Съдържание

Посетители

В момента има 353  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2014 г.

месец юни 2014 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ЮНИ 2014 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 10.06.2014 Изпускане на задушлив пушек нощно време над кв. Струмско зелен телефон

РИОСВ-Благоевград

 

Извършена е проверка на място и е съставен констативен протокол. По време на проверката не се извършва производствена дейност - производство на бетонови изделия и пелети. На инсталацията за пелети се извършват довършителни монтажни дейности. Не е представено удостоверение за въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ за горецитираните обекти. Писмено са уведомени ДНСК - София, РДНСК - Югозападен район и Община Благоевград. Дадено е предписание да не се извършва производствена дейност до законово въвеждане на обекта в експлоатация.

2 17.06.2014
Замърсяване на воден обект със строителни отпадъци в курортна местност Септемврийче електронна поща
РИОСВ-Благоевград

 

Извършена е проверка на място и е съставен констотивен протокол. Установено е мястото на замърсяването. От община Благоевград е предоставена информация, че са проведени действия по принудително премахване на незаконен строеж. От община Благоевград е възложено на "Биострой" ЕООД почистване на терена в срок до 18.07.2014 г. За изпълнение на възстановителните работи ще бъде извършена последваща проверка.

3 20.06.2014 Към 05 ч. сутринта ог жител на кв. Струмско е усетена силна задушлива миризма от инсталация за производство на дървени въглища. зелен телефон РИОСВ-Благоевград

 

Извършена е незабавна проверка на "Росима чаркол" ООД - гр. Благоевград - собственик на инсталация за производство на дървени въглища по закрит способ, намираща се до кв. "Струмско". При проверката се установи, че инсталацията работи, работила е и през нощта. В момента на проверката не се усеща остра (задушлива) миризма. Не е възможно да се установи дали сигналът е основателен или не. Проверката е извършена в присъствието на управителя на дружеството и подателя на сигнала.

4  24.06.2014 г. Извършва се дейност на площадка за бетонови изделия и инсталация за пелети. зелен телефон РИОСВ-Благоевград

Извършена е незабавна проверка в м. "Песока", кв. "Струмско", гр. Благоевград на фирма "Бори" ООД. На обекта не се извършва производствена дейност от бетоновия център. Инсталацията за производство на пелети не е изцяло монтирана и видимо не се експлоатира. Направен е обход около района на инсталацията за производство на дървени въглища на "Росима чаркол" ООД, която също не работи. Съставен е констативен протокол № 51-25/24.06.2014 г.