Съдържание

Посетители

В момента има 346  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2014 г.

месец септември 2014 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2014 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 02.07.2014 От химическо чистене "Роса" на бул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 11, от винтелатора се усещат миризми и прах. зелен телефон

РИОСВ -Благоевград

Извършена е проверка на място и е съставен КП № 45-06/12.08.2014 г. Дейността "химическо чистене" подлежи на контрол съгласно Наредба № 7/2003 г. за норми за допостими емисиина летливи органични съединения /ЛОС/ изпускани в околната среда в резултат от употребата на разтворители. Представеният и утвърден План за управление на раздворителите /ПУР/, показва че инсталацията се експлоатира при спазване на нормите за общи емисии.При извършената проверка на са усетени миризми около ателието за пране и химическо чистене. В разговор с жалбоподателя е уточнено, че се оплаква от миризми на прах за пране. Прането на дрехи не е производствена дейност подлежаща на контрол от РИОСВ.

2 23.07.2014 В КК "Семково", община Белица в кошара на ресторант има затворено малко сърне зелен телефон

РИОСВ-Благоевград

 

Извършена е проверка на място на 15.09.2014 г. Сигналът е основателан. Съставен е АУАН № 2-17/15.09.2014 г. Сърната е отнета и оставена за отговорно пазене в адапционна волиера на ФДФФ - Благоевград в с. Ракитна, общ. Симитли.

3 08.09.2014 г. сигнал за щета от мечка върху ябълкови насаждения  в землище на с. Влахи зелен телефон

РИОСВ-Благоевград

Съгласно Заповед №307/10.09.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград е назначена комисия за оглед на щетата. Комисията е извършила оглед на място и е установила обстоятелствата по нанесената щета.

4 19.09.2014
Покрай парка в гр. Кочериново се изсичат наличните дървета от топола със стопанска цел. зелен телефон

РИОСВ-Благоевград

ОбА - Кочериново

 

Сигналът е предаден по компетентност на Областна администрация - Кюстендил. Получен е отговор по телефона от Областната администрация, че след разговор с кмета на община Кочериново е констатирано, че сечта е в съответствие с изискуемите нормативни документи.

5 18.09.2014 В района на търговията и автогарата, на ул. "Антон Чехов" не могат да се проветряват жилищата през целия ден от изгорели газове на автомобили и автобуси. зелен телефон

Община Благоевград

Сигналът е препратен по компетентност на община Благоевград с писмо изх. №632/19.09.2014 г.

6 25.09.2014 г. Складовата база на ОКС - Благоевград се запрашава от пепел и трици от "Мебелфаб" АД зелен телефон РИОСВ -Благоевград

Във връзка с постъпил сигнал на „зеления телефон“ на РИОСВ – Благоевград за замърсяване на въздуха в района на „Мебелфаб“ АД – Благоевград е извършена незабавна проверка на място. При направеният обход около обекта, в складовата база на ОКС е констатирано отлагане на фин прах от трици. При проверка на фабриката за производство на мебели е установено, че отлагането на трици е в следствие на повреда на един от циклоните /от общо шест броя/, отвеждащи отпадъчните трици от първичната и вторична обработка на дървесината. В момента на проверката се е извършвало почистване на циклоните от натрупаните трици, поради което се създават условия за неорганизирани емисии в атмосферния въздух. Дадено е предписание за отстраняване на повредата в аспирационната система в срок до 02.10.2014 г., за което писмено да бъде уведомена РИОСВ – Благоевград.