Съдържание

Посетители

В момента има 236  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2014 г.

месец март 2014 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ МАРТ 2014 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 19.02.2014 миризми от бои и химикали от дейността на автосервиз, намиращ се на гл. път при входа на гр. Гоце Делчев зелен телефон

РИОСВ-Благоевград

Извършена е проверка, съвместно с представител на община Гоце Делчев на обект - автосервиз, експлоатиран от ЕТ "Тодор Тодоров - М". Автосервизът извършва дейности по смяна на масла и автотенекеджийски услуги, ремонт на двигатели, боядисване на автомобили и части от тях. Притежава удостоверение, издадено от Община Гоце Делчев за въвеждане в експлоатация на строеж - автосервиз. Установено е, че боядисването на автомобили се извършва в специална камера, съоръжени с таванна филтърна система за улавяне на емисиите на летливи органични съединения. Открити са единични опаковки от продукти за нанасяне на покрития, които са етикетирани съгласно изискванията на наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС (ДВ, бр. 20/2007 г.). До момента дружеството не е извършило класификация на отпадъците, образувани от дейността на обекта и не води отчетност по отпадъците. На дружеството са дадени общо 4 предписания за представяне в РИОСВ - Благоевград на информация за изразходваните количества бои през 2013 г., за класификация на отпадъците, както и относно организирането на разделно съхранение на образуваните от дейността отпадъци, с краен срок 07.05.2014 г.

2 04.03.2014
щети от мечка в с. Ощава, изядена крава зелен телефон РИОСВ-Благоевград

Съгласно Заповед № 60/04.03.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград е назначена комисия за оглед на щетата. Ощетеното лице не присъства на огледа, с което възпрепятства откриването на мястото на нападението. Комисията е съставила протокол и е прекратила разглеждането на сигнала.

3 17.03.2014 щети от мечка, изядени две крави в м. "Плешкате", земл. На с. Влахи зелен телефон РИОСВ-Благоевград

Съгласно Заповед № 69/17.03.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград е назначена комисия за оглед на щетата. Комисията е извършила оглед на място и е установила, че са нападнати две крави с различни собственици. Съставени са два протокола, по един за всяко животно. На база съставените протоколи до МОСВ са изготвени и изпратени предложения за изплащане на обезщетения на собствениците за нанесените им щети.

4 18.03.2014 щети от мечка в землището на с. Ощава зелен телефон РИОСВ-Благоевград

Съгласно Заповед № 73/19.03.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград е назначена комисия за оглед на щетата. Комисията е извършила оглед на място и е установила обстоятелствата по нанесената шета. Съставен е протокол, на база на който до МОСВ е изготвено и изпратено предложение за изплащане на обезщетение на собственика за нанесената му щета.