Съдържание

Посетители

В момента има 156  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2014 г.

месец януари 2014 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2014 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 03.01.2014 Незаконно действащ сервиз в гр. Петрич, ул. "Искър" №7 зелен телефон

РИОСВ-Благоевград

Община Петрич

С писмо на РИОСВ от 08.01.2014 г. сигнала е препратен по компетентност до община Петрич. С писмо от 20.01.2014 г. от Об.А - гр. Петрич е върнат отговор, видно от който обекта представлява жилищна сграда с 2 броя гаражни клетки. При извършени проверки от общината е констатирано, че на обекта не се извършва сервизна дейност. На 31.01.2014 експерти на РИОСВ са извършили проверка на обекта. Същият не работи. Сигналът е неоснователен.

2 08.01.2014 Замърсяване със сажди от дейността на биотец "Рубин" електронна поща

ДНСК

Във връзка с многократните жалби и сигнали срещу дейността на Биотец "Рубин", собственост на "Рубин 08" ООД, гр. Благоевград,  до началника на ДНСК - София с копие до жалбоподателя е изпратено запитване относно въвеждането в експлоатация на обекта, писмо, изх. № ЗТ-1-1/15.01.2014 г.

3 17.01.2014
Незаконна автоморга в с. Поленица, община Сандански зелен телефон РИОСВ-Благоевград

На 30.01.2014 г. е извършена съвместна проверка с органите на РУП - Сандански на Д.А от с. Поленица, община Сандански. Сигналът е основателен. Установено е, че лицето съхранява в частен имот МПС, като част от МПС са частично разкомплектовани, а други са без документи. Съставен е констативен протокол и е дадено предписание на Д. А. в срок до 31.03.2014 г. да предаде наличните на площадката за последващо третиране на лица, притежаващи необходимите документи по чл. 35 от  ЗУО, като представи копие от документите, удостоверяващи предаването в РИОСВ - Благоевград.