Съдържание

Посетители

В момента има 288  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2014 г.

месец август 2014 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ АВГУСТ 2014 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 23.07.2014 В с. Смочево, община Рила има два щъркела без гнездо. зелен телефон

РИОСВ-Благоевград

 

Изпратено е писмо изх. № 546/12.08.2014 г. до "ЧЕЗ Разпределение България" АД за поставяне на платформа за щъркелово гнездо върху електрическия стълб. В РИОСВ-Благоевград е получено писмо от ЧЕЗ с информация, че гнездото ще бъде повдигнато върху метална платформа с оглед предотвратяване на  инциденти.

2 03.08.2014
Река Благоевградска Бистрица в района на м. "Бодрост", при почивна база "Здравец" е замърсена с нефтопродукти. чрез тел. 112
РИОСВ-Благоевград

 

Извършена е съвместна проверка с представители на РЛ – Благоевград към ИАОС, БД ЗБР – Благоевград и ОУПБЗН – Благоевград.  
 При проверката е установено, че от тръба чрез земен насип в р. Бл. Бистрица се заустват отпадъчни води с дебит около 0,2 л/с. Не е установен видим филм от нефтопродукти в р. Благоевградска Бистрица в участъка от мястото на заустване до моста за вилно селище „Бодрост“ (около 1 км след тръбата изпускаща отпадъчни води), а е констатирано само наличие на слаба миризма на органични разтворители.  
Резултатите  от измерените характеристики на място на водата от р. Благоевградска Бистрица не показват превишения.
 Няма и не е установен източник на промишлено замърсяване.

3 04.08.2014 На 03.08.2014 г. около 17,00 до 18,00 ч., в района на кв. Струмско от инсталация за производство на дървени въглища на "Росима Чаркол" ООД се усеща миризма. зелен телефон РИОСВ - Благоевград

На 06.08.2014 г. е извършена проверка във времевия интервал от 17,00 ч. да 18,00 ч. в района на цеха за производство на дървени въглища, собственост на "Росима Чаркол" ООД и част от промишлената зона от моста на р. Струма за с. Покровник до най-близките къщи на "Старо Струмско" . По време на проверката не е констатирано наличие на миризми, както от площадката на "Росима Чаркол", така и от други промишлени източници.

4 06.08.2014 г. От шивашки цех в "Агрима Водолей" се изпускат замърсени води в канала за рибарниците в кв. "Струмско". зелен телефон РИОСВ -Благоевград

Извършена е съвместна проверка с представител на "В и К" ЕООД - Благоевград и е съставен КП № 56-10/14.08.2014 г. Проверен е шивашки цех на "Епатлон" ЕООД - Благоевград. Установено е, че дружеството не експлоатира бояджийски цех, а отпадъчните води от обекта се заустват в съществуващата канализация на бившето "Агрима Водолей". При огледа на канала не е установено видимо замърсяване на водите. Уведомен е жалбоподателя при забелязване на такова да сигнализира своевременно.

5 08.08.2014 В планината Славянка, м. "Ливаде" са качени над 200 бр. говеда и замърсяват района. зелен телефон РИОСВ -Благоевград Извършена е проверка на място и е съставен КП № 32-17/13.08.2014 г. При проверката е установено пашуване на 56 бр. крави на територията на ЗМ "Славянка" в м . "Ливаде", землище на с. Голешево, общ. Сандански. Пасището не попада в териториалния обхват на резерват "Али ботуш".За пашуването има разрешение от ДГС - Катунци. На територията определена за паша няма замърсяване с отпадъци.
6 18.08.2014 Цех за производство на пелети в с. Крупник на разклона за с. Полена издава силен шум. зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка на място на 25.08.2014 г. и е съставен констативен протокол. Дейността се извършва от "Пеллегуд" ООД - с. Крупник. Основната дейност е производство на пелети чрез дробене на дървесина в ПИ 038011 в м. "Беглика" по плана за с. Крупник. На около 500 м. западно се намират къщите, където живее и жалбоподателя. Не е представено удостоверение за въвеждане на инсталацията за производство на пелети в редовна експлоатация. Дадено е предписание да не се извършва производствена дейност до законово въвеждане в експлоатация на инсталацията по реда на ЗУТ.
7 31.08.2014 Бял щъркел в с. Черниче, общ. Симитли не може да излезе от гнездото зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка на място и е съставен КП № 36-17/01.09.2014 г. Не е установено живеещи птици в гнездото, разположено на стълб при ЖП гара Черниче.