Съдържание

Посетители

В момента има 100  гости и няма потребители и в сайта

Регистър на приети сигнали по "Зелен телефон"

месец януари 2024 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2024 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 23.12.2023 Сигнал за изхвърлане на бензин и нафта в канализацията от автосервиз в гр. Сандански. зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Община Сандански

 Извършена е проверка на място от представители на РИОСВ-Благоевград и ОбА-Сандански. При проверката е установено, че обектът представлява два гаража в съседство, а именно сгради с идентификатори 65344.300.1980.5 и 65334.300.1980.6. Към момента на проверката обектът не работи. На видно място на входа на обекта е посочен телефонен номер за връзка и са поставени 2 бр. рекламни табели. На около 5-6 м. от обекта се намират 2 бр. канализационни шахти, които са добре затворени. Не е установено замърсяване с нефтопродукти и следи от такива, не се усеща миризма на нефтопродукти, както в района на обекта, така и около канализационните шахти. Направен е снимков материал. С писмо до кмета на общ. Сандански е изискано извършване на проверка по компетентност от страна на ОбА-Сандански относно ползването на обекта по предназначение, като РИОСВ-Благоевград бъде уведомена писмено за предприетите действия.
2 02.01.2024 г. Сигнал за нехуманно отношение към животните на кукерски карнавал "Старчевата" в гр. Разлог електронна поща

Община Разлог

Изпратено писмо до Община Разлог за предприемане на всички необходими мерки за недопускане извършването на подобни действия и използване на животни при представяне на участниците при следващото организиране и провеждане на кукерски игри в населеното място.
3 - 5 02.01 -05.01.2024 г. Сигнал за гъст дим от депото за неопасни отпадъци на общ. Гоце Делчев електронна поща, зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършени са проверки в три последователни дни. Установено е запалване на клетка №3 за строителни отпадъци, част от Регионално депо за неопасни отпадъци - гр. Гоце Делчев. По време на проверките се извършва запръстяване на тлеещите участъци. На 04.01.2024 г. са извършени измервания на моментните стойности на вредни вещества във въздуха, в най-близко разположената жилищна зона на гр. Гоце Делчев, като резултатите показват ниски стойности. Проверка на терен е извършена и на 05.01.2024 г., като от оператора на депото е изискано ежедневно докладване относно предприетите конкретни действия за съответните дни. Още на 06.01.2024 г. е докладвано, че пожарът е напълно потушен. На 09.01.2024 г., от представителите на РИОСВ - Благоевград е отчетено, че не се наблюдава тлеене на отпадъци и може да се приеме, че е възстановена нормална експлоатация на депото. Уведомено е Териториално отделение - Гоце Делчев към Районна прокуратура - Благоевград.
5 05.01.2024 г. Сигнал за замърсен терен на територията на община Гоце Делчев електронна поща

 

Община Гоце Делчев

Сигналът е препратен за решаване по компетентност от кмета на община Гоце Делчев, като е указано за предприетите действия следва да уведоми РИОСВ - Благоевград.
7

09.01.2024 г.

Сигнал за наличие на множество бели петна, основно по централните улици на гр. Благоевград зелен телефон

 Община Благоевград

Сигналът е препратен за решаване по компетентност от кмета на община Благоевград, като е указано за предприетите действия следва да уведоми РИОСВ - Благоевград и лицето подало сигнала. С писмо с вх. №13(1) от 22.01.2024 г., Инспекцията е уведомена че петната се дължат на третиране на улиците с магнезиева луга и сол.
8 16.01.2024 г. Сигнал за постоянно замърсяване на общите тревни площи в ж.к."Струмско", гр. Благоевград. електронна поща Община Благоевград Сигналът е препратен за решаване по компетентност от кмета на община Благоевград, като е указано за предприетите действия следва да уведоми РИОСВ - Благоевград.
9 22.01.2024 г. Сигнал за горене на отпадъци от търговски павилион, до магазин в град Гоце Делчев. зелен телефон

Община Гоце Делчев

Сигналът е препратен за решаване по компетентност от кмета на община Гоце Делчев, като е изискана обратна информация след проверка по случая.
10

24.01.2024 г.

Сигнал за Керкенез в безпомощно състояние на пътя за гр. Банско, преди с. Баня. зелен телефон

 

РИОСВ Благоевград

Птицата е настанена в "Спасителен център за диви животни", гр. Стара Загора с разпореждане на директора на РИОСВ - Благоевград.
11 24.01.2024 Сигнал за намерена птица от рода на совите. зелен телефон РИОСВ Благоевград Птицата е настанена в "Спасителен център за диви животни", гр. Стара Загора с разпореждане на директора на РИОСВ - Благоевград.
12 25.01.2024 Сигнал за опасни съоръжения по пътеката за водопад "Полска Скакавица". електронна поща РИОСВ - София Сигналът е препратен за предприемане на мерки по компетентност на РИОСВ - София, предвид териториалния обхват на РИОСВ .