Съдържание

Посетители

В момента има 497  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2015 г.

месец септември 2015 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 26.08.2015 В района на с. Калиманци, по пътя за с. Спанчево, м. "Под разкопките" се извършва сеч на чинар и явор. зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

РДГ - Благоевград

Извършена е проверка на място на 02.09.2015 г. Установено е, че в м. "Тюлекова воденица", землище на с. Калиманци, община Сандански, са отсечени 7 бр. чинара и 9 бр. елши. Снети са координати с оглед за установяване на местоположението и определяне засягат ли се защитени зони от мрежата "НАТУРА 2000". При анализа на местоположението на площите, в които са отсечените дървета, е установено, че същите попадат в земи от държавен горски фонд, в териториалния обхват на дейност на ТП "Държавно горско стопанство Катунци" и в обхвата на защитена зона BG0002072 "Мелнишки пирамиди" за опазване на дивите птици. Не е установено неспазване на режимите, определени със заповедта за обявяване на зоната. Предвид, че площите попадат в земи от държавния горски фонд, последващи действия са предприети от Регионална дирекция по горите – Благоевград.
2 29.08.2015 Пушек и миризми от депо за ТБО на община Рила зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Извършена е проверка на място на 07.09.2015 г., при която е установено, че в тялото на депото няма тлеещи участъци. Към момента поставеното предписание при предходна проверка на 29.07.2015 г., се изпълнява. Според представената при настоящата проверка документация, е извършено уплътняване и запръстяване на депото.
3 23.07.2015 Автобояджийска дейност на ул. "Тодор Коленцов" в гр. Гоце Делчев зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Общинска администрация - Гоце Делчев за предприемане на мерки по компетентност с писмо, изх. № 715/04.09.2015 г.
4 02.09.2015 г. Нетърпим шум след 17ч. и нощно време от площадка за рециклиране и третиране на отпадъци, експлоатирана от ЕТ "Димитър Христов - Нети", гр. Гоце Делчев . електронна поща Община Петрич Извършена е проверка ЕТ „ Димитър Христов- Нети“, гр. Гоце Делчев, на обект - площадка за събиране и третиране на отпадъци. Проведени са контролни измервания на еквивалентните нива на излъчвания от обекта шум, по измерителен контур и в четири броя измерителни точки - места на въздействие. Измерванията показват спазване на граничните стойности за еквивалентни нива на шум. Констатирано е, че обекта не е въведен в експлоатация. На дружеството е дадено предписание да не извършва производствена дейност до въвеждане на обекта в експлоатация.
5 07.09.2015 Обгазяване на населените места от действащото ДТБО - Разлог електронна поща РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка на място на 14.09.2015 г. Установено е, че в работните участъци на депото в м. "Седръч", земл. на гр. Разлог, както и извън тях, няма горене, димене и не се усеща неприятна миризма. В рамките на депото и извън него не се срещат тлеещи отпадъци. Дето е изцяло оградено, на входа на депото има бариера, контролно-пропускателен пункт и е осигурена 24 часова охрана. На депото има отчетна книга за дейности с отпадъци, същата се води редовно. Според записите в отчетната книга, последното прибутване на отпадъците и запръстяване на депото е извършено на 11.09.2015 г. от оператора – „Сорико“ ООД. Запръстяване и прибутване се извършва по график с честота 2-3 пъти седмично. Проверката е извършена в отсъствие на жалбоподателя, или негов представител. За участие в съвместна проверка е изпратено писмо до РЗИ – Благоевград, изх. № ЗТ-45(1)/12.09.2015 г, но в деня на проверката, служители на РЗИ не са присъствали. Жалбоподателите и МОСВ са уведомени за резултата от проверката с писмо, изх. № ЗТ-49(1)/18.09.2015 г.