1,2/1,5 м., като е покрита с метален капак. Не се представят документи, удостоверяващи почистването на изгребната яма и предаване на отпадъчните води за последващо пречистване на ПСОВ. При направения оглед е констатирано, че същата е електрически захранена, оборудвана е с потопяема помпа, но към момента помпата не работи. В дясната стена на надземната част на ямата е направен пробив и изведен маркуч, който след това преминава подземно. При обход на имота (извън оградената част) по черен път в посока течението на реката, е установиeно наличие на PVC тръба, в последствие редуцирана с маркуч, която води до изградена в коритото на р. Рилска (на около 5 м от водното течение) попивна яма. Същата е със запълнен обем, носи се характерна миризма на битово-фекални отпадъчни води. Има видими мокри следи от постъпване на отпадъчни води, но към момента на проверката не постъпват, респ. не се заустват в р. Рилска. В мястото на заустване също има видими следи от провеждани количества отпадъчни води. Във връзка с констатираното несъответствие на обекта с екологичното законодателство на дружеството са дадени задължителни предписания.
14 19.07.2023 Сигнал за паднал щъркел в с. Първомай, общ. Петрич зелен телефон РИОСВ - Благоевград Щъркелът е с един крак, другият не е развит. Не е ранен и е пуснат е в природата.
15 19.07.2023 Сигнал за паднал щъркел в двора на къща в с. Първомай, общ. Петрич зелен телефон РИОСВ - Благоевград Щъркелът е в добро състояние и прилита по дворовете на сградите. Не се налага оказване на помощ.
16 20.07.2023 Сигнал за паднал щъркел в с. Склаве, общ. Сандански зелен телефон РИОСВ - Благоевград Щъркелът е в добро състояние. Не се налага оказване на помощ.
17 21.07.2023 Сигнал за паднал бързолет в гр. Благоевград зелен телефон РИОСВ - Благоевград Бързолетът е настанен в зоологическата градина "Зоопарк - Благоевград". След направен оглед е установено, че птицата е в добро състояние и е освободена в природата.
18 26.07.2023 Сигнал за щъркел в гр. Банско, който не може да лети, вероятно със счупено крило. зелен телефон РИОСВ - Благоевград При проверка на място е установено, че щъркелът е млад екземпляр в добро състояние и в период на разлитане. Освободен е в природата.
19 26.07.2023 Сигнал за умрял щъркел в гнездо в гр. Благоевград. зелен телефон РИОСВ - Благоевград Щъркелът е свалени е занесен в трупната яма на депото при с. Бучино, общ. Благоевград.
20 27.07.2023 Сигнал за ранен щъркел в гр. Благоевград зелн телефон РИОСВ - Благоевград При направен преглед във ветеринарна клиника е установено, че щъркелът е със счупен ляв крак, който се държи само на парче кожа и отворена рана, около 10 см, под дясното крило, и с други тежки травми. По препоръка на ветеринарния лекар, птицата е евтанизирана. При направена рентгенография не е установено наличие на сачми или други чужди тела в тялото на щъркела.
21 27.07.2023 Сигнал за поливане на зеленчукова градина с вода от реката в района на бензиностанция „Лукойл“, гр. Добринище, която е замърсена, и това води до оцветяване на почвата в червеникаво-кафяв цвят зелен телефон РИОСВ - Благоевград  Извършена съвместна проверка с представители на Община Банско, в присъствието на подателят на сигнала и собственик на съседен имот, които поливат собствените си земеделски имоти от р. Свети Никола, десен приток на р. Добринишка, като се твърди оцветяване само на имоти на сигналоподателя. В близост до земеделските имоти е изградено и функционира шивашко предприятие, което към момента на проверката не работи. В сградата функционира обществена пералня, която функционира. Формираните отпадъчни води от пералнята постъпват в площадковата канализация на шивашкото предприятие. Направен е оглед на ревизионни шахти по трасето на площадковата канализация, при който е установено, че отпадъчните води от пералнята се отвеждат към канализационен клон от градската канализационна мрежа на гр. Добринище. Канализационната мрежа зауства в р. Добринишка, като точката на заустване е след вливането на р. Свети Никола. На място не се представя Договор с действащия оператор на обособена територия „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград за отвеждане на производствени отпадъчни води от обекта, сключен по реда на Наредба №7/2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места, за което ще бъде сезирано експлоатационното дружество. При така описаните фактически обстоятелства сигналът е неоснователен.
22 28.07.2023 Сигнал за паднал щъркел в гр. Кочериново зелен телефон РИОСВ - Благоевград При проверка на място е установено, че щъркелът е с счупен крак, зараснал в неестествено положение. Птицата е оставена в природата.
23 28.07.23 Сигнал за ранен щъркел до автосервиз на ул. "Покровнишко шосе" в гр. Благоевград зелен телефон РИОСВ - Благоевград При проверка на място е установено, че щъркелът е с два счупени крака вследствие на удар в ел. далекопровод. Предприети са съответните действия.
24 30.07.2023 Сигнал за неподвижен щъркел индустриалната зона на гр. Разлог зелен телефон РИОСВ - Благоевград Със съдействието на Община Разлог, щъркелът е прибран, след което освободен в природата, поради доброто му здравословно състояние.
25 31.07.2023 Сигнал за паднал щъркел в с. Българчево, общ. Благоевград зелен телефон РИОСВ - Благоевград С разпореждане на директора на РИОСВ - Благоевград, щъркелът е настанен за доотглеждане и последващо освобождаване в природата в зоологическа градина "Зоопарк - Благоевград"