Съдържание

Посетители

В момента има 408  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2014 г.

месец февруари 2014 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 04.02.2014 Край с. Полена, община Симитли, лешояд стои на пътя при разклона за с. Кадийца зелен телефон

РИОСВ-Благоевград

По телефона е уведомен г-н Емилиян Стойнов, собственик на птицата, който е предприел действия по намирането и прибирането и.

2 05.02.2014
Замърсяване със сажди от дейността на фурна на ул. "Свобода" №7-9 в гр. Петрич зелен телефон РИОСВ-Благоевград

Извършена е проверка на място и в присъствието на жалбоподателите  на 18.02.2014 г. на обект хлебопекарна "Лазур", експлоатирана от "Пасков Комерс" ЕООД, гр. Петрич. Сигналът е основателен. Установено е, че фурната разполага със пещ за изпичане на хляб с индиректно опалване и мощност под 100kW. Като гориво за пещта се изпълват дървени отпадъци - стърготини от широколистна дървесина, доставени от "Рива - 21" АД и с разход 20 кг/час. Димните газове, резултат от горивния процес се изпускат посредством комин, без пречиствателно съоръжение. Фурната е разположена в масивна триетажна жилищна сграда, като височината на комина е 4м. над покривната конструкция. При проверката се представя удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта " Масивна жилищна сграда на три етажа с цех "Текстилни и сладкарски изделия", издадено от община Петрич. При проверката е направен обход на района и е констатирано замърсяване със сажди  в съседен имот /автосервиз/, както и на автомобили и тераси, намиращи се на ул. "Марица". В момента на проверката фурната работи и димните газове са видимо светли. На управителя на "Пасков Комерс" ЕООД е дадено предписание в срок до 30.05.2014 г. да се проектират и монтират пречиствателни съоръжения за прахоотделяне/очистване на димните газове от пещта, преди изпускането им в атмосферния въздух= В срок до 30.04.2014 г. трябва да бъде издигнат и изпълнен комина съгласно изискванията на чл. 4, ал.3 от Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.) , т.е височината на изпускащото устройство или устройства на даден неподвижен източник трябва да превишава с не по-малко от 5 m най-високата обитавана сграда, разположена в радиус 50 m от него.

3 12.02.2014 Очакван незаконен трансграничен превоз на отпадъци на ГКПП - Кулата в периода 12-14.02.2014 г. зелен телефон Дирекция "Гранична полиция" - Смолян

Сигналът е препратен по компетентност до Регионална Дирекция "Гранична полиция" - Смолян, изх. № 92/12.002.2014 г. на РИОСВ. За препращането е информирано и лицето - подател на сигнала, на посочения от него електронен адрес, изх. № 93/12.02.2014 г. на РИОСВ - Благоевград. 

4 18.02.2014 Запрашаване на къщи в махала "Савева" на с. Логодаж от преминаващи превозни средства на "Агромах" ЕООД зелен телефон РИОСВ-Благоевград

Извършена е проверка на място. Установено, че от два дни "Агромах" ЕООД извозва строителни материали от находище „Лучище“, землище на с. Логодаж към ТМСИ /трошачно-миячно сортировъчна инсталация/ в с. Бело поле. По информация на подателя на сигнала, ден преди проверката /на 17 февруари/ са извозвани строителни материали без оросяване на пътната настилка, в резултат на което е имало запрашаване на близко разположените къщи и вили в махала „Савева“. От страна на дружеството са предприети мерки за преустановяване на нарушението и към момента на проверката се извършва оросяване с водоноски на пътя за кариерата, от отбивката на главен път за ГКПП „Ст. Лисичково“ до  последната къща от махала „Савева“. На „Агромах“ ЕООД е дадено предписание със срок „постоянен“ стриктно да спазва изискванията за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества при товарене и разтоварване, складиране и преработка на твърди прахообразни материали.