Съдържание

Посетители

В момента има 185  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2014 г.

месец октомври 2014 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 02.09.2014 От "Пирин пеллет" ЕООД - Разлог от два комина излиза гъст пушек и се усеща миризма зелен телефон

РИОСВ -Благоевград

На 28.08.2014 г. във връзка с  жалба от Община Разлог е извършена проверка, на която не е установено нарушение и промяна на технологията. На 23.09.2014 г. са извършени контролни измервания на изпускащо устройство /комин/ към барабанна сушилня и въздуховод към мелница за дребно смилане. Резултатите от измерванията показват, че няма превишения на НДЕ /нормите на допустими емисии/.

2 17.09.2014 Нерегламентирано сметище в землището на с. Горно Българчево, общ. Благоевград. На 1,5 км. - преди селото /след пункта за вторични суровини/.е зелен телефон

РИОСВ-Благоевград

 

Сигналът е предаден на община Благоевград. Установено е местонахождението на замърсяването и е извършено почистване.

3 28.10.2014 г. В гр. Разлог, зад ресторант "Мурата" водата в Бяла река тече оцветена в червено зелен телефон

РИОСВ-Благоевград

След получаване, сигналът веднага е препратен до "В и К" ЕООД - гр. Благоевград, район Разлог за незабавни действия. При проверката е установено, че от отливен канал на дъждопреливник, в Бяла река се излива оцветена в жълто-червеникав цвят вода, определено като замърсяване с кръв Взети са водни проби от мястото на изтичането в реката и връзката на предприятието с канализационната мрежа. Резултатите от изпитването показват, че няма превишения на замърсяващи вещества над допустимите концентрации. На "В и К" ЕООД са направени предписания за установяване на причините за изтичане на отпадъчни води от дъждопреливника при сухо време и недопускане на замърсяване на Бяла

река с отпадъчни води.

4 06.10.2014 г. увреждане на защитен вид Dactylorhiza incarnata (Месночервен дланокоренник)
ел. поща

РИОСВ-Благоевград

На 08.10.2014 г. експерти на РИОСВ - Благоевград е извършена проверка на място. Сигналът е основателен. На място са намерени дупки от изравяне на грудки,  начинът по който са изкопани грудките показва, че изравянето е целенасочено, а не е резултат от животинска дейност. Проведени са разговори със служители на на съответното ТП ДГС, работещи в района и са набелязани мерки с цел предотвратяване на по-нататъшно увреждане на популацията през следващия вегетационен период.

5 16.10.2014 г. Взето решение на ОбС - Хаджидимово от 25.09.2014 г. за разрешаване изработване на ПУП - ПРЗ за ваканционно селище на брега на язовир "Гайтаниново - Нова Ловча" ел. поща

РИОСВ-Благоевград

Направен е преглед на водените в РИОСВ-Благоевград процедури.В РИОСВ-Благоевград е внесено уведомление с вх. №2738/11.09.2014 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на ваканционно селище в част (9.00 дка) от имот №027002 с площ 12.367 дка, местност „Цикандилка“, землище на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград“ с възложител Кочо Георгиев Кулишев. Процедурата не е приключила и на жалбоподатела са дадени разяснения относно предвидените възможности в нормативната уредба за участие на обществеността при взимане на решения. Отговорът е изпратен с писмо изх. №ЗТ-49-1/28.10.14 г.