Съдържание

Посетители

В момента има 165  гости и няма потребители и в сайта

Регистър на приети сигнали по "Зелен телефон"

месец септември 2023 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2023 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 22.08.2023 г. Сигнал за силна миризма от спукана тръба на мръсен канал, срещу Аква парк, гр. Благоевград. зелен телефон В и К - Благоевград При направен контакт с подателя на сигнала, става ясно, че проблемът е отстранен от "ВиК", гр. Благовеград. В момента няма миризма и изтичане на отпадни води от спукана тръба.
2 28.08.2023 г. Сигнал за обгазяване от изгаряне на пластмасови касетки и други отпадъци в с. Първомай, общ. Петрич. зелен телефон

 

РИОСВ - Благоевград

Община Петрич

Извършена е проверка на място, като е установено огнище, което тлее, излиза пушек и се усеща миризма характерна при изгарянето на пластмаса. В огнището и около него е налична земеделска продукция, която отчасти е обгоряла и е в насипно състояние. В момента на проверката не са установени лица които да са в близост до огнището.До Общинска администрация Петрич е изпратено писмо, относно предприемане на действия по идентифициране на лицата експлоатиращи оранжериите, почистване на замърсяването и насочване на отпадъците от оранжериите към компостиращата инсталация.
3 01.09.2023 г. Сигнал за замърсяване на река Изток, в района на конната база, на изхода към гр. Банско.

зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Във връзка с идентичен сигнал за замърсяване на водите на р. Изток е извършена съвместна проверка с БДЗБР на 07.08.2023г., на която е установен обекта замърсител. На дружеството са дадени задължителни предписания, като за тяхното изпълнение ще бъдат извършени последващи проверки. На дружеството са съставени 2 бр. АУАН. В РИОСВ - Благоевград са представени протоколи от извършени последващи проверки от страна на БДЗБР, при които е установено, че към момента на проверката обекта не функционира.
4

04.09.2023 г.

Сигнал за 2 бр. изоставени щъркели в гнездо в с. Бараково, общ. Кочериново. зелен телефон

 

РИОСВ - Благоевград

Съвместно с Община Кочериново е организирано сваляне на щъркелите с вишка. Към момента на качването, щъркелите отлитат.
5 04.09.2023 г. Сигнал за събиране на отпадъци в гр.Сандански от лица без наличие на необходимите разрешителни. зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършени са проверки за извършване на дейности с ИУМПС без документи, издадени по реда на чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). При проверките е установено, че на посочените обекти се съхраняват ИУМПС, като на два от тях се извършва и дейност по разкомплектоване. На ползвателите на двата обекта са дадени предписания със срокове за предаване на наличните отпадъци на лица, притежаващи документи по ЗУО. На обекта, на който се извършва само съхранение на ИУМПС, не е открит представител. Установено е, че обектът е предоставен за ползване въз основа на договор за наем, който е представен на РИОСВ от страна на наемодателя. Ще бъдат предприети съответните действия за връчването на предписание за почистване на терена от наличните ИУМПС на наемателя на обекта.
6 11.09.2023 г. Сигнал за нерегламентирано завиряване на реката в с. Рилци, в района на склада на бившата "Цигарена фабрика". електронна поща

БДЗБР

Сигналът е препратен за решаване по компетентност до БДЗБР.
7

11.09.2023 г.

Сигнал за образуване на замърсявания от разпилени опаковки, стиропор и натрошени части от стари осветителни тела, в резултата на подмяна на уличното осветление на общинския път на с. Мусомище, общ. Гоце Делчев. електронна поща

 

Община Гоце Делчев

Сигналът е изпратен за предприемане на действия по компетентност до кмета на Община Гоце Делчев, за които следва да уведоми РИОСВ - Благоевград и подателя на сигнала.
9 12.08.2023 Сигнал за замърсяване на почвата и водите в с. Кавракирово, общ. Петрич. електронна поща РИОСВ - Благоевград Извършена проверка на място от служители на РИОСВ – Благоевград и БДЗБР, в присъствието на представители от Община Петрич и „Напоителни системи“ ЕАД, клон Струма – Места. При извършения обход и оглед на място по време на проверката е констатирано, че в регулацията на с. Кавракирово, по цялото й протежение подземно преминава покрит Главен напоителен канал „Мендово – Кавракирово“, който на определено място е открит, с дължина от около 10 м до републикански път III 1084. Напоителният канал не провежда повърхностни води и не се ползва по предназначение. В откритата част на канала е установено наличие на застояли отпадъчни води, като се усеща специфична миризма на битово-фекални води. Не е установено наличие на изведени отходни тръби. Община Петрич е титуляр на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води с краен срок на действие 20.10.2025 г. за проектиране на обект „Канализационна система на село Кавракирово“, с. Кавракирово, общ. Петрич. Към настоящия момент населеното място с. Кавракирово е без изградена цялостна канализационната мрежа и ПСОВ. Сезирана е Община Петрич за предприемане на действия по компетентност, като в определен срок следва да уведоми писмено РИОСВ – Благоевград.
10 14.09.2023 Сигнал за труп на крава в имот, в които се отглеждат животни. зелен телефон ОДБХ - Благоевград Сигналът е изпратен за решаване по компетентност към директора на ОДБХ - Благоевград.
11 17.09.2023 Сигнал за пострадала костенурка, намираща се на пътя за с. Падеж, общ. Благоевград. зелен телефон РИОСВ - Благоевград С разпореждане на директора на РИОСВ - Благоевград костенурката от вид Шипоопашата костенурка е пусната на свобода в подходящ район.
12 - 13

18.09.2023

27.092023

Сигнал за изтичане на фекални води в р. Струма, в района на местността Рибарниците от новопостроени сгради, които заустват отпадъчните води в стария колектор. зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена е съвместна проверка с представител на БДЗБР на обект „Канализационна система на гр. Благоевград“.Констатирано е изтичане на непречистени отпадъчни води от тръба стоманено-бетонов профил, които посредством канал земен профил се заустват в р. Струма. Цитирания колектор е част от канализационната мрежа на гр. Благоевград. С оглед недопускане заустване на непречистени отпадъчни води чрез аварийните изпускатели, на „ВиК“ ЕООД – Благоевград са дадени предписания да се представи в РИОСВ – Благоевград информация относно експлоатационната изправност на канализационната помпена станция в кв. Струмско, както и да се проследи за нерегламентирано включване на отпадъчни води от новоизградени жилищни сгради в кв. Старо Струмско в стария канализационен колектор, отвеждащ непречистени отпадъчни води в р. Струма.
14 19.09.2023 Сигнал за нерегламентиран добив на инертни материали от река Струма, в участъка с. Вълково, общ. Сандански. зелен телефон БДЗБР Сигналът е препратен за решаване по компетентност до БДЗБР.
15 20.09.2023 Сигнал за бедстваща змия, намираща се в празен бетонов резервоар за вода в село Габрово, община Благоевград. зелен телефон РДПБН Сигналът не е от компетенциите на РИОСВ - Благоевград. Дадени са указания да се потърси съдействие от Регионална Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Благоевград.
16 20.09.2023 Сигнал за замърсяване на р. Изток в района зад конната база в гр. Разлог. зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършени съвместни проверки с представител на БДЗБР на участък от р. Изток в района на конната база и участък от моста на пътя Банско-Разлог. В участъка са установени източниците на замърсяване. В момента на проверката обектите функционират, но не се извършват дейности по измиване на бетоновози.На обектите няма изградено локално пречиствателно съоръжение. До бетоновата ограда на имота е изграден канал, който извежда отпадъчните води извън обекта.Каналът е с натрупани утайки и провежда минимални количества отпадъчни води. Във връзка с констатираните нарушения ще бъдат предприети административнонокозателни мерки.
17 26.09.2023 Сигнал за два багера, които копаят в коритото на река Струма, в района на с. Вълково, общ. Сандански зелен телефон БДЗБР Незабавно е уведомена БДЗБР за предприемане на мерки по компетентност.
18 21.08.2023 Сигнал за изхвърляне на клони и земни маси в коритото на река Белишка при Семково електронна поща РИОСВ - Благоевград, БДЗБР Извършена е съвместна проверка от РИОСВ – Благоевград, БДЗБР и РДГ – Благоевград, на която е установено, че на място се извършват строителни дейности по процедирано в РИОСВ – Благоевград ИП „Реконструкция и рехабилитация на общински път BLG1021 /ІII-8406/ Белица – лет. Семково“. Извършен е обход на цялото трасе на пътя. В непосредствена близост до пътя преминава река Белишка, а на две места реката пресича пътя. Почти по целия участък за извършване земни работи и подготвителни работи на земното легло, чрез пробутване на земни маси с цел достигане проектния габарит на пътя и прилежащите терени. Между пътя и реката са налични насипни земни маси, част от които на места достигат водното течение. В проверения участък от река Белишка са налични места с натрупани вършини и клони в резултат от изведени технически сечи за просветляване на трайни горски пътища, въз основа на съответните разрешителни. От РДГ – Благоевград са дадени съответните предписания на ТП „ДГС Белица“ за предприемане на необходимите действия по премахване на остатъците от речното корито и бреговете.
19 29.09.2023 Сигнал за нарушение на ВЕЦ "Разлог", изразяващо се в липса на отток на р."Язо" в резултат на водовземане. зелен телефон БДЗБР Препратен за решаване по компетентност от БДЗБР.