Съдържание

Посетители

В момента има 65  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2013 г.

месец юни 2013 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ЮНИ 2013 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 25.06.2013 незаконна извършвана дейност и замърсяване на околната среда от обект , находящ се в гр. Благоевград, бул. "Св. Дишмитър Солунски" №17 /бивш Пирин Сервиз/ зелен телефон
РИОСВ-Благоевград Извършена е проверка на място на обект за автосервизни услуги и боядисване на автомобили, собственост на "Хамп" ЕООД - гр. Благоевград. Установено е, че от дейността на обекта се образуват отпадъци от метали, кутии от бои, лакове, абсорбенти замърсени с опасни вещества, отпадъци от шлайфане на автомобили. Не е извършена класификация на отпадъците и не са представени документи за прпедаване на образуваните отпадъци. В халето на обекта е обособено място за пръскане на овтомобили. Няма пречиствателно съоръжение /подови, или таванни филтри/. Емисиите на ЛОС се отвеждат от помещението посредством въздуховод и вентилатор до ниво над покривната конструкция на сградата. Няма пречиствателно съоръжение за пречистване на газовите емисии преди изпускането им в атмосферния въздух. Дейността на обекта не включва автомивка. За питейно-битови нужди се използва водопроводната мрежа. Отпадъчните води - от битов характер се заустват в градката канализация. На управителя на дружеството са дадени предписания в срок до 12.08.20.13 г. да внесе в РИОСВ необходимите документи за класификация на отпадъците. В срок до 30.10.2013 трябва да се предприемат действия по изграждане на неподвижни стени на халето за боядисване, монтиране на пречиствателно съоръжение, преди изпускане на газовите емисии  в атмосферния въздух , за което РИОСВ да се уведоми писмено. Жалбоподателят е информиран за резултата от проверката с писмо, изх. №ЗТ-21-1/12.07.2013 г.
2 27.06.2013 замърсяване на река Рилска със строителни отпадъци зелен телефон РИОСВ-Благоевград Извършена е проверка на място. Обходен е терен, в продължение на 500м  по коритото на река Рилска над ханче "Дяволски води". Обърнато е внимание на 2 отбивки от пъте за м. Рилски манастир, които отговарят на описанието на жалбоподателя.   Установени са 2 бр. локални замърсявания със строителни отпадъци. Едно от замърсяванията е в коритото и по брега на реката. През м. юни Община Рила е извършила почистване на тези отпадъци, с изключение на отпадъците в коритото на реката поради наличните високи води. Вторият замърсен терен е в отбивка на около 100-150 м. от ханче "Дяволски води" изключително по ската на брега на реката, без пряк контакт на отпадъците с водния обект. Проверката от страна на Об.А - Рила е показала, че замърсените терени са собственост на ДГС - Рилски Манастир. На кмета на община Рила е дадено предписание, съгласно разписаните компетентности в ЗУО, да изиска и контролира почистването на нерегламентираните замърсявания от страна на собственика ДГС Рилски Манастир, в срок до 10.08.2013 г. и за това писмено да уведоми РИОСВ - Благоевград. Жалбоподателят е информиран за резултата от проверката с писмо, изх. №ЗТ-22-1/12.07.2013 г.