Съдържание

Посетители

В момента има 531  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2015 г.

месец август 2015 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ АВГУСТ 2015 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 29.06.2015 Паднал щъркел на пресечката на ул. "Гоце Делчев" и ул. "Пирин" в с. Първомай зелен телефон РИОСВ - Благоевград Щъркелът е взет и с разпореждане № 7/29.06.2015 г. на директора на РИОСВ е изпратен за настаняване в спасителен център в гр. Стара Загора.
2 01.07.2015 В с. Ново Ляски, община Хаджидимово: Щъркелово гнездо на стълба до автобусната спирка е паднало, като едното щъркелче е мъртво, а другото в тежко състояние сигнал на тел. 112

РИОСВ - Благоевград

Щъркелът е транспортиран до Благоевград. На следващия ден, с Разпореждане № 9/2015 г. на директора на РИОСВ - Благоевград е изпратен и настанен в спасителен център /Център за рехабилитация и размножаване на редки видове/ на СНЦ Зелени Балкани, гр. Стара Загора.
3 06.07.2015

2 бр. щъркелчета в гнездо на ул. "Осогово", кв. "Грамада", гр. Благоевград са бедстващи и имат нужда от помощ.

с. Долно Церово, община Благоевград са бедстващи 2 бр. соколчета

зелен телефон РИОСВ - Благоевград На 06.07.2015 г. с помощта на РСПБЗН - Благоевград щъркелите са свалени от комина. На следващия ден с разпореждане № 11 на Директора на РИОСВ - Благоевград двата екземпляра са изпратени за настаняване в спасителен център /Център за рехабилитация и размножаване на редки видове/ на СНЦ Зелени Балкани, гр. Стара Загора.
3 23.07.2015 Щети, нанесени от Кафява мечка на пчелин в м. "Синаница" зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

На 24.07.2015 г. е извършена оглед на място, съгласно Заповед № 10-09-127/23.07.2015 г. на Директора на ТП "ДГС-Кресна" за назначаване на комисия по установяване на щетата. Съставен е протокол на комисията, на базата на който е изготвено предложение до Министъра на околната среда и водите за изплащане на обезщетение.
4 31.07.2015 г. Незаконна канализация, която се влива в дере и водоем, и се ползва за напояване в с. Яворница, община Петрично и дими депото за битови отпадъци на община Рила зелен телефон Община Петрич С писмо, изх. №622/04.08.2015 г. сигналът е изпратен до кмета на община Петрич, за предприемане на действия по компетентност по реда на ЗУТ, ЗООС и ЗВ, изясняване собствеността на канализацията, узаконяване на нейното ползване и уведомяване на РИОСВ - Благоевград и жалбоподателя в законоустановения срок.
5 31.07.2015 Ранен и нуждаещ се от помощ Бял щъркел в центъра на гр. Кочериново зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка, при която е установено, че щъркелът не е бедстващ и е излетял.
6 24.08.2015 Усещане на остра задушлива миризма в района на кв. "Старо Струмско" от инсталация за производство на дървени въглища на "Росима Чаркол" ООД зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка на "Росима чаркол" ООД на 24.08.2015 г . Установено е, че от 01.08.2015 г. инсталацията не извършва производствена дейност (платен годишен отпуск на работниците). Инсталацията няма организиран източник на емисии в атмосферния въздух. Подателите на сигнала са уведомени за резултата от проверката с писмо, изх. № 691/31.08.2015 г. на РИОСВ - Благоевград.
7 03.08.15 Разбиване и заравяне на азбестови и етернитови отпадъци, по поречието на р. Места, в близост до моста в м. "Грамадна", на около 2 км. от гр. Якоруда. електронна поща РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка на място на 12.08.2015 г. с участието и на представители на РЗИ - Благоевград и Дирекция "ИД" - Благоевград. Предварително до кмета на Община Якоруда е изпратено уведомително писмо и е изискано да бъдат представени всички налични документи, имащи отношение към случая. В хода на проверката, с цел установяване на количествата и вида на генерираните и депонирани отпадъци при реконструкция на спортната зала, на Община Якоруда е поставено предписание в срок до 20.08.2015 г. да представи допълнителна информация в РИОСВ – Благоевград, която да бъде събрана от проектанта, инвеститорския контрол и изпълнителя на реконструкцията. Изисканата информация не е представена в посочения срок, поради което срещу Об.А – гр. Якоруда е стартирана административно-наказателна процедура и предстои съставяне на АУАН по Закона за управление на отпадъците. С писмо изх. № ЗТ-39(4)/04.09.2015 г. РИОСВ-Благоевград е уведомила община Якоруда за предстояща нова проверка на място Проверката ще включва нов обход на възможните места за незаконно изхвърляне на визираните в сигнала отпадъци. Изискано е ОбА Якоруда да определи лица, които да присъстват на проверката, и да бъде подсигурена техника за разкопаване на определени участъци и при необходимост натоварване и извозване на отпадъци до регламентираните за целта места. Ако до датата на проверката Община Якоруда установи замърсените терени с етернитови и азбестови отпадъци и предприеме отстраняването им, е необходимо РИОСВ-Благоевград да се уведоми своевременно за проследяване на операцията по депонирането им. В случай, че повторната проверка на РИОСВ-Благоевград не даде резултати по установяване на количествата на генерираните отпадъци от реконструкцията на спортна зала Якоруда и мястото за тяхното депониране/оползотворяване, преписката ще бъде изпратена до Окръжна прокуратура – Благоевград. Резултатите от проверката са обобщени и изпратени до МОСВ, Дирекция „ПОС“, с. писмо изх. № ЗТ-39(3)/26.08.2015 г.
8 10.08.2015 От предприятие под "Кауфланд" след работно време и през почивните дни се наблюдава изпускане на жълтеникав дим през комина. На 10.08.2015 г. през нощта е усетена неприятна миризма в района на ул. "Даме Груев" №34 зелен терефон РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка на 10.08.2015 г. на „Мебелфаб“ АД, гр. Благоевград - фабрика за производство на столове. Дружеството експлоатира два котела, които са източници на емисии в атмосферния въздух. При проверката е констатирано, че дружеството не извършва производствена дейност, поради платен годишен отпуск. Сигналът е неоснователен.
9 11.08.2015 Цех за пелети в зона "Рупчовец", гр. Банско, който замърсяване на околната среда зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка на инсталация за производство на пелети в гр. Банско, м. „Рупчовец“, експлоатирана от „Братчет“ ООД. При проверката е констатирано, че обекта работи от около един месец. Не се представят документи разрешаващи дейността. Дадени са предписания за за представяне на всички налични документи, разрешаващи дейността в срок до 03.09.2015 и не извършване на производствена дейност до представяне на удостоверение за въвеждане в експлоатация.
10 13.08.2015 Усещане на неприятни миризми от ПСОВ - гр. Благоевград, нощно време в района около крайните къщи на квартал "Струмско" зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка на 21.08.2015 г. в интервала между 09:30-10:30 часа. Направен е обход в района на промишлената зона на гр. Благоевград. Не е констатирано наличие на неприятни миризми, както по границата на обект ПСОВ - гр. Благоевград, така и около най-близките жилищни сгради (къщи), находящи се в кв. „Струмско“.
11 13.08.2015 Увреждане на високопланинска растителност и защитени видове в района на „Белмекен“, община Якоруда. електронна поща РИОСВ - Благоевград Сигналът, заедно с постъпилите документи е препратен и до Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград с информация за предстояща проверка от страна на РИОСВ - Благоевград по отношение на засегнати защитени видове, съгласно ЗБР. Извършена е проверка на място на 24.08.2015 г. Констатирано е, че в имот №138001, с площ 2803.613 дка, местността „Ръждавица“, землище на гр. Якоруда, представляващ земеделска земя с НТП „Пасище с храсти“ се извършва точково раздробяване със специализиран прикачен инвентар на трактор на храсти от Сибирска хвойна (Juniperus sibirica) и с верижна бензинова резачка на единични дървета от Смърч (Picea abies). Двата вида растения не са защитени по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Посоченият имот не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони по Закона за биологичното разнообразие /НАТУРА 2000 места/. При обход на района не са установени находища на защитени видове растения, както и данни за извършено нарушение на Закона за биологичното разнообразие в частта му опазване на защитени растителни и животински видове. Жалбоподателят е уведомен за резултата от проверката с писмо, изх. № ЗТ-43(4)/28.08.2015 г.
12 23.08.2015 Измиране на риба във водоем, землище на с. Смочево, община Рила зелен телефон РИОСВ - Благоевград Веднага след получаване на сигнала е организирана и извършена проверка на място с представител на РЛ - Благоевград към ИАОС, ИАРА и ОПУ - гр. Рила. Установено е, че във водоем в м. "Селище", земл. на с. "Смочево", има голямо количество умрели риби с различни размери, част от които в процес на разлагане. Водоемът е общинска собственост, с предназначение за водопой на животни. Захранването с вода се осъществява само пролетно време чрез речно водохващане от река Кърчино. Няма изпускане на вода от водоема и няма установени точкови източници на замърсяване. От представителя на ИАРА е извършена аутопсия на няколко риби, при което е установено, че плавателните мехури не са спукани, което изключва възможността за унищожаване на рибата с електрически ток. В две точки на водоема са измерени показателите активна реакция, разтворен кислород, наситеност на кислород и електропроводимост. Взета е извадка за последващо изпитване на водата в РЛ – Благоевград по показатели амониев азот, азот нитритен, азот нитратен, ортофосфати, общ азот, общ органичен въглерод и химична потребност от кислород. Резултатите от изпитването са представени на БД „ЗБР“ – гр. Благоевград за компетентно становище относно ползването на водоема за водопой на животни. На кмета на община Рила е дадено предписание да уведоми незабавно населението на с. Смочево за замърсяването на водоема и да се забрани водопоя на животни до получаване на писмено указание за това от страна на РИОСВ - Благоевград.
13 26.08.2015 Замърсяване на въздуха от пушек на комин на дърводелски цех под магазин "Технополис", гр. Благоевград, слез 22:00 ч. зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка на 27.08.2015 г. в часовия интервал 22 - 23 часа и на 28.08.2015 г. между 09:30 и 10:00ч. Направен е обход на I-ва и II-ра промишлена зона на гр. Благоевград. По това време работи само "Рубин 08" ООД, експлоатиращо инсталация за индиректно изгаряне на биомаса и производство на електроенергия. Димните газове са светли и с добро разсейване.