Съдържание

Посетители

В момента има 479  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2015 г.

месец ноември 2015 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2015 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 10.07.2015 Шум и миризми от дейността на цех за производство на пелети в с. Самуилово, в стопанския двор, в стара сушилня за тютюн зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Извършена е проверка на инсталация за производство на пелети в с. Беласица, общ. Петрич, експлоатирана от „Албир“ ООД, във връзка с постъпил сигнал на зелен телефон, относно шум и прах. При проверката е констатирано, че на открито е разположена дробилка за дърва, която е източник на шум в околната среда. На дружеството, по компонент „атмосферен въздух“ са дадени предписания за предприемане на мерки за обезшумяване на дробилката, както и за провеждане на собствени периодични измервания (СПИ) на инсталацията за производство на пелети, и провеждане на собствени периодични измервания на еквивалентните нива на шум (по измерителен контур и в място на въздействие, в срок до 20.12.2015 г.). В изпълнение на поставените предписания, дружеството е уведомило РИОСВ – Благоевград , че е извършено обезшумяване на дробилката, като е изградена предпазна стена от полиуретанови панели. Извършени са СПИ на показателите на шум в околната среда по измерителен контур и в място на въздействие. Резултатите от измерванията, представени с доклад, вх. № 4043/23.11.2015 г. показват спазване на граничните стойности на нивата на шум, регламентирани с Наредба №6/26.06.2006 г.
2 29.10.2015 Черен дим и частици от горене на гуми на 29.10.2015 г. в промишлена зона на гр. Благоевград, близо до Покровнишко шосе зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Обект, евентуален източник на замърсяването - инсталация за производство на ел. енергия от биомаса, собственост на "Рубин 08" ООД, гр. Благоевград е проверен на 16.11.2015 г. , с цел установяване изпълнение на условията в издадено Решение по преценяване на необходимостта от ОВОС, проверка по компонент "Атмосферен въздух" и фактор "Отпадъци".  Изготвен е доклад от извършената проверка, като същият е публикуван в раздел Контролна дейност.
3 13.11.2015 Черен дим в промишлена зона на гр. Банско зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Община Банско

Обектът, визиран в сигнала се експлоатира от "Братчет" ООД, инсталация за производство на пелети. Същият не е въведен в експлоатация пож реда на ЗУТ (няма разрешение за ползване). С писмо, изх. № 34734(1)/13.11.2013 г. на РИОСВ - Благоевград, сигналът е изпратен за решаване по компетентност до Аб.А - гр. Банско
4 24.11.2015 В района на ДАИ - Благоевград се събират и разтоварват стари автомобилни гуми от микробус с рег. № Е6240ВМ зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

При извършената на 24.11.2015 г. проверка на място е установено, че сигналът е основателен. Костатирано е, че на площадката на Автомобилна администрация, областен отдел Благоевград има струпване на голямо количество излезли от употреба автомобилни гуми (ИУАГ). Последните подлежат на контрол по Закона за управление на отпадъците. С писмо, изх. № 947/07.12.2015 г. е уведомен началника на Областен отдел "Автомобилна администрация", гр. Благоевград за задължението, като притежател на отпадъци, да извърши класификация ИУАГ по реда на Наредба 2 от 23.07.2014 г. за класификациа на отпадъците.