Съдържание

Посетители

В момента има 269  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2013 г.

месец декември 2013 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2013 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 18.12.2013 Изтичане на отпадъчни води от стар канализационен колектор по десния бря на река Благоевградска Бистрица зелен телефон

РИОСВ-Благоевград

"ВиК" ЕООД - Благоевград

Сигналът е препратен по телефона към  "ВиК" ЕООД - гр. Благоевград. От страна на дружеството е извършена проверка и е установено, че в следствие на запушване на отливен канал на дъждопреливник се е получило изливане на отпадъчни води в р. Благовградска Бистрица. Съоръжението е почистено своевременно. За предприетите действия РИОСВ - Благоевград е уведомена от ръководител отдел "Контрол качество на водите" към "ВиК" ЕООД - Благоевград.

2 19.12.2013
Изгаряне на отпадъци на площадка на "Феникс - Благоевград" ООД, промишлена зона на гр. Благоевград зелен телефон РИОСВ-Благоевград

Извършена е незабавна проверка. Установено е изгаряне на отпадъци (кабели, стелки и др. горими материали) в купе от ИУМПС в резултат на аварийна ситуация при разкомплектоване на автомобила. Предприети са незабавни действия за гасене на пожара, съгласно мерките в аварийния план на дружеството. 

3 06.12.2013 Отровени 2 бр. лешояди във волиерата на база за отглеждане и репродукция на лешояди в м. Долна, землище на с. Ракитна, община Симитли зелен телефон

РИОСВ-Благоевград

Извършена е проверка на място на 06.12.2013 г. Сигналът е основателен. Установени са 2 бр. мъртви екземпляра от вида Черен лешояд и Египетски лешояд. Дадени са предписания на председателя на УС на Фонд за дивата флора и фауна за вземане на проби от екземплярите за токсикологичен анализ и за уведомяване на РИОСВ - Благоевград за резултатите. 
4 21.11.2013 Сигнал за миризми и шум до 20-21ч. Вечерта от автомивка и автосервиз на ул. "Св. Димитър Солунски" №17 в Благоевград зелен телефон

РИОСВ-Благоевград

Извръшена е проверка на място на 06.12.2013 г. на "Хамп" ЕООД - гр. Благоевград с предмет на дейност автотенекиджийски и бояджийски услуги. Сигналът е неоснователен. При проверката не е установено наличие на миризми и шум извън границите на обекта. При предходна проверка е дадено предписание за изграждане на неподвижни стени на камерата за боядисване на автомобили и монтиране на пречиствателно съоръжение, преди изпускане на отработените газове от камерата. Установено е , че предписанието е изпълнено, за което РИОСВ- Благоевград е уведомена писмено. Дейността на обекта отговаря на изискванията на ЗУО и ЗЧАВ. Подателят на сигнала не е посочил телефон, или адрес за обратна връзка.